Ekonominyheter från Right Education
nr 2 | 2017
LAGAR / DOMAR

Regeringen föreslår en ny kommunallag

I en remiss som överlämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

Regeringens pressmeddelande här.

Regeringen föreslår nya utstationeringsregler – lex Laval rivs upp

Regeringen har beslutat om propositionen Nya utstationeringsregler. Propositionen innehåller förslag om lagändringar som syftar till att stärka kollektivavtalens ställning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder.

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2017.

Läs mera här.

Inte sista ordet sagt om vinster i välfärden

Det är Kammarrätten i Stockholm som uttalar sig i ett remissyttrande. Förslagen i Ilmar Reepalus välfärdsutredning kan strida mot EU-rätten och måste i flera delar utredas ytterligare.  Förslaget är fortfarande bara ett förslag, men har redan skickat sådana signaler till branscherna att man kan se ompositioneringar bland ägarna.

Se artikel i Dagens industri.

REDOVISNING

Tre frågor om årsredovisning i K2-företag

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas.

Ett företaget som har ställt säkerheter ska ange detta i noterna. Har företaget däremot inte ställt säkerheter behöver ingen upplysning lämnas. Detsamma gäller för eventualförpliktelser (tidigare benämnt ansvarsförbindelser).

Det förekommer att företag upplyser i noterna om outnyttjad checkräkningskredit. Det finns inget krav på att företag ska lämna sådan upplysning om avtalad kreditlimit. Det är dock inget som hindrar att man lämnar fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen. Företag kan därför lämna upplysningen om det vill underlätta en kreditanalys.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Skulle du klara revisorsexamen?

Revisorsnämnden publicerar höstens prov för revisorsexamen samt svarsmall och kommentarer. Varför inte testa dina egna kunskaper?  Kan vara intressant läsning för dig som arbetar med skatte- och redovisningsfrågor.

Länk till revisorsnämnden och revisorsexamen november 2016.

SKATTER

Förslaget till nya 3:12-regler får skarp kritik

Det nya förslaget till beskattning av fåmansföretagare, som regeringen hoppas ska ge ytterligare 5 miljarder kronor i skatteintäkter, får svidande kritik från många håll. Bland annat Konjunkturinstitutet KI betvivlar detta.

Revisorernas branschorganisation FAR konstaterar att det är de små företagen som kommer att drabbas, medan de stora revisons- och konsultföretagen knappast påverkas utan snarare kan dra en lättnadens suck.

Det innebär alltså att de små bolagens ägare, som oftast tar de största riskerna och har den mest osäkra inkomsten, kommer att missgynnas.

De nya reglerna föreslås gälla från 2018 och kommer troligen att bli en del av kommande budgetproposition. Det innebär att de gamla reglerna fortfarande gäller för utdelningar 2017. Många kommer att maximera sin utdelning detta år för att på det sättet gardera sig inför eventuellt sämre villkor.

Det finns dock en liten nackdel med detta då kapital på det sättet flyttas ur företagen samt att utdelningen kommer att beskattas. Diskutera detta med din revisor eller redovisningskonsult som kan ge tips och råd.

Här är en artikel i ämnet från Dagen Industri.

Regeringen backar om bankskatten

Den så kallade bankskatten, egentligen en skatt på företag i finanssektorn och alltså betydligt fler företag än banker, stoppas för tillfället. Regeringen kommer inte att gå vidare med förslaget. I stället kommer regeringen se över möjligheterna till en renodlad bankskatt som minskar det man anser vara banksektorns skattefördel.

Finansskatten har fått mycket hård kritik från ett antal tunga instanser. Konkurrensverket kallar det ett ”betydande ingrepp” och avstyrker förslaget. Advokatsamfundet gör likadant.

Som vi berättat tidigare så skulle den 15-procentiga skatten på lönekostnader slå extra hårt på landets små sparbanker och riskerar att slå ut lokal service och anställningar.

Artikel i Dagens industri om bankskatten.

Regeringens pressmeddelande om bankskatten.

Detta granskar Skatteverket i år

Ibland beslutar Skatteverket att extra noga granska vissa områden. I år handlar det bland annat om att reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin.

Läs mera om Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017.

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

För att motverka viss skatteplanering har regeringen tagit fram ett förslag om ändrad beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Förslaget har i dag lämnats till Lagrådet för granskning.

Enligt förslaget ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

De föreslagna reglerna sätter stopp för skatteplaneringsupplägget som kallas kattrumpa.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Lagrådsremissen i sin helhet finner du här.

FÖRETAGANDE

Personalliggare i byggbranschen - slut på mjuka linjen

Skatteverkets kontroller har visat på många brister i tillämpningen. Hitintills har man tillämpat en mjuk linje men nu blir det tuffare tag. Under 2016 gjordes 12 094 kontroller från Skatteverket.
Den 1 januari 2016 blev elektronisk personalliggare obligatorisk på landets byggarbetsplatser. Nu kommer Skatteverket att skärpa sina kontroller för att komma till rätta med de fel som förekommer.
Det vanligaste felet är att de anställda inte registrerar sig i personalliggaren eller att den inte finns tillgänglig över huvud taget när Skatteverket gör sin kontroll.

En artikel om verkets kontrollsatsningar finns här.

Svensk e-handel ökade med 16 procent under 2016

En ökning med 16 procent innebär att svensk e-handel uppgick till 58 miljarder kronor under 2016 och det fortsätter att växa. Under 2017 uppskattas var tionde köp ske digitalt. Det innebär att e-handeln står för 7,7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige.

Hur ser då framtidsutsikterna ut? Under 2017 bedöms e-handeln växa med 17 procent.

Snart ska alla företag och föreningar anmäla verklig huvudman

Bolagsverket kommer att ta fram en e-tjänst för att detta ska vara enkelt att hantera.
En verklig huvudman är en eller flera personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra: Aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag med flera associationer.

Hela förteckningen över de som berörs samt hur registrering kan ske finns här på Bolagsverkets webbsida.

Strängare krav på finansiell rådgivning

I en lagrådsremiss föreslås lagändringar, dels för att genomföra EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels med anledning av EU-förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR).

Detta kommer att ställa större krav på alla som jobbar med någon form av finansiell rådgivning. Finansinspektionen kommer också att få utökade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.
Planen är att de nya reglerna ska tillämpas från och med 2018.

PRIVATEKONOMI

Utflyttad från Sverige kan få lägre skatt

Vi har tidigare uppmärksammat det faktum att en utflyttning till ett annat land, bland annat Portugal, kan ge betydligt lägre skatt för den som tar ut sina pensioner. För att detta ska fungera så får personen inte har någon väsentlig anknytning till Sverige. Om så är fallet blir man obegränsat skattskyldig för sina inkomster här i landet. Så frågan är alltså, hur mycket av kontakter kan man fortfarande ha till Sverige och ändå räknas som utflyttad skattemässigt?

I ett förhandsbesked, som kommenteras i Dagens juridik, diskuteras ett antal förutsättningar och hur dessa påverkar bedömningen om personen är obegränsat skattskyldig eller inte. Är detta något som du går och tänker på så rekommenderar vi dig att läsa artikeln.

Länk till artikeln.

Länk till förhandsbeskedet finns här.

Detta kan bli dyrt för bostadsrättsägare

Vinstbeskattning ska ske när villkoren för en bostadsrättsupplåtelse ändras, till exempel att bostadsytan ökar eller att ett garage adderas till bostadsrätten.

I ett ställningstagande från Skatteverket anses en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt innebära att den betraktas som avyttrad. Det medför i sin tur att en kapitalvinstbeskattning ska ske. Försäljningsintäkten ska beräknas till marknadsvärdet av den nya förändrade bostadsrätten. Den som bott i sin bostadsrätt under några år och varit med om en större värdeökning riskerar alltså att få en stor skatteskuld.

En inte oväsentlig del i det problem som uppstår är att bostadsrättsägaren inte får någon ytterligare betalningsförmåga, då detta fiktiva värde är bundet i bostadsrätten. Detta kan bli en riktigt obehaglig överraskning. Alltså dags för en varning. Det här kan kosta stora summor. Dessutom kan denna beskattning i princip utlösas med fem års retroaktivitet.

Ställningstagandet som behandlar Skatteverkets syn på hur förändrade villkor för upplåtelse ska behandlas finner du här.

Här finns också en artikel i SVD som beskriver konsekvenserna av den nya tolkningen.

Dags att utreda det skatterättsliga företrädaransvaret

För att företrädaransvar ska kunna dömas ut krävs att företrädaren för företaget har varit grovt vårdslös. I praktiken har domstolarna tolkat detta ansvar mycket strängt. För att undgå ansvar måste en företrädare senast samma dag som skatteskulden förfaller till betalning vidta åtgärder för att avveckla bolaget, oftast genom konkurs. Företrädaransvaret döms således ut strikt.

Det är följaktligen privatpersonen som drabbas av detta och det kan röra sig om mycket stora belopp.

I en debattartikel på Dagens juridik behandlas denna fråga.

EU

Roamingavgifter avskaffas 15 juni 2017

EU:s medlemsstater är överens - konsumenter ska från och med den 15 juni inte behöva betala tilläggsavgifter för roaming inom EU.

Det finns ett tak som begränsar hur stora avgifter operatörerna får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster. Avgiftstaket för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022. Nästa steg är att Europaparlamentets ledamöter godkänner kompromissen.

Produceras av:
Right Education logotyp