Ekonominyheter från Right Education
nr 4 | 2017
LAGAR / DOMAR

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Det står klart efter en lagändring som kom den 1 juli 2016. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande.

De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland bostadsföreningar, sambruksföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar i tillämpliga delar.

Berörs du av detta? I så fall finns en genomgång av ändringarna här på Bolagsverket.se.

Paketering av fastigheter vid överlåtelse – förslag

Genom att paketera tillgångar i ett dotterbolag och sälja dotterbolaget, istället för att sälja tillgångarna direkt, kommer man ifrån beskattning av kapitalvinsten. Fastigheter är tillgångar som har längst avskrivningstid och är därför mest intressanta som objekt att paketera i bolag, men paketering av andra typer av tillgångar är också möjligt.

Paketeringsutredningen förslår nya regler för hantering av dessa transaktioner, som innebär att när ett företag avyttrar näringsbetingade andelar och tillgångarna huvudsakligen består av fastigheter i Sverige ska företaget anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheterna till deras marknadsvärde.
En sådan avskattning ska kombineras med en schablonintäkt på 7,09 procent. Lagerfastigheter utmönstras i bolagssfären och stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 procent till 2 procent. Detta är en del av förslagen i det betänkande som har lämnat.

1.Här är en länk till utredningen för den som vill fördjupa sig.

2. En artikel med skatteaspekter på den föreslagna skatteändringen finns här på dagensjuridik.se. Artikeln ger en resumé över de föreslagna skattereglerna.  Intressant läsning och en snabb orientering i ämnet.

REDOVISNING

Hur gör man med alla papperskvitton?

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation som ett företag tar emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Bokföringsnämnden BFN har uttalat att principen även gäller kvitton som ska användas som verifikationer. Det innebär att alla kvitton ska sparas i det skick kvittot hade när det togs emot. Är kvittot i pappersform ska det bevaras i pappersform under arkiveringstiden.

Väljer man att lagra kvitton digitalt så ska man ändå spara originalet.

Läs mera på Bokföringsnämnden som publicerar olika brevsvar.

SKATTER

Skatterådgivning ska utredas

Regeringen har beslutat utreda om det ska införas en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om olika skatteupplägg. Detta system finns redan idag i ett antal OECD- och G20-länder och blir sannolikt ett effektivt kontrollverktyg även i Sverige om det införs.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer om detta på Finansdepartementets hemsida här, där det också finns en direktlänk till kommittédirektivet.

Föräldrars gåva av fastighet skulle beskattas

Funderar du på att skänka fastigheten till ditt barn? I så fall kan denna artikel, som kommenterar ett aktuellt rättsfall, vara intressant

Föräldrarna skänkte fastigheten till sina barn och barnen övertog föräldrarnas lån. Eftersom lånen, i detta fall 230 000 kr, var för stora i förhållande till fastighetens taxeringsvärde ansåg emellertid Skatteverket att det inte handlade om en gåva utan ett köp. Konsekvensen av detta blev att föräldrarna kapitalvinstbeskattades för transaktionen. Nu har kammarrätten slagit fast att den bedömningen är riktig.

En artikel kring domen finns här på dagensjuridik.se.

FÖRETAGANDE

Krav på personalliggare i ännu fler branscher

Det ska bli svårare att använda sig av svart arbetskraft. Skatteverket föreslår därför att fler branscher ska omfattas av krav på personalliggare. Enligt Skatteverket förväntas förslagen öka skatteintäkterna med drygt 200 miljoner kronor per år. Dessutom bedöms det vita arbetet öka med drygt 1 300 årsarbetskrafter.

De nya branscherna som ska omfattas är kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Företag inom dessa verksamheter ska börja föra personalliggare från och med den 1 juli 2018 enligt förslaget.

Systemet med personalliggare finns redan idag i bland annat restaurang- och byggbranschen.

Läs mera på regeringens hemsida här.

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetslösheten är kvar på ungefär samma nivå i februari som ett år tidigare. Arbetslösheten är påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män, visar Arbetsförmedlingen i sin senaste verksamhetsstatistik.

378 000 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, 3 000 färre än samma månad förra året. Det ger en arbetslöshetsnivå på 7,8 procent i februari.

Ger du som arbetsgivare friskvårdsbidrag?

Skatteverket SKV har i ett ställningstagande förklarat hur man ser på den personalförmån som det innebär att arbetsgivaren ger ett årligt friskvårdsbidrag till den anställde. Grundregeln för alla personalförmåner är att det delas ut lika till alla anställda för att vara skattefria. Om så inte sker så ska alla beskattas för förmånen som lön.

Vad innebär det i detta fallet om den anställde bara arbetar 50 procent eller om man bara varit anställd en del av året?

Deltidsanställd kan få ett friskvårdsbidrag som svarar mot anställningen. Är man anställd på kortare del än ett år så kan man få ett bidrag som motsvarar den anställningstiden. Har man däremot fått ett bidrag för hela året men sedan väljer att sluta så påverkas inte bidraget av detta utan den anställde kan behålla hela bidraget skattefritt.

Hela ställningstagandet finner du här.

I juni införs sanktionsavgifter för alla maskiner

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

En artikel om detta samt direktlänk till Arbetsmiljöverkets föreskrift i frågan finner du här.

PRIVATEKONOMI

ROT-arbete utfördes på komplementhus

En aktuell dom från Kammarrätten reder ut om och när man kan få skattereduktion vid om- och tillbyggnad av ett bostadshus. I det aktuella fallet lät man bygga om ett befintligt garage till ett större garage med vinterträdgård. Skatteverket menade att det inte var fråga om en om- och tillbyggnad utan istället en nybyggnation och nekade skattereduktion, med i detta fall 50 000 kr. Man påförde dessutom skattetillägg med 20 000 kronor.

Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Skatteverket.

I Kammarrätten konstaterade man att en del av garagets ena yttervägg var sammanbunden med bostadshuset, men att det saknas förbindelse mellan bostadshuset och garaget. Byggnaden ses därmed som fristående från bostadshuset och är en komplementbyggnad. Det innebär att arbetet med att uppföra byggnaden inte ska ses som om- eller tillbyggnad av bostadshuset. Rätten ansåg dessutom att ombyggnationen av garaget var så omfattande att den skulle betraktas som nyproduktion av ett komplementhus. Alltså ingen rätt till skattereduktion.

Amorteringskravet fick hushållen att låna mindre

Hushåll lånar mindre och köper billigare bostäder, enligt Finansinspektionens bedömning, men riskerna med hushållens stora skulder kvarstår. Detta framgår av en nyligen presenterad bolåneundersökning. Undersökningen omfattar nya bolån som togs efter det att amorteringskravet infördes 2016.

Hela rapporten (26 sidor PDF) finner du här.

Småhuspriserna fortsatte uppåt

Det har blivit nio procent dyrare det senaste året att köpa villa eller radhus. Småhuspriserna steg med en procent första kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Det kan vi utläsa av den officiella statistiken, som SCB redovisar i Småhusbarometern.

Hela rapporten med alla detaljer kan du se här på scb.se.

Dyrare att ha tjänstebil – förslag

Ekonomistyrningsverket hävdar att beskattningen av tjänstebilar är alltför förmånlig. Man menar att detta leder till ett skattebortfall på 2 miljarder kronor per år. I en rapport pekar man på att bilkostnaderna generellt ökat med cirka 40 – 45 procent sedan 1997, medan förmånsvärdet för bilförmåner bara ökat med cirka 10 – 15 procent. Det innebär i så fall att en förmånsbil är mellan 10 000 och 20 000 kronor billigare per år än motsvarande privata ägande.

Särskilt förmånligt blir det i storstadsområdena eftersom såväl parkering vid arbetsplatsen som trängselskatt räknas in i förmånsvärdet! Den delen av förmånen kan i vissa fall uppgå till mycket stora belopp.

I vårbudgeten attackeras nu förmånerna och i bonus-malus-systemet, som ska införas den 1 juli 2018, finns ett förslag på att fordonsskatten inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet, utan utgöra en egen post.

Regeringen vill också att trängselskatten inte ska ingå i förmånen, utan beskattas till marknadsvärdet.

Hela underlaget som nu är på remiss finns att läsa här på regeringen.se.

EU

Nu äntligen fritt från roamingavgifter i EU

Den 15 juni kan man som EU-medborgare åka runt inom union och prata i sin mobil utan att riskera den ekonomisk chock som roamingavgifterna inneburit.

Efter flera års diskussioner ska EU:s medborgare från och med denna dag slippa betala roamingavgifter inom EU.

För mobilanvändare blir det samma kostnad när de använder mobilen inom EU som när de är hemma.

Produceras av:
Right Education logotyp