Ekonominyheter från Right Education
nr 3 | 2017
LAGAR / DOMAR

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I en lagrådsremiss föreslås att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

En rad olika företag, organisationer och personer kommer att omfattas av regelverket.
Vill du redan nu sätta dig in i de kommande reglerna?

Här är länken till lagrådsremissen.

Dags att ändra lagarna om faderskap - utredning

Vartannat barn föds utanför äktenskapet i samboförhållanden och olika nya familjekonstellationer. Det har medfört att lagstiftningen om faderskap ska ses över. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram nya lagförslag för bland annat så kallad faderskapspresumtion, fastställande av faderskap och rättsgenetisk utredning av faderskap.

Utredningen ska vara klar i augusti 2018.

Kassaregisterlagen skärps

Från den 1 maj tas undantaget bort som har gjort det möjligt för utländska företag att driva torghandel utan kassaregister. Skatteverket menar sig ha bevis för att flera företag flyttat utomlands för att slippa kassaregistertvånget. Men nu är det slut på detta.

Från 1 maj ska alla använda ett certifierat godkänt kassaregister.

Ovetande styrelseledamot ändå ansvarig för bolagets skatter

En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen HFD slår fast att en styrelseledamot är ansvarig för bolagets skatter, detta trots att han var ovetande om att det begicks oegentligheter i bolaget. Inte heller den externa revisorn hade upptäckt oegentligheterna. Styrelseledamoten har enligt HFD eftersatt sina skyldigheter på ett sätt som innebär att han har varit grovt oaktsam. Företrädaransvaret innebär att han får stå för de obetalda skatterna och avgifterna.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD 1736-16.

Domen kommenteras i en artikel i dagensjuridik.se här.

REDOVISNING

Orimliga redovisningsregler hindrar bostadsbyggandet

Allmännyttans uppdrag att bygga fler bostäder hindras kraftigt av dagens redovisningsregler, både i hur de är utformade och hur de tolkas. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO uppmanar därför till en översyn av de regler som styr nedskrivningar – och det behöver göras nu.

I många landsbygdskommuner leder de höga byggpriserna till att produktionskostnaderna regelmässigt är högre än det teoretiska marknadsvärde som nya hus får – i den mån det över huvud taget går att fastställa ett marknadsvärde. Det i sin tur leder oftast till krav på omfattande nedskrivningar av den nybyggda fastighetens värde.

Konsekvensen av detta blir att nedskrivningen påverkar bostadsföretagets ekonomiska resultat och dess soliditet mycket negativt. Under de premisserna är det kanske omöjligt att bygga.

Rimligen bör ett hyreshus som är byggt för att ägas och förvaltas på lång sikt och inte för att säljas, med alla lägenheter uthyrda och med långsiktigt rimlig avkastning inte nedskrivas på grund av ett fiktivt framräknat marknadsvärde.

Läsa hela artikeln om nedskrivning av fastighet här-

SKATTER

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Utredningen har lämnats till regeringen. Uppdrag har varit att:
• kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
• undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
• lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
• analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Här finns den 450-sidiga utredningen i sin helhet. Vi kommer att kommentera den i nästa nummer av Ekonominyheterna.

Nya förslag på utformningen av fåmansföretagarens beskattning

Som vi påpekade i förra numret av Ekonominyheterna så mötte regeringens förslag till beskattning av delägare i fåmansföretag mycket stark kritik. Nu har ett reviderat förslag tagits fram som är något bättre på vissa punkter men som på det hela taget innebär ett högre skatteuttag.

Det blir lättnader i reglerna för generationsskiften inom en och samma familj, något som är glädjande. Där har regelverket missgynnat denna grupp i jämförelse med överlåtelse till extern köpare.

Den så kallade förenklingsregeln, som ger möjlighet att ta ut cirka 165 000 kr per år i utdelning, oavsett aktivitet i bolaget, kommer att finnas kvar dock med en beskattning på 25 % istället för som tidigare 20 %.

Huvudregeln och takbeloppet för beskattning av utdelning och kapitalvinst har ändrats så att skatteuttaget blir högre. På det hela taget bättre än det ursprungliga förslaget men dock högre skatt över hela linjen.

Om förslaget kommer att bli lag återstår att se. Några av oppositionspartierna i riksdagen har flaggat för att man vill stoppa hela förslaget.

Läs en kort artikel i dagensjuridik.se.

Lägre skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning – förslag

Regeringen föreslår skattereduktioner för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Förslaget kommer att beröra mer än 300 000 personer och ge skattereduktioner på som mest 2 500 kronor per år.

Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2018.

Högre skatter nästa år om regeringen får som den vill – förslag

Två förslag från regeringen kommer att innebära högre skatt för många om de blir verklighet.
För det första vill man ändra uppskrivningen av skiktgränsen till förändringen i konsumentprisindex och för det andra ska den så kallade SINK-skatten, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ökas från 20 % till 25 %.

Ändringen av skiktgränsen beräknas ge en ytterligare skatteintäkt på 2,66 miljarder kronor. Ändringen av SINK beräknas inbringa ytterligare 370 miljoner kronor.

Som tidigare påpekats har oppositionen i riksdagen hotat med att fälla flera lagförslag som innebär högre skatt. Om förslagen antas kommer de emellertid att träda i kraft vid årsskiftet.

Detta är inte skattefri personalförmån

Skatteverket anser att det inte är en skattefri personalvårdsförmån när en anställd köper förfriskningar och enklare förtäring under en tjänsteresa och arbetsgivaren står för kostnaden. Den anställda ska beskattas för värdet av förmånen, oavsett om arbetsgivaren står för kostnaden direkt eller indirekt via olika bonusprogram. Som förfriskningar och enklare förtäring räknas till exempel kaffe, bullar, godis, frukt och smörgåsar. (Citat från SKV)

Anställdas hantering av inköp på tjänsteresa och bonusprogram knutna till kontokort har varit heta diskussionsämnen i media under månaden. Ett tips kan vara att företaget utarbetar tydliga rutiner för detta område för sin anställda. Därmed minskar risken för missförstånd.

Tänk också på att representationsreglerna ändrats från 1 januari 2017. Numera är kostnader för måltid inte avdragsgill kostnad i ett företag, däremot är momsen avdraggill i viss utsträckning.

Detta förtydligande hittar vi i Skatteverkets ställningstagande.

Reglerna för moms och skatteavdrag för representationskostnader finns här.

Preskription av skattefordringar vid konkurs

Skatteverket anser att en konkursansökan rörande fordringar som omfattas av lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (SPL) kan prövas av domstol även om den fordran som ligger till grund för ansökningen har preskriberats efter att ansökningen gjordes. Det saknar betydelse att preskription kan ha inträtt innan ansökningen delgavs gäldenären.

Om gäldenären försätts i konkurs på grund av Skatteverkets ansökan har staten rätt till utdelning i konkursen även om konkursfordringen har preskriberats före konkursbeslutet eller om preskription inträder under konkursens gång.

Om gäldenären däremot försätts i konkurs på egen ansökan eller efter ansökan av någon annan borgenär än staten kan Skatteverket inte göra gällande en fordran i konkursen som preskriberats före konkursbeslutet. Om statens fordran preskriberas under konkursens gång anser Skatteverket att staten har kvar sin utdelningsrätt i vart fall om fordringen före preskriptionsinträdet har gjorts gällande genom en fordringsanmälan till konkursförvaltaren.

Hela ställningstagandet finner du här.

FÖRETAGANDE

Växa-stödet utvidgas

Vi har i tidigare nummer av Ekonominyheterna beskrivit Växa-stödet som riktas till enskilda näringsidkare. Det infördes vid årsskiftet och gäller enbart för enmansföretag som driver enskild firma och anställer sin första person. De får sänkt arbetsgivaravgift från 31,42 % till drygt 10 % av lön upp till 25 000 kr under högst 12 månader.

Regeringen föreslår nu att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Således kommer även enmansaktiebolag att omfattas av Växa-stödet.

Förslaget innehåller fortfarande en rad begräsningar, t.ex. tidsbegränsning och lönenivå.

Företagarna har jobbat för denna utvidgning och kommenterar resultatet här.

Få hjälp med digitaliseringen

Vill du digitalisera sitt företag? Nu finns det pengar att få för den behöver professionell hjälp. Tillväxtverket ska fördela 24 miljoner kronor till projekt för rådgivning och coachning för att öka industrins användning av digital teknik.

Tillväxtverket arbetar för att fler små och medelstora företag ska ta vara på digitaliserings möjligheter. Vissa insatser riktar sig direkt till företag, andra förbättrar de långsiktiga förutsättningarna för näringslivets utveckling.

Läs mer om de insatser som är möjliga på Tillväxtverkets hemsida.

Dags att planera för sommarsemestern

Detta gäller enligt semesterlagen, som är minimikrav. Man kan alltid komma överens om bättre villkor.

  • Man har rätt till 25 dagars ledighet, varav fyra ska vara sammanhängande under perioden juni, juli och augusti.
  • Den anställde intjänar 25 dagar som tas ut under kommande år. Av dessa fem veckor får man lov att spara en, i högst fem år.
  • Om man inte har intjänat 25 dagar, får man bara spara de som överstiger 20 dagar.
  • Under det första anställningsåret, då man inte hunnit tjäna in betald semester, har man rätt till 25 obetalda semesterdagar om man anställts före 31 augusti.
  • Anställs man efter 31 augusti har man rätt till fem obetalda semesterdagar.


Förteckningen är inte fullständig. Här följer en länk till semesterlagen.

PRIVATEKONOMI

Sjukpenning ska inte kunna dras in i efterhand

Under hösten framfördes kritik mot Försäkringskassan där sjukpenning dragits in i efterhand. Nu har regeringen, efter den hårda kritik mot Försäkringskassans handläggning som framfördes från domstolar, beslutat att ändra reglerna.

Men det dröjer ett år innan de nya reglerna är på plats. Vad som nu är klart är alltså att inga avslag på sjukpenningen ska kunna ske i efterhand, vilket kan göra sjukförsäkringen lite tryggare.

Nya regler för skuldsanering har ökat antalet sökande

Statistik från Kronofogdemyndigheten visar att de nya lättnadsregler för skuldsanering har lett till en kraftig ökning av antalet ansökningar. Under förra året lämnades drygt 12 300 ansökningar om skuldsanering in till Kronofogden vilket är en ökning med tio procent jämfört med 2015.

De nya reglerna trädde ikraft den 1 november 2016 och medger bland annat två betalningsfria månader per år för den som genomgår skuldsanering.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen sänker skatten för pensionärer från 2018. Reformen ger minskade skatteintäkter på 2,1 miljarder kronor och innebär en skattesänkning med cirka 200 kronor i månaden. Det gäller för en person med 14 000 kr i månaden. Vid högre pension blir skattesänkningen lägre för att inte få någon effekt vid pensioner över 20 000 kr per månad.

Hela pressmeddelandet från regeringen här.

Läsvärt...

Promemoria Framtida revisionen

Revisorsnämnden har överlämnat promemorian "Framtida revisionen - förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige" till regeringen.

Revision är en oberoende granskning av verksamheter som ska ge medborgare, företag och finansiella marknader tillgång till kvalitetssäkrad information för strategiskt och ekonomiskt beslutsfattande. Ytterst syftar revision till att skapa förtroende för de granskade företagen och de offentliga institutionerna.

Hela materialet finns att läsa här.

Produceras av:
Right Education logotyp