Ekonominyheter från Right Education
nr 5 | 2017
LAGAR / DOMAR

Tufft för dåliga rådgivare – lagförslag

Lagförslaget innebär att inte bara direkta förluster utan också utebliven vinst ska kunna ersättas vid finansiell rådgivning som varit felaktig. Det framgår av den utredning av lagen om finansiell rådgivning för konsumenter som nu skett.

Förslaget är nu ute på remiss och dessa ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 29 september 2017. Här finns mera om detta förslag som kan få stora konsekvenser för både rådgivare och konsumenter.

Remiss av Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning.

Lagförslag rörande skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning remitteras

Hyresgästutredningen presenterar ett betänkande som ska stärka hyresgästernas ställning – förslag på remiss

Det ska bli lättare för hyresgäster att ställa krav på sina hyresvärdar, om de förslag som Hyresgästutredningen nu har överlämnat till regeringen blir verklighet.

Utredningen föreslår bland annat att möjligheterna att agera mot fastighetsägare som missköter förvaltningen ska förbättras.

Framtidsfullmakt – att förordna en ställföreträdare på förhand

En privatperson ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan hantera det själva. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.

Mer om detta på riksdagens hemsida.

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden – utredning

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden har lämnat sitt betänkande till regeringen. Om utredningens förslag blir lag – just nu är utredningen ute på remiss – så kommer det att ställas betydligt högre krav på föreningarnas redovisning och på att föreningen reserverar tillräckliga medel för att möte långsiktigt underhåll.

Även fastighetsmäklares informationsskyldighet bör ändras om utredningen får som han vill.

Hela det omfattande materialet finns här för den som vill fördjupa sig.

Ja till skattebrottsdatalag

Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Det görs också ett tillägg i lagen om att bedrägeribrott ska ingå i de brott som Skatteverket ska hjälpa till med att förebygga och upptäcka.

Den nya lagen, skattebrottsdatalagen, och lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Mera om detta här.

En ny dataskyddslag

Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU.
Den nya regleringen ska vara på plats när förordningen börjar tillämpas i samtliga medlemsländer den 25 maj 2018.

Mera på regeringens hemsida.

REDOVISNING

Redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i K2 Årsredovisning i mindre företag – Förslag på remiss

Det är ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.

Läs hela förslaget på BFN hemsida.
Vill du yttra dig om förslaget så ska detta ske senast den 30 juni 2017.

SKATTER

Dom från EU-domstolen får tillämpning på svenska skatteregler

I målet, som är från 26 april 2017, finns principiella och generella uttalanden om att medlemsstaterna vid tillämpning av nationella regler, såsom skattetillägg, är skyldiga att iaktta unionsrätten och dess allmänna rättsprinciper. Det gäller i de fall sanktionen tas ut som en följd av att den skattskyldiga brutit mot bestämmelser som baseras på EU-rätten, (t ex proportionalitetsprincipen).

En artikel i ämnet och länk till domen finns här på KPMGs hemsida.

Nya kemikalieskatten gäller från 1 juli

Som vi uppmärksammat tidigare så har vi fått en ny skatt på kemikalier i viss elektronik.
Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Om ert företag yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror innebär det att ni från den 1 juli 2017 är skyldig att betala skatt för dessa.

Deklarationsförfarandet har fått kritik för att vara krånglig och tidsödande och missar man så blir det i första hand förseningsavgifter.

Skatteverket har samlat information om den nya skatten finns här.

Momsavdrag vid aktieförsäljning

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen finner du här.

FÖRETAGANDE

Sommartiden är högsäsong för alla som vill lura företagen

Och bedragfarna är mycket fräcka. Ett upplägg är det så kallade VD-bedrägeriet. Om man inte har goda rutiner på ekonomiavdelningen och det är oerfaren sommarpersonal som jobbar där, då kan det bli en dyr läxa.

En riktigt användbar artikel i ämnet finns här på dagensjuridik.se. Läs och dela med de som berörs. Och framför allt – se över företagets rutiner så att bedragarna stoppas.

En informativ artikel i ämnet finner du här. Dagensjuridik.se

Karensdagen föreslås ändrad till ett avdrag – förslag

Karensavdraget ska, om förslaget blir lag, fungera på så sätt att ett avdrag görs som motsvarar en femtedel av den sjuklön arbetstagaren kan få under en genomsnittslig arbetsvecka. Den som arbetar jämt föredelar över veckan, vanlig dagtid, kommer inte att märka någon skillnad. Den som arbetar oregelbundet med olika långa arbetspass däremot, ska på detta sätt få ett mera rättvist karensavdrag.

Om förslaget blir lag så ska det genomföras från den 1 januari 2019.

Artikel i DN.se.

Högkonjunkturen fortsatt stark

Ett säkert tecken på att det råder högkonjunktur och att det är full fart i industrin är att kapacitetsutnyttjandet ökar. Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar att utnyttjandegraden ökade med 0,4 procent under årets första kvartal och nu är uppe i 90 procent, en hög siffra.
Räknar på årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procent jämfört med det första kvartalet 2016 och redovisade en utnyttjandegrad på 89,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Så högt som den nuvarande nivån har industrin inte legat sedan 2007 då kapacitetsutnyttjandet nådde till och med en bit över 90 procent.

Mer om konjunkturen och utvecklingen i ekonomin finner du här på SCB.se.

Drar du dig för att genomföra medarbetarsamtalet?

Om så är fallet så kan denna artikel i Lag och Avtal vara en bekräftelse på att du ska hantera dessa samtal och frågor på ett annat sätt.

Där läser vi: Nyckeln till en högpresterande arbetsplatskultur är i stället att uppmuntra det rätta beteendet vilket kan ske genom meningsskapande, utmaningar, uppmärksamhet, utveckling, erkännande och valmöjligheter. Alltså något som är en daglig och ständig återkommande process.

Mer finns att läsa här.

Färre som köper ROT-tjänster

Enligt en artikel på statskoll.se som citerar en undersökning som Sveriges Byggindustrier gjort är det färre som utnyttjar möjligheten till ROT-tjänster. Vid årsskiftet 2015/2016 sänktes skattereduktionen från 50 till max 30 procent av arbetskostnaden, något som säkert kan ha betydelse.

Allt om reglerna kring ROT- och RUT-tjänster finner du här hos Skatteverket.

Digitala marknader ökar konkurrensen

E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller Konkurrensverket i en ny rapport som överlämnats till regeringen.

Hela rapporten finns att läsa här på Konkurrensverkets hemsida.

EU

Dålig koll på EUs 60-åriga historia – här är den på 1 minut

I år fyller Europeiska Unionen 60 år. Det var 1957 sex länder skrev på Romfördraget och bildade den europeiska gemenskapen. I en video på SVT nyheter får vi en snabbkoll på de viktigaste händelserna under de senaste 60 åren.

Lyssna och lär. Den korta videon finns här.

Läsvärt......

Jobben som försvinner när tekniken tar över

Många branscher och yrken lever i farozonen. Tekniken tar över och kommer att ta över. Vissa yrkesgrupper har förutsättning att helt raderas ut. Allt som kan digitaliseras och automatiseras kommer att digitaliseras och automatiseras. Hur kommer du att påverkas?

Döm själv om det är negativt eller positivt. 

Och här ytterligare exempel på hur yrken förändras just i detta ögonblick.

UDs rapporter om mänskliga rättigheter i 135 länder

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr är ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har avstannat på många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig svacka är osäkert.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett förekommande enligt rapporterna. Ett antal länder begränsar kvinnors rättigheter när det gäller bland annat arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Demokratiska val är en annan känslig fråga, visar rapporterna. Många länder har allmänna val men dessa är endast ett spel och inget som påverkar styret i landet. I vissa extrema fall är politiska partier förbjudna och opposition i olika former ses som landsförräderi.

Mer i detta viktiga ämne finner du här.

Produceras av:
Right Education logotyp