Ekonominyheter från Right Education
nr 8 | 2016
LAGAR / DOMAR

Fast driftställe i Sverige

Ett litauiskt bemanningsföretag som hyrt ut personal till två svenska företag anses ha haft en stadigvarande plats för affärsverksamhet hos respektive uppdragsgivare.

Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten bedrivs helt eller delvis. Lagtexten ger några exempel såsom en plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik och verkstad.

Då bolaget har hyrt ut personal under nio respektive tio månader till två olika företag anser Förvaltningsrätten (FR) att uthyrningsverksamheten har bedrivits stadigvarande. Kammarrätten instämmer i FRs bedömning.

Kammarrätten i Stockholm Mål nr 2166-15, 2167-15.

Ny domstol för komplicerade fall

Den första september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna som ska handlägga i princip samtliga immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga ärenden. Domstolsverket menar att dessa mål tillhör de mest komplicerade och omfattande som behandlas av svenska domstolar.

Gästande skogsarbetare fick rätt i domstol

Rubriken kommer från tidningen Land och handlar om elva skogsarbetare från Kambodja som arbetade i Sverige under 2014. En dom i tingsrätten har nu gett dem rätt till statlig lönegaranti.
Det rör sig om gästarbetare som anlitades av ett svenskt aktiebolag för skogsplantering, men blivit utnyttjade. Domen visar att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan stå emot utnyttjande av arbetstagare oavsett vilken nationalitet det handlar om.

Länk till artikel i Land.

Ny lag ska försvåra för privata sjukförsäkringar - förslag

Den nya lagen föreslås gälla både landsting och privata vårdgivare. Det ska bli förbjudet för landsting och de privata vårdgivare som landstingen har avtal med att låta patienter med privata sjukförsäkringar gå före i kön. Detta är några av de förslag till förändringar i hälso- och sjukvårdslagen som nu är ute på remiss. Lagändringarna planeras träda i kraft 1 juli 2017.

Vill du veta mera så finns en artikel här på dagensjuridik.se.

Regeringens förslag till lagändringar och kommentar till varför den ska genomföras finner du här.

Konkurrensskadelagen - förslag

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagförslaget innebär att vissa delar av nuvarande konkurrenslag upphävs.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas, om regressrätt och om rättegången i mål enligt lagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

Läs mer här på regeringens webbsida.

Viktiga lagar och förordningar från halvårsskiftet

En praktisk sammanställning av viktiga lagar och förordningar som träder ikraft från halvårsskiftet.

Länk till sammanställningen.

REDOVISNING

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. I Bolagsverkets uppdrag ingår bl.a. att genomföra detta i samarbete med BFN.

Mera information på Bokföringsnämndens webbplats här.

SKATTER

Innehållet i en faktura

Förtydligande och uppdaterad rättslig vägledning från Skatteverket att tillämpa i vissa fall.
En faktura ska i vissa fall innehålla uppgift om köparens registreringsnummer under vilket denne har förvärvat varorna eller tjänsterna (11 kap. 8 § 4 ML). Den uppgiften ska framgå i följande fall.

En faktura ska innehålla uppgift om köparens registreringsnummer till mervärdesskatt när det gäller
• omsättning med omvänd skattskyldighet
• unionsintern varuförsäljning
• undantaget unionsinternt förvärv som en utländsk mellanman gör i Sverige vid s.k. trepartshandel.

Skatteverkets hela text finner du här.

Köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer - en beskattningsbar person

Förtydligande och uppdaterad rättslig vägledning från Skatteverket att tillämpa i vissa fall.
En beskattningsbar person som är etablerad inom EU och som förvärvar tjänster som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 5 § mervärdesskattelagen (ML) ska vara registrerad för mervärdesskatt.

En köpare som blivit registrerad till mervärdesskatt och då fått ett VAT-nummer är skyldig att ange detta nummer när följande tre förutsättningar är uppfyllda (artikel 55 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):
• köparen är en beskattningsbar person vid bedömningen av beskattningsland
• inköpet avser en tjänst som omfattas av huvudregeln
• köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person.

Av faktureringsbestämmelserna i ML framgår att fakturan ska innehålla uppgift om köparens registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket han förvärvat tjänsterna om han är skattskyldig för förvärvet (11 kap. 8 § 4 ML).

Skatteverkets hela text finner du här.

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst - förslag

I en promemoria föreslås förändringar av systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad. Förslagen innebär att taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostäder som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 och att metoden för beräkning av uppskovsbelopp vid köp av billigare bostad ändras. Detta är fortfarande ett förslag som är ute på remiss.

Remisstiden pågår till den 13 september 2016.

Mera om förslaget att läsa på Regeringens hemsida här.

Skattereglerna i våra nordiska grannländer

Skatteförvaltningarna i Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige är gemensamt ansvariga för innehållet i webbsidan nordisketax.net.  Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land. För den som driver redovisningsbyrå och får frågor kring skatteregler i våra grannländer är webbadressen värd att lägga på minnet.

Länk till webbsidan här.

Ny svensk skatt godkänd av EU

EU-kommissionen har godkänt det svenska systemet för tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten.

Länk till artikel i Di.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att uthyrningen av de gemensamma utrymmena kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor.

De boendes egna lägenheter innehåller alla de faciliteter som är normalt för en lägenhet i det allmänna bostadsbeståndet, dvs. köksdel, vardagsrum, sovrum och hygienutrymmen. De gemensamma utrymmena är därför inte i detta avseende ett komplement till lägenheterna.

Läs Skatteverkets kommentar till domen här.

FÖRETAGANDE

Dags att börja planera inför årsskiftet redan nu

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år.
    Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa inte är skattemässigt avdragsgilla.

Gräsrotsfinansiering utreds av regeringen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga och analysera marknaden för gräsrotsfinansiering i Sverige. Utredningen ska lämna sin rapport senast den 29 december 2017.
Gräsrotsfinansiering (så kallad crowd funding) är en liten men snabbt växande del av finansmarknaden.

Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att en plattform på Internet samlar många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, och sammanför dem med de som söker kapital.

Mer om denna finansieringsform på regeringens webbplats här.

Hur beskattas en donation via Internet – tjäna pengar på Internet

A är ägare till och verksam i X AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av att sända videor genom s.k. streaming i en kanal på internethemsidan Y. Videorna visar A när han spelar och kommenterar olika dataspel.

De som gillar A:s videofilmer kan donera en summa som tecken på sin uppskattning. Hur ska A beskattas för detta? Skatterättsnämnden behandlar frågan i ett förhandsbesked.
Enligt inkomstskattelagen är gåvor skattefria. Frågan i detta fall är om frivilliga förmögenhetsöverföringar från personer som tar del av A:s videoframträdanden på hemsidan Y är skattefria och om så ej är fallet, till vilket inkomstslag de ska hänföras.

Skatterättsnämnden anser att donationerna är skattepliktiga som näringsverksamhet. När det gäller frågan om moms däremot anser Skatterättsnämnden att det inte föreligger någon avtalsmässig skyldighet för användarna att donera. Någon tjänst mot ersättning i mervärdesskatterättslig mening är det därför inte fråga om.

En ledamot i Skatterättsnämnden är skiljaktig. Han anser att betalningarna ska beskattas i inkomstslaget tjänst då bolaget skulle lägga upp sina videor oberoende av donationerna och dessutom står mannen själv och inte hans bolag som mottagare av donationerna.

Läs förhandsbeskedet här och hur nämnden resonerat kring frågan. En av nämndens deltagare anför en avvikande åsikt i frågan.

Reglerna om personalliggare i byggbranschen

Tycker du att reglerna om personalliggare i byggbranschen är krångliga att hantera och frågorna svåra att besvara. Då kan vi tipsa om en artikel i Dagens juridik som reder ut begreppen.

Artikel i dagensjuridi.se

PRIVATEKONOMI

Rutavdraget utökas från 1 augusti

Från och med 1 augusti utökas rutavdraget med fler tjänster inom trädgård, flytt och IT.
Exempel på nya tjänster som kan ge skattereduktion är beskärning och fällning av träd, flytt av bohag samt hjälp med installation av dator, router eller liknande.

Skattereduktion medges för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder.

Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster finna att läsa här.

Återställning av en trädgård efter dränering gav skattereduktion

Skatteverket vägrade rotavdrag med motiveringen att nytt material hade använts i samband med dräneringen. Kammarrätten i Jönköping anser dock att bilder visar att trädgården bara återställts i ursprungligt skick. Skattereduktion skulle därför medges.

Läs hela domen Mål nr 3503-15 här.

Reparation av värmepump gav rätt till ROT-avdrag

Ett företag reparerade en värmepump åt en fastighetsägare. Enligt Skatteverket skulle det utförda arbetet se som ett servicearbete. Det skulle inte ges rätt till skattereduktion. Kammarrätten var emellertid av en annan uppfattning och medgav istället skattereduktion.

Läs hela domen Mål nr 1454-16 här.

Produceras av:
Right Education logotyp