Ekonominyheter från Right Education
nr 6 | 2017
LAGAR / DOMAR

Nya byggregler ska rensa bland byråkrati och bygglovskrav

Från och med den 1 juni gäller en rad nya regler för bostadsbyggande. Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras, vissa krav på bygglov tas bort och riskerna för onödig kommunal planering av byggande ska minimeras.

Kritikerna varnar emellertid för minskad insyn och för att kulturmiljöer kan förstöras.

Läs artikel i ämnet på dagensjuridik.se

Nya regler kring plastkassar

Lagen trädde i kraft 1 juni 2017 och innebär att du som företagare måste:

• informera om plastpåsars miljöpåverkan
• informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
• informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Det finns emellertid inte några regler kring hur du som handlare ska informera dina kunder. En artikel om de nya reglerna och konkreta tips på hur man kan gå till väga hittar vi hos svenskhandel.se.

Här är länk till informationen.

En ny kamerabevakningslag - förslag

I betänkandet föreslås att kameraövervakningslagen ska ersättas av en ny lag, som ska heta kamerabevakningslagen. Skälen för att en helt ny lag föreslås är att den nya EU-förordningen kommer att gälla direkt i Sverige, vilket innebär att bestämmelser om kameraövervakning som avviker från innehållet i förordningen inte kan behållas i svensk lagstiftning.

Lagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.

Ny lag om företagshemligheter - utredningsförslag

Röjande av företagshemligheter är ett komplicerat område där den ena parten ofta är en anställd eller tidigare anställd. Utredningen har bland annat haft att överväga hur ett straffansvar kan utformas när det gäller en anställd som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon fått tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter.

I betänkandet föreslås en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Det måste göras ändringar i den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv.

I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till som följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund.

Läs mera på regeringens webbplats.

Så stärks den personliga integriteten – utredning slutbetänkande

Det är rubriken på Integritetskommitténs slutbetänkande som nu är ute på remiss. Det blir allt svårare att ha kontroll på hur uppgifter samlas in och vidareanvänds. Integritetskommitténs generella slutsats är att vi som enskilda individer på ett flertal områden drabbas av stegvisa försämringar av den personliga integriteten.

Målsättningen för kommitténs arbete har varit att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas så att denna grundläggande rättighet är i balans med andra grundläggande rättigheter och legitima samhällsintressen. Hur man tänkt sig att den balansgången ska ske får man reda på genom att läsa utredningens slutsatser.

Följ länken till regeringens webb här.

Arbetsgivare ska ta större ansvar för anställdas hälsa – lagrådsremiss

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stärka sjukskrivnas möjlighet till tidigt stöd och rehabilitering från arbetsgivaren. Bland annat ska arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ta fram en plan tillsammans med den anställde om hur denne ska komma tillbaka till arbete.

Arbetsgivaren ska också få mera stöd att hjälpa sina anställda tillbaka genom ett stärkt statligt stöd till rehabilitering. Till skillnad mot det nuvarande stödet som har ett tak på 7000 kronor, ska det nya arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Läs mera om förslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

REDOVISNING

Ändring i K3-regelverket – Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 12 juni 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 27.1 kompletteras med ett nytt andra stycke. I stycket anges att vid nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen får i stället för 27 kapitlet vissa punkter i 37 kapitlet tillämpas. För tillgångar som endast delvis används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen gäller detta endast till den del de används i den verksamheten.

Ändringen gäller från och med den 12 juni 2017.

Länk till det allmänna rådet BFNAR 2017:2

Upphävande av regelverket om frivillig delårsrapportering

Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.

Regelverket har riktat sig till företag som frivilligt upprättat en delårsrapport. Regelverket är inte uppdaterat och därför inaktuellt utifrån gällande bestämmelser i årsredovisningslagen.

Länk till det allmänna rådet BFNAR 2017:1

Frågor, svar och aktuellt kring digital inlämning av årsredovisning

För den som praktiskt arbetar med ekonomirapportering är projektet att digitalisera årsredovisningsprocessen och så småningom övrig finansiell information av intresse.

Bolagsverket besvarar här ett antal frågor kring digital rapportering.

Här finns aktuell information i form av frågor och svar – direkt från Bolagsverket.

SKATTER

Nya skatteregler för företagssektorn – Promemoria från Finansdepartementet

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat:

• En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent),
• Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs,
• Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) ges ett snävare tillämpningsområde.
• Skatteregler om finansiell leasing där avtalen vid beskattningen ska behandlas på samma sätt som i redovisningen

En kort sammanfattning och länkar till hela materialet finner du här på regeringens webbplats.

Regeringens förslag är komplicerat. Svenskt Näringslivs skatteexpert anser att det är oklart i vissa stycken och vill se flera detaljer och göra en noggrann analys innan man kan ta ställning till effekterna av förslaget.

En artikel från Svenskt Näringsliv finner du här.

Moms – beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Skatteverket har genom ett nytt ställningstagande förklarat hur begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet som används i mervärdesskattelagen ska tolkas.

Ställningstagandet ersätter tidigare utgåva daterat den 9 juni 2014. I det nya ställningstagandet har den uttalade kopplingen till inkomstbeskattningen vid bedömning av om en verksamhet bedrivs självständigt tagits bort (avsnitt 4.2). Därutöver redogör Skatteverket för vad som gäller när en beskattningsbar person genomför tillfälliga försäljningar (avsnitt 4.4). Dessutom har ett antal exempel tillförts (avsnitt 4.5).

I övrigt innebär det nya ställningstagandet ingen ändring i sak.

Ställningstagandet finner du här.

Fakturerat styrelsearvode var inkomst av tjänst

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden (2016-12-21) som betalas ut till styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst. Vi kommenterade detta i Ekonominyheter 1 i januari.

Det är inte ovanligt att konsulter har olika styrelseuppdrag och fakturerar dessa som arvode från egna bolag. Många gånger har dessa styrelseuppdrag kombinerats med tidsbestämda saneringsuppdrag, vilket inte är en del av styrelseuppdraget.

För alla konsulter och styrelseledamöter som fakturerar sina styrelsearvoden är detta förhandsbesked viktig läsning och rekommenderas.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 juni 2017 fastställt detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket innebär att förhandsbeskedet gäller och kommer att ligga till grund för bedömningen av fakturerade styrelsearvoden. Utgå alltså från att styrelsearvode i de flesta fall kommer att betraktas som inkomst av tjänst.

Skatterättsnämnden 2016-12-21 dnr 9-16/D hittar du här.

Solcellsanläggning tillhör näringsfastigheten

I december 2016 lämnade Skatterättsnämnden, SRN, ett förhandsbesked om hur solcellsanläggning ska hanteras skattemässigt om den tillförs en lantbruksfastighet där det också finns en privatbostad.

SRN ansåg att anskaffningsutgiften för anläggningen i sin helhet ska hänföras till näringsfastigheten. Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen HFD som fastställer förhandsbeskedet vad gäller fråga 1. Vad gäller fråga 2, förhandsbeskedet ville betrakta anläggningen som byggnadsinventarium, ändrar HFD detta och konstaterar att, med hänsyn till att anläggningen inte enbart var ämnad för det bedrivna lantbruket, utgiften ska i sin helhet räknas in i anskaffningsvärdet för ekonomibyggnaden där anläggningen placeras.

Förhandbeskedet finns att läsa här och HFDs dom hittar du här.

Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn

Skatteverket har nu sammanställt ett antal tidigare behandlade frågor om förutsättningarna för tillämpning av reglerna om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Ställningstagandet tar även upp frågor om bokföring, redovisning och fakturering.

Ställningstagandet i sin helhet finns här.

FÖRETAGANDE

Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

Läs mera på Arbetsmiljöverkets webb.

Förutsättningar för att personalvårdsförmåner ska vara skattefria

Personalvårdsförmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete är skattefria. Skatteverket har förtydligat vad detta innebär i de fall en anställd är föräldraledig eller frånvarande på grund av sjukdom. För den som hanterar personalens förmåner är ställningstagandet en bra genomgång av ämnet.

En länk till ställningstagandet här.

Nya regler om lönebidrag

Regeringen har utfärdat en ny förordning om stöd till funktionsnedsatta. Bland annat med nya regler om lönebidrag.

Lönebidrag för anställda (tidigare kallat enbart lönebidrag) får lämnas om personen har nedsatt arbetsförmåga och om det bidrar till att personens möjligheter att utföra jobbet ökar. Anställningen omfattas av reglerna i LAS.

Lönebidrag för utveckling i anställningen är som det låter ett bidrag som syftar till att ge möjligheter att lära och utvecklas i en tjänst. Kan ges i högst 12 månader i sträck och som mest 24 månader totalt. Anställningen omfattas inte av reglerna i LAS. (LAS 1§ p.4)

Lönebidrag för trygghet i anställningen kan ges till den som är i behov av långvarigt stöd för att behålla en anställning. Bidraget kan ges med som mest fyra år i taget. Anställningen omfattas av LAS.

De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2017.

Länk till artikel och diverse dokument på regeringens webb.

Frågor om växa-stöd i några fall

Skatteverket har i ett ställningstagande svarat på ett antal frågor som uppkommit kring vad som avses med ett enmansföretag vid tillämpningen av reglerna om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag, så kallat växa-stöd. Frågorna berör bland annat delägare i enkla bolag, medhjälpande make i enskild verksamhet och fallet när en assistansberättigad betalar ut ersättning till personlig assistent.

Ställningstagandet finner du här.

Större ansvar för dig som arbetsgivare när det gäller diskriminering

Diskrimineringslagen kräver mer av arbetsgivare för att åstadkomma jämställda löner. Kartläggningar av löner ska göras varje år, fler ska dokumentera vad de gör och fler löneskillnader ska förklaras. Det är alltså aktiva åtgärder som krävs av arbetsgivaren.

En artikel i Lag & Avtal förklarar vad som gäller från årsskiftet 2017.

Länk till artikel här och länk till diskrimineringslagen finner du här. Se speciellt 3 kapitlet om aktiva åtgärder.

PRIVATEKONOMI

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Finansinspektionen FI föreslår ändringar i sin föreskrift om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla.

Mer om detta på Finansinspektionens webb.

Högskolan ska bli bättre på validering

Mycket talar för att nästan hälften av alla som jobbar i dag kommer behöva utbilda sig på nytt inom 20 år. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen.

Regeringen har skjutit till pengar för att höja kvaliteten och utveckla valideringsarbetet. Målet är att få till stånd en varaktig struktur för valideringsarbetet. Det ska också bli lättare för företag att köpa uppdragsutbildningar från högskolan. Tidigare fick bara offentliga myndigheter som Arbetsförmedlingen göra det.

Läs mera på regeringens webb.

Stopp för retroaktiv föräldrapenning för utlandsfödda barn - ny lag

Den 1 juli träder den nya lagen i kraft som sätter stopp för retroaktiv föräldrapenning för barn födda utomlands.

Fram till den 1 juli, då lagen alltså ändras, har föräldrar till barn födda utomlands rätt till fullt antal dagar med föräldrapenning - oavsett barnets ålder när man kom till Sverige.

Den nya lagen innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar.

Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare, nämligen föräldrapenning i 480 dagar.

Mer att läsa om detta på dagensjuridik.se.

EU

Nu är roamingavgifterna för mobiler slopade i EU - men tänka på detta

Från den 15 juni gäller nya regler för så kallad roaming inom EU. Det innebär att man kopplar upp sig mot en annan operatör när man befinner dig i utlandet.

Det finns dock ett antal undantag som det kan vara bra att känna till, något som dagensjuridik.se går igenom här.

De nya reglerna gäller i samtliga EU:s medlemsstater samt i Norge, Island och Liechtenstein, men inte länder som ligger utanför EU och EES.

Läs mera på dagensjuridik.se

Produceras av:
Right Education logotyp