Ekonominyheter från Right Education
nr 9 | 2016
LAGAR / DOMAR

Förmedling av bostadsrätt är momspliktigt

Det är visserligen överlåtelse av en andel i en förening, en bostadsrättsförening, men det är förvärvet av nyttjanderätten till en specifik lägenhet som kännetecknar överlåtelsen av en bostadsrätt. Kammarrätten slår därmed fast att förmedlingen av bostadsrätter inte ska undantas från momsplikt.

Dagens juridik kommenterar det aktuella rättsfallet i en artikel här.

EU:s bodelningsregler införs i Sverige

EU:s nya regler om bodelning mellan makar och registrerade partners reglerar bland annat hur domstolarna ska agera om talan väcks i flera medlemsstater och vilket lands lag som ska tillämpas.

17 av EU:s medlemsstater ingår samarbete om bodelningsregler, medan några således står utanför. Frågan gäller bland annat vissa medlemsstaters inställning till samkönade förhållanden.

Regeringen tillsätter en utredning.

En artikel som mera i detalj som reder ut ämnet finns här.

Tillämpning av utomståenderegeln

Kammarrätten i Stockholm finner särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln. Trots ett utomstående ägande i fåmansföretaget på 40 procent ska därför avyttringen av andelarna beskattas enligt 3:12-reglerna och inte enligt deklarationen till 25 procents beskattning. Säljarna påförs också skattetillägg avseende den oriktiga uppgiften.

Utomståenderegeln är en undantagsregel som innebär att om en utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i ett verksamhetsbolag och har rätt till utdelning anses andelarna i fåmansföretaget inte vara kvalificerade för någon av ägarna. Med betydande omfattning avses ett innehav på 30 procent eller mer. De olika förhållandena i det aktuella fallet ledde emellertid till att både förvaltningsrätten och kammarrätten fann anledning att inte tillämpa utomståenderegeln.

Syftet med 3:12-reglerna, att arbetsinkomster beskattas som just arbetsinkomster, är en viktig utgångspunkt i tolkningen av regelverket. Det är därför viktigt att vara försiktig vid bedömningar enligt 3:12-reglerna.

Länk till domen för den som vill fördjupa sig i fallet.

REDOVISNING

Så redovisas och beskattas dricks

Frågan gäller särskilt vid betalning med kontokort. Detta är Skatteverkets ställningstagande i frågan. Viktig läsning för den som sköter redovisningen i restaurangföretag.

Länk till ställningstagandet här.

SKATTER

Moms i budgetpropositionen - förslag

Sänkt moms på vissa reparationer
Det är, enligt regeringen, angeläget att fler lagar eller ändrar redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Enligt momsdirektivet är det möjligt att ha en reducerad moms på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Därför föreslås reparation av dessa varor sänks från 25 procent till 12 procent.

Momsbefrielse för mycket små företag
Förslaget är att införa en gräns för momsbefrielse, vilket är tillåtet enligt momsdirektivet. Omsättningsgränsen sätts till 30 000 kronor per beskattningsår. För nya företag som inte redan är momsregistrerade krävs ingen ansökan för befrielse. För de som redan är registrerade till moms krävs ett beslut från Skatteverket.

Den som ansökt om att bli momsregistrerad och fått beslut om detta och åter vill bli momsbefriad, kan bli det tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det år då beslutet om momsregistrering fattades.

Skulle omsättningsbeloppet under innevarande år överstiga 30 000 kronor ska moms tas ut från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids.

Vid beräkningen av omsättningsgränsen ska man ta hänsyn till alla momspliktiga omsättningar av varor och tjänster inom landet.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2017.

Begränsad uppräkning av nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Förslaget innebär att uppräkningen av den nedre skiktgränsen och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 ska begränsas. Skiktgränserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor för beskattningsåret 2017.

Dessutom höjning av gränsen för reseavdrag från 10.000 till 11.000 kronor vilket också påverkar skatteuttaget.

Länk till regeringens promemoria

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Förslaget innebär också att begreppet verksamhetstillbehör i lagen slopas. Som en följd föreslås även ändringar i reglerna om undantag och skatteplikt på fastighetsområdet och om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Slutligen föreslås en justering av reglerna om tillhandahållanden som ingår i upplåtelsen av nyttjanderätt till fastigheter.

Ändringarna görs med anledning av att en unionsrättslig definition av fast egendom träder i kraft den 1 januari 2017.

Länk till regeringens hemsida.

Vi väntar på 3:12-utredningen

Utredningen om förändrade fåmansföretagarbestämmelser, de så kallade 3:12-reglerna, ska lämnas senast den 1 november 2016. Utredning förväntas innehålla omfattande förslag som kommer att påverka beskattningen av fåmansföretag och dess ägare.

Vi kommer att behandla dessa förslag i kommande ekonominyheter. Som alltid är det bra att ingående diskutera både företagets och den privata ekonomin med sin redovisningskonsult och revisor.

Det är också hög tid att planera för årsskiftet då det kanske finns möjlighet att maximera uttaget av lågbeskattad utdelning.

FÖRETAGANDE

Lokalt företagsklimat – ranking 2016

Nu presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vill du veta var din kommun hamnade så finns länk till den kompletta listan nedan. Solna toppar även i år.

Länk till företagsranking 2016.

Krav på värdeöverföring vid koncernbidrag - förslag

Budgetpropositionen innehåller förslag om en justering av reglerna om koncernbidrag som innebär att kravet på värdeöverföring förs in i lagtexten. Detta framgår i och för sig redan av rättspraxis.
Förändringen av lagtexten innebär att avdragsrätten för koncernbidrag förutsätter att det skett en faktisk värdeöverföring senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklarationen.

Avdragsrätt för representationsmåltider slopas - förslag

Förslaget innebär slopad avdragsrätt för representationsutgifter i inkomstskattelagen som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom förtäring av mindre värde från 2017.

Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Den utökade avdragsrätten för moms kommer inte de företag till del som saknar avdragsrätt för moms. Exempelvis verksamheter inom finans- och försäkringsbranschen, privat vård- och omsorg, tandvård, friskolor och bostaduthyrning.

Observera att avdragsrätten för annat än måltider inte påverkas.

Länk till regeringens promemoria

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare - förslag

Enskild näringsidkare, som inte redan har anställd, som anställer en person ska under tolv kalendermånader i följd vara berättigade till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift ska betalas.

Nedsättningen ska vara tillfällig och gälla till utgången av 2021.

Länk till regeringens promemoria.

Månatliga arbetsgivardeklarationer - förslag

Regeringen föreslår månatliga arbetsgivardeklarationer, löner och skatteavdrag, på individnivå ska lämnas löpande till Skatteverket. Syfte är att minska skattefusk och skatteundandragande.
Skatteverket anser att det skulle spara staten ca 2 miljarder kronor per år. Systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018, då det kommer att krävas anpassningar av datasystem och rutiner i företagen.

Därutöver vill regeringen, för att minska skattesvinnet, införa personalliggare och kassaregister i fler branscher.

PRIVATEKONOMI

Skatteverket granskar uthyrare via Airbnb

Skatteverket ska kontrollera personer som hyr ut sina bostäder via nättjänsten Airbnb, det uppger flera medier.

För vissa personer kan det innebära tiotusentals kronor mer i skatt. Den som hyrt ut för mer än 50 000 kronor eller fler än 16 veckor kan dessutom bli tvungna att betala moms, då uthyrning skett under former som liknar hotell och pensionat.

Det är alltid möjligt att göra självrättelse om man upptäcker att man redovisat felaktigt.

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror - förslag

En skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Det är arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor med mera. Dessutom, arbetet ska utföras i bostaden, vilken inkluderar garage förråd eller tvättstuga.
De nya reglerna ska tillämpas på arbeten som utförs och betalas efter den 31 december 2016.

Länk till regeringens promemoria

Skattereduktion för trädgårdsarbete

Förslagen gäller en komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster.

Uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad - förslag

För att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden föreslår regeringen att reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad ska ändras.

Förslaget innebär dels att taket för uppskovsbeloppet, för närvarande 1450 000 kr, slopas under en fyraårsperiod, men också att metoden för beräkning av uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare bostad ändras. Det kommande förslaget ska enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2017.

Förslaget ska enligt regeringen öka rörligheten på bostadsmarknaden och gäller retroaktivt från och med 21 juni 2016.

A-kassa i 420 dagar istället för 75 - förslag

Deltidsarbetande ska inte längre tvingas välja arbetslöshet på heltid eller socialbidrag för att kunna försörja sig. Nästa år ändras reglerna för a-kassan och förlänger antalet dagar till 420 istället för 75.

Regeringen vill ändra regelverket i arbetslöshetsförsäkringen så att deltidsarbetslösa ska kunna få ersättning i max 420 dagar istället för 75 dagar - någonting som gällt sedan reglerna stramades åt i december 2008.

En artikel i ämnet finns här.

EU

EU:s dataskyddsförordning

De viktigaste förändringarna och tips på hur man ska förbereda sig för kommande lagstiftning. Det som tidigare har styrts av Personuppgiftslagen, som har sin grund i Dataskyddsdirektivet, rivs upp och ersätts med Dataskyddsförordningen. De nya regler om personuppgiftsbehandling gäler från 2018.

Computer Sweden har i sex punkter sammanställt vad du som it-chef, vd eller bara allmänt intresserad behöver veta. En guide till de viktigaste förändringarna och tips på hur ni ska förbereda er för kommande lagstiftning.

Länk till artikel i Computer Sweden

Länk till datainspektionen men detaljer, lagar och regaler kring EU:s dataskyddsreform

Produceras av:
Right Education logotyp