Ekonominyheter från Right Education
nr 8 | 2017
LAGAR / DOMAR

Regeringen drar tillbaka lagförslag

Förslagen på skatteskärpningar som skulle drabba småföretagare hårdast dras nu tillbaka. Det innebär att de så kallade 3:12-reglerna som avgör hur utdelning och vinst vid försäljning av andelar kommer att vara oförändrade.

Lagförslagen fick mycket hård kritik från många håll och den politiska oppositionens hot om att fälla förslagen i riksdagen ledde till slut till att allt drogs tillbaka.

Förutom ändringen av fåmansföretagens beskattning gäller detta även ändringen av den så kallade skiktgränsen.

Läs mera om detta och se pressmötet på webben på regeringen.se.

Alla företag påverkas av GDPR - den nya personuppgiftslagen

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som trädde ikraft den 25 maj 2018. Syftet är att stärka personers integritetsskydd och harmonisera handeln inom EU.

EU-kommissionen har tagit fram en PDF med information om dataskyddsförordningen med speciellt fokus på små- och medelstora företag.

Du finner detta material hos Datainspektionen här.

Också hos Datainspektionen finns ett kortfattat och praktiskt material om hur man förbättrar sitt dataskydd. Snabbt, enkelt och många bra tips. Länk här.

Nya cabotageregler

I juli trädde nya regler om internationella vägtransporter, så kallat cabotage, i kraft. Ändringarna ska göra det enklare att utfärda sanktionsavgifter om en transport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Cabotage innebär att utländska transportföretag, stationerade i ett EU-land, under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land, till exempel Sverige. Brott mot regelverket är olaga cabotage och kan innebära sanktionsavgifter på 40 000 kronor.

EU:s cabotageregler ger ett transportföretag rätt att efter en internationell transport göra ytterligare tre transporter i destinationslandet inom loppet av sju dagar.

Rätten att vidta stridsåtgärder ska utredas

Verksamheten i Göteborgs hamn har under en längre tid starkt påverkats av stridsåtgärder, som i enlighet med nuvarande principer är rättsligt tillåtna. Regeringen anser att det som skett i Göteborgs hamn motiverar en översyn av regelverket.

Utredaren ska se över de så kallade fredspliktsreglerna och om de kan ändras.  Utredningsuppdraget omfattar inte rätten att vidta s.k. sympatiåtgärder.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2018

Mera om utredarens uppdrag finner du här på regeringen.se.

Invandrares etablering på arbetsmarknaden

Det nya regelverket innebär i huvudsak att den så kallade rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program i likhet med vad som gäller för övriga arbetssökande. Nyanlända kommer, liksom övriga arbetssökande, att få en individuell handlingsplan och anvisas till den insats som bedöms leda till arbete eller studier.

Avsikten är att så långt som möjligt harmonisera regelverket för nyanlända med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande.

Från den 1 januari 2018 ska därmed regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken och regelverket för nyanlända inom etableringsuppdraget.

Mer på regeringen.se.

Ändringar i konkurrenslagen

I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Lagrådsremissen kan du ta del av här.

Regeringen föreslår en ändring av definitionen av begreppet fåmansföretag

I lagrådsremissen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagrådsremissen finner du här.

Ja till ny brottsdatalag

EU har antagit ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras inom bland annat området brottsbekämpning. En utredning har därefter tagit fram ett förslag till ny brottsdatalag som ska införa direktivet i svensk lagstiftning.

En konsekvens av den föreslagna lagen är att privata aktörer som exempelvis ordningsvakter i framtiden måste tillämpa brottsdatalagen i hela eller delar av sin verksamhet.

En kort presentation av lagen finns här på statskoll.se.

Och här finns mera att läsa för den som vill fördjupa sig.

SKATTER

Investeringsbedrägeri ledde till kapitalförlust - inte avdragsgillt

Det handlar om en man som blivit utsatt för investeringsbedrägerier. Kammarrätten fastslår nu att mannen inte får dra av kostnaderna som kapitalförluster.

Fallet refereras på dagensjuridik.se – länk här.

Ändrade skatteregler för inhyrd arbetskraft – förslag

Det är Skatteverket som har utarbetat en promemoria om ändrade skatteregler för personer som arbetar tillfälligt i Sverige, alltså utländsk arbetskraft.

Enligt förslaget förväntas öka skatteintäkterna med cirka 330 miljoner kronor per år.
Det viktiga ska vara vem arbetet utförs för och inte vem som formellt betalar ut lönen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

En kommentar finns på dagensjuridik.se här.

Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige, är ute på remiss och finns att läsa i sin helhet här. Remisstid 2 oktober 2017.

FÖRETAGANDE

Nu är det dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde ikraft den 1 augusti 2017. Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Behörig företrädare kan göra detta elektroniskt och skriver under med e-legitimation. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018.

Var noggrann med underlagen till din bokföring

En ofullständig faktura kan medföra att man inte har rätt till momsavdrag, även om transaktionen i övrigt är fullt legitim. För att en faktura ska godkännas måste den innehålla en hel del information.

Fakturan ska exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssatser, datum, vad transaktionen avser mm. För enskild näringsidkare innebär detta att det blir exra viktigt att man kan avgöra om det är ett privat inköp eller ett inköp till näringsverksamheten.

Ett speciellt problemområde är när anställda gör inköp för företagets räkning och sedan får ersättning för detta. Normalt rör det sig om mindre belopp vilket innebär att så kallad förenklad faktura kan godkännas, belopp upp till 4 000 kr inklusive moms. Det är viktigt att det är inköp som arbetsgivaren normalt skulle ha ansvar för.

Momsreglerna är komplicerade. Känner du dig osäker på vad som gäller i ditt fall så tala med din redovisningskonsult eller revisor innan du beslutar.

Läs mera om de komplicerade momsreglerna här.

Konkurrensklausul i anställningsavtal – AD 2017 nr 38

En redovisningskonsult överlät sin verksamhet till ett annat bolag och fick i samband med detta även en anställning. Anställningsavtalet innehöll en sk. konkurrensklausul avseende två år, som innebar att konsulten var förbjuden att befatta sig med kunder som hanterats vid det kontor där konsulten arbetat.

Efter en tid sade konsulten upp sig och fortsätter i den nya verksamheten att arbeta med ett tjugotal av den tidigare arbetsgivarens kunder.

Arbetsdomstolen AD gör ett antal överväganden. Bland annat bedömer man skäligheten i klausulen. I detta fall finner AD att den ersättning som konsulten, enligt avtalet ska utge till förre arbetsgivaren, är skäligt.

För mera detaljer läs domen här.

Nya föreskrifter - skydd mot risker med trycksatta anordningar

Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher, både kvinno- och mansdominerade. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar.

Läs mera på arbetsmiljoverket.se.

Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

Läs mera på arbetsmiljoverket.se.

Regeringen vill förenkla för företagen

Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre, säger näringsministern i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter.

Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för nya digitala lösningar som kan förenkla livet för företagarna men även förenklar myndigheternas handläggningsprocesser.

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet, vars uppgift är att granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning, ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.

Mer om detta finner du här.

PRIVATEKONOMI

Sänkt skuldkvotstak väntas dämpa bopriserna

Effekterna av skuldkvotstaken förväntas bli störst i storstadsområdena. Det var Finansinspektionen som på försommaren presenterade sitt förslag till skärpning av amorteringskraven.

I korthet går det ut på att låntagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska tvingas amortera 1 procentenhet mer av lånet än vad de gör idag.

Således innebär de skärpta amorteringskraven att de hushåll som har mycket stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år.

Mer om amortering av skulder finns här på fi.se.

Sjukintyg från första dagen

Ibland kan det som arbetsgivare bli aktuellt att kräva sjukintyg från första dagen. Det finns emellertid landsting och regioner som anser att de inte har någon skyldighet att utfärda förstadagsintyg. Vad gäller?

I lagen står det att de som har en skyldighet att föra patientjournal också har en skyldighet utfärda intyg. Arbetstagaren har rätt att få ett intyg med det innehåll som man behöver.

Läs mera om detta på lag & avtal här.

Nya regler i socialförsäkringen har trätt ikraft

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringsområdet. Reglerna berör nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård. Reglerna träder ikraft den 1 juli 2017 och den 1 augusti 2017.

På forsakringskassan.se kan du läsa om regeländringarna.

Lättare att flytta sina pensionspengar

Finansdepartementet presenterar ett förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen. En promemoria remitteras med förslag till lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande.

I korthet innebär förslaget att försäkringsföretagen bättre ska informera och precisera de avgifter som man ämnar ta ut samt att i de fall man tar ut avgifter, dessa ska relateras till den administrativa hanteringen av flytten.

Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar ska få flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning av pension i den avflyttande försäkringen.
Mer om de föreslagna ändringarna finner du här.

Läsvärt ...

Inte riskfritt att vara revisor

I Revisionsvärlden läser vi att PwC får miljonböter i USA, närmare bestämt en miljon USD. För den brittiska kollegan var det om möjligt ännu värre. Där ledde brister i revisionen av en branschkollega till att den brittiska revisorsinspektionen dömde ut böter på 5,1 miljoner pund. I svenska pengar cirka 53 miljoner kronor. Den ansvarige revisorn tilldelades också en bot på 114 750 pund. Det är över en miljon SEK.

Ytterligare om detta och mera relaterat till revision finner du här.

Produceras av:
Right Education logotyp