Ekonominyheter från Right Education
nr 6 | 2016
LAGAR / DOMAR

Inte helt riskfritt att vara likvidator

En likvidator dömdes i Kammarrätten att betala 716 miljoner i skatteskulder avseende likviderade bolag. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen HFD sagt sitt. HFD finner att likvidatorn visserligen varit grovt oaktsam men sätter ändå ned beloppet med 714 miljoner. Kvar är alltså 2 miljoner att betala.

I Dagens juridik finns en intressant artikel kring fallet. För den som agerar likvidator är artikeln och fallet mycket intressant läsning.

Länk här till dagensjuridik.se

Tuffare för bankerna

Ett lagförslag som kan stoppa bankerna från att ställa krav på att kunderna ska bli så kallade ”helkunder” har nu lämnats för granskning till Lagrådet. Den föreslagna lagen bygger på EU:s bolånedirektiv. Det ska alltså bli svårare för bankerna att ställa krav på sina kunders engagemang vilket medför att bankerna måste marknadsföra sina produkter tydligare.

En artikel som mera i detalj beskriver lagförslaget finns på dagensjuridik.se. Man föreslår att de nya reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2017.

Länk till artikel här.

Försäljning av lagerbolag

Skatteverket driver linjen att försäljning av lagerbolag i större omfattning ska vara skattepliktig.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten konstaterar nu att försäljning av så kallade lagerbolag varken är fråga om bank- eller försäkringsrörelse, byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller handel med värdepapper. Andelarna kan således inte vara lagertillgånger och försäljning av andelarna i dotterbolagen är försäljning av kapitaltillgångar.

Då dessa är onoterade blir det skattefri försäljning av näringsbetingade andelar.

Här är länk till domen i Kammarrätten.

Ny lag om personnamn - förslag

Regeringen föreslår en ny lag om personnamn som syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn.
Man vill göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde. Det handlar bland annat om följande.

  • Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas. Det innebär att alla efternamn ska förvärvas genom ansökan.
  • Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bland annat ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria att förvärva för alla.
  • Det ska också bli möjligt att förvärva ett dubbelt efternamn.
  • Det ska bli enklare att byta namn.
  • Hindren mot att ändra namn flera gånger tas bort.

HFD anser att förvaltningsarvode kan vara momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen HFD anser att förvaltningsarvode, som delägare får för sin förvaltning av ett kommanditbolag, är en omsättning som kan vara momspliktig och går därmed emot både kammarrätten och förvaltningsrätten.

En omsättning i momshänseende innebär att det ska finnas ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det motvärde som erhålls. HFD anser att ett sådant samband finns om det mellan tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer.

Värt att lägga märke till i det aktuella fallet är att avtalet mellan parterna innebar att arvode skulle utgå oavsett resultatet i bolaget. Det kunde därmed inte rubriceras som vinstutdelning. Vid annorlunda formulering i avtalet kan utfallet ha blivit ett annat.

Domen finns att läs på HFD:s hemsida via denna länk.

Intäktsränta vid felaktigt inbetald moms

Ett bolag ställde under 2013 ut kreditfakturor för felaktigt debiterad moms som avsåg transaktioner under 2008. Nu har Kammarrätten fastställt att bolaget har rätt till intäktsränta på beloppet redan från 2008 när momsen betalades in till Skatteverket.

Kammarrätten konstaterar att moms tagits ut i strid med unionsrätten då omsättningen var undantagen.

Här är domen för den som vill fördjupa sig.

REDOVISNING

Bokföringsnämnden BFN uttalar sig om bokföring av pantbrev

BFN har fått frågor om redovisning av utgifter för pantbrev vid tillämpning av K3. BFN sammanfattar frågorna enligt följande:

1. Ska utgiften aktiveras som en del av fastigheten eller kostnadsföras?
2. Ska utgiften ses som en låneutgift och aktiveras om den avser lån för att tillverka en tillgång?

Det gemensamma svaret är, i de absolut flesta fallen, att pantbrevet har en så intim koppling till förvärvet av fastigheten att det ska aktiveras som en del av anskaffningskostnaden.

Lägg märke till att frågan avser K3. Hur samma situation ska tillämpas i K1 och K2 är därmed inte kommenterat. Skattemässigt medges direktavdrag för avgiften.

Hela svaret med kommentar finner du här.

K2-regelverket ändras

Bokföringsnämnden beslutade den 9 juni att upphäva förenklingsregeln som i dag finns för redovisning av pågående arbete på löpande räkning (alternativregeln). Ändringen träder ikraft redan den 1 juli 2016 och ska tillämpas på alla räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

Beslutet innebär att huvudregeln är den redovisningsregel som som finns kvar.

Läs här om orsakerna till beslutet. Här finns även kompletterande material såsom de allmänna råden.

Det blir ingen affär mellan Visma och Fortnox

Med ett förvärv av Fortnox skulle Visma få en ännu mera dominerande ställning på marknaden för ekonomi och redovisningsprogram, något som Konkurrensverket reagerat mot. Visma kommer inte att förlänga acceptperioden för budet och kommer därmed inte att fullfölja sitt bud på bolaget, enligt ett pressmeddelande.

SKATTER

Översyn av mervärdesskattelagen

Momsreglerna upplevs av många som svåra att överblicka och tillämpa. Regeringen har därför beslutat om en översyn av mervärdesskattelagstiftingen. En översyn av de svenska reglerna behövs också för att ytterligare anpassa den svenska lagstiftningen till de EU-rättsliga mervärdesskattereglerna.

Syftet är att göra det enklare och billigare för företagen - och enklare för Skatteverket att göra sina kontroller.

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 1 april 2019.

Föreslagna ändringar i reavinstbeskattningen

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av vinster vid försäljning av privatbostad. Enligt dagens regler kan man få uppskov med beskattning av vinsten upp till ett högsta belopp på 1450 000 kronor per fastighet. Vid fler än en ägare får man dela på detta belopp.

Man betalar en årlig skatt på 0,5 procent på uppskovsbeloppet som en kompensation för att man kan vänta med att betala skatteskulden.

Regeringen förslår nu att taket per fastighet ska tas bort. Med detta hoppas man att rörligheten på marknaden ska öka, då en försäljning inte utlöser skatteuttag. Det innebär att hela vinsten kan återinvesteras i ett annat objekt. Observera att detta ännu så länge endast är ett förslag.

Mervärdesskatt vid verksamhetsöverlåtelse

Skatteverket ger sin syn på hur begreppet verksamhetsöverlåtelse i ett ställningstagande och hur detta ska tolkas efter lagändringen (Momslagen) som trädde ikraft 1 januari 2016.

Ställningstagandet innehåller förtydliganden vad gäller frågan om det är en verksamhetsöverlåtelse när verksamhet som bedrivits utåtriktat överlåts till en köpare som ska använda tillgångarna för internt bruk.

I övrigt innebär ställningstagandet ingen ändring jämfört med Skatteverkets tidigare tolkningar av olika frågor rörande verksamhetsöverlåtelse.

Ställningstagandet i sin helhet finns att läsa här.

Avdragsrätt vid förstagångsanpassning av byggnad

I ett ställningstagande som berör beskattning av näringsverksamhet har Skatteverket meddelat sin syn på det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

Vissa ändringsarbeten som normalt räknas som ombyggnadsarbeten kan jämställas med reparation och underhåll om de kan anses normala i verksamheten. Denna typ av ändringsarbeten kan därmed falla inom det utvidgade reparationsbegreppet. Arbetet blir därmed direkt avdragsgillt.

Skatteverket konstaterar emellertid i sitt ställningstagande att så kallad förstagångsanpassning inte uppfyller kriterierna för reparation och därmed inte ger rätt till direktavdrag. Den tolkning av skattereglerna som Skatteverket ger uttryck för i ställningstagandet får betydelse för fastighetsägare som hyr ut lokaler.

Hela ställningstagandet finns här.

FÖRETAGANDE

Dyrare att ha sjuk personal – förslag

Regeringen vill minska sjukfrånvaron och det förslag som utarbetats via social- och finansdepartementet innebär att arbetsgivaren ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift på 25 procent av den anställdes sjukpenning från och med dag 91. Många företagare är mycket kritiska till förslaget som alltså är ute på remiss.

Så som förslaget är utformat så riskerar småföretagen stora summor vid långtidssjukskriven personal. Regelverket tar inte hänsyn till om sjukdomen beror av arbetet eller är resultatet av helt privata aktiviteter eller medfödda åkommor.

Regeringen kallar lagförslaget för hälsoväxling medan svenskt näringsliv kallar det för sjukskatt.

Här är en länk till regeringens promemoria och

via denna länk kan kommer man till Svenskt Näringslivs kommentarer i ämnet.

Sjukskrivningar som ökar mest

Sjukskrivningar på grund av anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress ökar mest.

Mellan 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000. Sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 57 000, eller 59 procent av ökningen. Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest. Kvinnor står för 73 procent av ökningen.

Länk här till försäkringskassans kommentar samt mera sifferuppgifter

Nytt stödpaket mot mjölkkrisen

Den 18 juli lägger EU-kommissionen fram ett nytt stödpaket som ska motverka mjölkkrisen. Man förväntar sig ett förslag på stöd för minskad mjölkproduktion.

Mera detaljer finns här på lantbruk.com

Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling

Regeringen vill kräva att företag som deltar i offentliga upphandlingar tillämpar regler som motsvarar de svenska kollektivavtalen. Reglerna i svenska kollektivavtal ska vara obligatoriska när det gäller lön, semester och arbetstid, men frivilliga när det gäller tjänstepension och försäkringar.

Lagrådet kritiserar förslaget och menar bland annat att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter. ”Små företag kommer att drabbas av en betydande administrativ börda”, skriver lagrådet.

En artikel i ämnet finns på dn.se för den som vill veta mera.

Semesterlön – tänk på detta

  • En medarbetare som blir sjuk under semestern har rätt att räkna bort sjukdagarna från semestern och ta ut dessa någon annan gång.
  • Semesterlön och semestertillägg ska alltid särredovisas på lönespecifikationen.
  • Semesterlagen är dispositiv vilket innebär att kollektivavtal kan ge bättre rätt för den anställde än vad lagen ger. Den som inte ingått kollektivavtal håller dig till lagen.

Representationsmåltider lönar sig

Hur effektiv är en representationsmåltid? Svaret på den frågan har forskare i USA visat genom deras tillgång till läkemedelsbolagens representation riktad till läkare. Man kunde visa att en enda måltid gjorde läkaren mera benägen att skriva ut bolagets mediciner.

Att representera i form av en lunch för en hundralapp är ett billigt och effektivt sätt att knyta kontakter och skapar en känsla av samhörighet. Vi är inte mer än människor.

Just nu diskuteras om avdragsrätten för representation ska avskaffas vilket i så fall innebär att representationsmåltiden inte blir skattemässigt avdraggill.

Har du frågor om representation så tala med din redovisningskonsult.

Artikeln hittade vi i Forskning och Framsteg och finns här.

PRIVATEKONOMI

Höjd beloppsgräns för arbetsresor - förslag

Regeringen föreslår att beloppsgränsen för arbetsresor höjs från dagens 10 000 kronor till 11 000 kronor. Lagändringen är knappast kontroversiell och föreslås träda ikraft och tillämpas från den 1 januari 2016.

Utvidgning av RUT-avdraget

I linje med vårändringsbudgeten kommer nu nya tjänster att omfattas av RUT-avdraget.

Det är ett antal ytterligare trädgårdsrelaterade tjänster som kommer att omfattas, såsom beskärning av träd och buskar, fällning av träd samt bortforsling av resterna från aktiviteten.

Ett annat område som kommer att omfattas av RUT är installation, reparation och underhåll av IT-utrustning, dataprogram och liknande. Även handledning och rådgivning i vissa fall.

Slutligen kommer flyttjänster att omfattas av RUT-avdraget. Det gäller lös egendom som forslas mellan bostäder eller till och från magasinering i samband med flytt.

Träder ikraft från 1 augusti 2016.

LÄSVÄRT

Nej till självkörande bilar

Datainspektionen är kritisk till lagförslaget som rör självkörande bilar och menar att det rent av strider mot svensk grundlag. I ett mycket intressant pressmeddelande beskriver Datainspektionen konsekvenserna av självkörande bilar för allas integritet.

Länk till Datainspektionen.

Produceras av:
Right Education logotyp