Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2017
LAGAR / DOMAR

Nya lagar som gäller från årsskiftet

Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på skatte- och ekonomiområdet i kraft. Det finns en länk till den officiella förteckningen (PDF-dokument) nedan.

Här kommer ett urval av nya lagar och regler vilka kan ha allmängiltigt intresse för den som jobbar med eller är intresserad av skatte- och ekonomiområdet. Om inget annat anges gäller de nya reglerna från och med den 1 januari 2017.

  • Den statliga inkomstskatten ändras så tillvida att den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig skatt räknas upp med endast konsumentprisindex + en procentenhet. Det innebär att statlig skatt börjar betalas vid beskattningsbar förvärvsinkomst över 438 900 kr.

  • Taket för uppskov med kapitalskatt vid försäljning av privatbostad slopas under tiden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Även den så kallade kvoteringsregeln har ändrats, dock är den ändringen inte tidsbegränsad.

  • Fler tjänster omfattas av RUT-avdraget. Nu omfattas även reparation av vitvaror, men bara om reparationen sker i bostaden.

  • Växa-stöd för den först anställde hos en enskild firma införs. Det innebär att endast 10,21 procent arbetsgivaravgift ska erläggas under de tolv första månaderna. Det gäller ersättningar upp till 25 000 kronor per månad och anställning som omfattar minst tre månader samt med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med 31 december 2021.

  • Stopp för avdrag för representationsmåltid avseende lunch, middag, supé eller annan förtäring, om den inte kan betraktas som så kallad enklare förtäring av mindre värde. Avdragsförbudet gäller i inkomstslaget näringsverksamhet. Man får dock göra avdrag för ingående moms upp till momsen på 300 kronor. Förutsatt att verksamheten är momspliktig naturligtvis.

  • En omsättningsgräns för mervärdesskatt har införts. Den innebär att en nedre gräns införs i momssystemet så att en så kallad beskattningsbar person (alltså någon som bedriver ekonomisk verksamhet) inte behöver redovisa moms om dennes omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms under innevarande beskattningsår eller något av de föregående två åren haft högre omsättning. Reglerna kan vara extra intressanta för alla de som säljer sin egentillverkade överskottsel till sin elleverantör.

  • Sänkt moms på reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Momssatsen är nu 12 procent.

  • Den som ger koncernbidrag har fått ett nytt datum att hålla reda på. Ett nytt krav avseende koncernbidrag har förts in i lagtexten, som innebär att värden motsvarande ett koncernbidrag ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration.

  • Reklamskatten sänks. Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning eller en så kallad periodisk publikation har sänkts från 3 procent till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam har sänkts från 8 procent till 7,65 procent.

Förteckning över nya lagar från 2017 hittar du här.

Propositionsförteckning våren 2017

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2017.

Länk till propositionsförteckningen.

REDOVISNING

Nya redovisningsregler för K2- och K3-företag

Nya regler för bokslut och årsredovisning i både K2- och K3-företag har införts som ett led i anpassning till den nya formuleringen i årsredovisningslagen som började gälla den 1 januari 2016.

De nya redovisningsrekommendationerna, som finns i sin helhet på Bokföringsnämndens hemsida (och via länk nedan) påverkar bokslut och ekonomiska rapporter i aktiebolag, men även i en rad andra företagsformer.

Bokföringsnämnden om årsredovisning i mindre företag.

Kassaflödesanalys i K2

Kassaflödesanalys kan numera ingå frivilligt vid upprättande av årsredovisning i K2-företag.

Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel genereras, binds och frigörs i företaget och är därmed en av de viktigaste rapporterna för att mäta ett företags möjligheter att existera. Kassaflödesanalysen är också ett direkt avgörande dokument för en kreditgivare som ska bedöma ett företags kreditvärdighet. Att förstå vad och hur beslut påverkar kassaflödet blir därför mycket viktigt för företagsledningen.

Vill du få bättre förståelse för hur kassaflödet fungerar och mäts så kan du tala med din redovisningskonsult eller revisor som också kan visa hur man kan ha nytta av denna analys i den löpande verksamheten.

SKATTER

Samfällighetsföreningars rätt till avdrag för ingående moms

Kammarrätten i Göteborg har i dom meddelad 10 januari 2017 (mål nr 2088-16) fastställt att en samfällighetsförening har rätt att göra avdrag för ingående moms som uppkommit i samband med uppförandet av fibernätet.

En kortare artikel i ämnet hittade vi hos KPMG här.

Vill du läsa kammarrättens dom så har du den här.

Kemikalieskatt på elektronik

Den 1 april införs en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik. Skatten berör bland annat spisar, kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, mobiltelefoner, routrar, tv-apparater, spelkonsoler och datorer. Lagen får effekt från och med den 1 juli.

Skatten är 8 kr per kilo för vitvaror och 120 kr per kilo för övrig elektronik som omfattas av lagen. Maximalt uppgår skatten till 320 kr per vara. Under vissa förutsättningar kan avdrag göras med upp till 90 procent av skattebeloppet beroende på vilka kemikalier som produkten innehåller.

Ansökan om att godkännas som lagerhållare kan lämnas till Skatteverket redan den 1 april 2017 men det är först från och med den 1 juli 2017 som skatt ska betalas.

Skatteverket om ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik finner du här.

De ekonomiska effekterna av kemikalieskatten beskriv här.

FÖRETAGANDE

Fakturerat styrelsearvode var inkomst av tjänst

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden som betalas ut till styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst.

Det är inte ovanligt att konsulter har olika styrelseuppdrag och fakturerar dessa som arvode från egna bolag. Många gånger har dessa styrelseuppdrag kombinerats med tidsbestämda saneringsuppdrag, vilket inte är en del av styrelseuppdraget.

För alla konsulter och styrelseledamöter som fakturerar sina arvoden  är detta förhandsbesked viktig läsning och kan rekommenderas. SRN kommer, under de förutsättningar som förhandsbeskedet gäller, till slutsatsen att de nio uppdrag som frågan gäller ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Skatterättsnämnden 2016-12-21 dnr 9-16/D hittar du här.

Stigande priser på skogsmark

Priset på skogsmark har stigit till högsta priset hittills i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige, enligt LRF Konsult.

I södra Sverige har priserna för skogsmark på ett år ökat med 5,6 procent och genomsnittspriset är nu 600 kr/m³sk (skogskubikmeter) enligt årets statistik. Det låga utbudet av skogsfastigheter till salu i södra Sverige, skapar ett köptryck som driver upp priserna.

I mellersta Sverige har prisbilden de senaste åren vandrat både upp och ner och riktningen 2016 var negativ med en nedgång om 3,8 procent vilket ger ett medelpris om 393 kr/m³sk.

Det är stora variationer i marknaden. Är du intresserad av investeringar i skogsmark så rekommenderar vi analysen på LRF konsults hemsida här.

Aktivt skogsbruk var inte aktiv näringsverksamhet enlig HFD

Högsta förvaltningsdomstolen HFD undanröjer ett förhandsbesked och avvisar ansökan om att ett skogsbruk är aktiv näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden SRN ansåg att skogsägaren bedrev aktiv näringsverksamhet (se nedan). Skatteverket överklagade till HFD och yrkade att verksamheten skulle betraktas som passiv näringsverksamhet.

HFD prövar (2017-01-10) inte själva sakfrågan utan undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökan. HFD menar att bedömningen av om en verksamhet är aktiv eller passiv i hög grad är beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

I och med detta undanröjs förhandsbeskedet och vi har fortfarande inget riktigt svar på hur aktiva skogsägare ska behandlas.

Läs mera här – Förhandsbeskedet SRN dnr 102-15/D och HFD:s prövning av förhandsbeskedet (HFD mål nr 3000-16)

PRIVATEKONOMI

Populärt att bosätta sig utomlands

Det har skett en markant ökning av personer som flyttat utomlands. Bland annat Portugal lockar med sitt klimat och kanske ännu mera med sitt fördelaktiga skattesystem.

För att kunna beskattas enligt Portugals regler (eller vilket annat utland som helst) måste personen skattemässigt ha permanent flyttat från Sverige. Om inte är man obegränsat skattskyldig i Sverige.

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (se länk nedan) klargör SRN det aktuella rättsläget. För den som planerar utflyttning till högre värme och lägre skatt kan det vara god investering att sätta sig in i reglerna.

Se förhandsbeskedet (2017-01-11 dnr 26-16/D)

Hur mycket skatt i förhållande till lön 2017

Den första delen av lönen upp till en första brytpunkt belastas inte med statlig skatt utan bara kommunal skatt. Den högsta årslönen utan att behöva betala statlig skatt med 20 procent är för kalenderåret 2017 en årslön på 452 100 kronor per år (37 591 kr/månad). Den andra brytpunkten, där den statliga skatten är 25 procent, inträffar vid löner över 651 700 kronor per år (54 308 kr/mån).

Tala med din redovisningskonsult eller revisor som kan berätta mera hur beskattning sker och hur man kan skatteplanera.

Produceras av:
Right Education logotyp