Ekonominyheter från Right Education
nr 5 | 2016
LAGAR / DOMAR

Skatteverket ger sina synpunkter på vad som är bokföringsbrott

Högsta domstolen anger i en dom vilka kriterier som ska bedömas för att näringsverksamhet ska anses bedrivas i bokföringslagens mening. I domen prövas också om bokföringsskyldighet kan föreligga för en verksamhet som är olaglig.

HD anser att det inte är en förutsättning för bokföringsskyldigheten att den olagliga verksamheten bedrivs tillsammans med en annan laglig verksamhet. Vid bedömningen ska prövas om verksamheten uppfyller kraven för att vara näringsverksamhet i bokföringslagens mening.

Läs mera här.

Förtydligande om fastighetspaketering

Skatterättsnämnden anser att förpackning av fastigheter i ett bolag inför en försäljning inte har medfört att bolaget ansetts som ett skalbolag. Undantaget från skalbolagsbeskattning i inkomstskattelagen har ansetts tillämpligt om det sker ett återköp.

Läs hela förhandsbeskedet från 2016-03-24 här.

Skuldsanering vid ställföreträdaransvar

Skatteverket har kompletterat sin rättsliga vägledning avseende skuldsanering. Man hänvisar till en dom i Svea hovrätt där en person skulle beviljas skuldsanering för skulder som påförts som resultat av ett ställföreträdaransvar.

Läs mer på skatteverket.se.

Skogsbruk på egen fastighet – näringsverksamhet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked behandlat frågan om näringsverksamhet och skogsbruk.
Man anser att skogsbruk kan utgöra aktiv näringsverksamhet även i de fall ägaren uppdragit åt utomstående att utföra gallring och slutavverkning. Avgörandet har bland annat betydelse skattemässigt då aktiv näringsverksamhet ger rätt till jobbskatteavdrag och sociala förmåner.

Läs hela förhandsbeskedet här.

Ännu en dom om enstegstätad fasad

Privatpersoner som köper enstegstätade hus av andra privatpersoner får skylla sig själva. Det är konsekvensen av en dom i Högsta domstolen (HD). Om husen får fuktskador har köparna inte rätt att få avdrag på priset.

En privatperson som beställer ett hus från en entreprenör har däremot ett bättre skydd än den privatperson som köper samma hus i andra hand.

Läs fler kommentarer kring tekniken och domen på NyTeknik.se.

REDOVISNING

Bokföringsnämndens föreslår ändringar i allmänna råd K2 och K3

Det handlar alltså om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR), samt ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning (K3). I praktiken berörs i stort sett samtliga aktiebolag i Sverige som inte är börsnoterade.

Förslagen är nu ute på remiss och synpunkter ska lämnas senast den 20 augusti 2016.

Mer finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida.

Redovisning och revision med anledning av frågor kring företagets fortsatta drift

Enligt Årsredovisningslagen ska företagets redovisning upprättas utifrån ett antagande om fortsatt drift, den så kallade fortlevnadsprincipen. Finns det anledning att anta att företaget inte ska fortleva, man har kanske beslutat att lägga ned, så kommer detta att påverka redovisningens utformning. Reglerna i K2 och K3 behandlar denna fråga olika, vilket har lett till vissa frågor.

Revisorsnämnden har nu i ett uttalande meddelat sin syn på hur revisorn ska hantera uppkommen situation. Uttalandet är intressant och läsvärt även för den som är redovisningskonsult och följaktligen upprättar årsredovisningen som ska revideras.

Länk till uttalandet (PDF) här.

SKATTER

Redovisning och beskattning av pågående arbeten

Ett nytt ställningstagande från Skatteverket beträffande redovisning av pågående arbeten till fast pris har kommit.

Alternativregeln i K2 respektive färdigställandemetoden i K3 innebär att en inkomst från ett uppdrag till fast pris ska redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort respektive färdigställt.

Skatteverkets uppfattning är att sådan redovisning kan läggas till grund för beskattningen eftersom den inte leder till ett lägre beskattningsunderlag än vad som är tillåtet enligt Inkomstskatelagen.

Läs hela ställningstagande här om detta berör dig.

Ändrad SINK-inkomst kan påverka uttag av arbetsgivaravgifter

SINK och A-SINK avser beskattning av utomlands boende och utomlands boende artister. Om en person beskattats enligt SINK eller A-SINK men sedan väljer att bli beskattad enligt de vanliga reglerna för inkomst enligt inkomstskattelagen (IL) så uppkommer frågan om uttag av arbetsgivaravgifter.

Skatteverket anser att när en ersättning blivit avgiftspliktig så ska arbetsgivaravgifter betalas i efterhand. När en person begär att få bli beskattad enligt IL istället för enligt SINK eller A-SINK blir också vissa ersättningar som varit skattefria istället skattepliktiga. Det kan gälla t.ex. en bostadsförmån.

En konsekvens av detta är att ersättningen som tidigare varit avgiftsfri blir avgiftspliktig och avgifter ska betalas.

Detta enligt Skatteverkets ställningstagande från 2016-05-06.

Beskattningsunderlag för moms vid import

Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande för beräkning av moms vid import. För den som gör denna typ av affärer kan det vara intressant att förvissa sig om att man har alla rutiner på plats.

Ställningstagandet innehåller tydliga beskrivningar med exempel som visar hur och på vilka grunder beskattningen ska ske.

Skatteavdrag från lön till skolungdom

Till sommaren hör feriearbetande skolungdomar. Vad ska man tänka på? Det finns möjlighet för arbetsgivaren att i vissa fall avstå från att göra skatteavdrag. För att detta ska vara möjligt ska mottagaren uppfylla följande villkor:

 • mottagaren är studerande
 • mottagaren är bosatt i Sverige hela året
 • personens sammanlagda inkomst under året ska vara mindre än ett visst belopp, vilket för beskattningsåret 2016 uppgår till 18 739 kronor.
 • Den studerande ska fylla i en blankett och intygar därmed att man uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag.
 • Blanketten heter SKV 434 och finns här.

  FÖRETAGANDE

  10 miljoner till skogsägare – ansök senast 10 juni

  Det nya stödet Skogens miljövärden riktar sig till skogsägare som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Just nu finns 10 miljoner kronor att söka.

  Skogsägare kan söka stödet Skogens miljövärden för följande åtgärder:

  • naturvårdsbränning i skog
  • gallra fram ädellöv eller lövrik skog
  • rensa kulturmiljöer i skog
  • skapa våtmark i skog
  • sköta natur- och kulturmiljöer i skog
  • rensa stenmurar i skog

  Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar. Skogsägaren kan välja att utföra åtgärderna själv eller att anlita en entreprenör.

  Mera information om stödet samt hur stödet söks och beviljas finns på Skogsstyrelsens hemsida.

  Nu betalar alla samma arbetsgivaravgift

  Från 1 juni gäller samma villkor för alla arbetare födda 1951 och senare – 31,42 procent. Den rabatt som hitintills gällt för ungdomar är därmed helt avskaffad.

  För personer födda 1950 till 1938 är arbetsgivaravgiften 16,36 procent och födda 1937 och tidigare 6,15 procent.

  Mera om arbetsgivaravgifter finns här.

  Kraftig ökning av nyföretagandet i april

  I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent.

  Samtliga företagsformer ökade i april och precis som tidigare är aktiebolagsformen mest populär och står för den största volymen. 17 837 nya aktiebolag har registrerats hittills i landet under 2016.

  Hela statistiken och flera detaljer finns att tillgå på Bolagsverket.se.

  Lämna in årsredovisningen i tid

  Många aktiebolag avslutar sitt räkenskapsår den 31 december. Det innebär att, i de fall det finns en vald revisor, denne ska ha gjort sitt jobb senast den 30 juni och att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast den 31 juli. Missar man detta så blir det straffavgifter.

  Missa inte att kopian av årsredovisningen ska ha ett fastställelseintyg undertecknat av styrelseledamot eller VD.

  Mer om hantering av årsredovisning, revision, årsstämma och offentliggörande finns att läsa på Bolagsverket.se.

  Semester och semesterlön

  Reglerna för semester och semesterlön är reglerade i lagen och i kollektivavtal i den mån företaget omfattas av kollektivavtal.

  Helt kort kan man konstatera att alla har rätt till ledighet även om man inte har rätt till betald ledighet. Enligt lagen har man rätt till 25 dagar ledighet. Man kvalificerar sig till betald ledighet om man varit anställd under det så kallade intjänandeåret, som är året före semesteråret.

  Är du osäker på hur semesterlönen beräknas så tala med din redovisningskonsult som kan reda ut begreppen. Att beräkna semestern riktigt och att betala rätt semesterlön är viktigt.

  Miljarder till små och medelstora företag

  Fler innovativa små och medelstora företag kan nu få tillgång till finansiering i form av lån och riskkapital. Regeringen menar att man genom detta avtal stärker Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Avtalet har ingåtts mellan ett antal marknadsaktörer.

  Mer om avtalat finns att läsa på regeringen.se via denna länk.

  PRIVATEKONOMI

  Hyra ut villa eller fritidshus – så ska det beskattas

  Många hyr ut sina villor och fritidshus under några veckor på sommaren. Hur ska dessa inkomster beskattas?

  När man beräknar beskattningsbar inkomst så får man först göra ett schablonavdraget på 40 000 kronor. Är det en privatbostadsfastighet, det vill säga en villa eller fritidsfastighet, får uthyraren avdrag med ytterligare 20 procent av hyresinkomsten. Det innebär att ägaren kan hyra ut en privatbostadsfastighet för 50 000 kronor per år helt skattefritt.

  Med privatbostad menas ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Även en privatbostad i utlandet omfattas av dessa regler och ett överskott vid uthyrning beskattas i Sverige för en person som är obegränsat skattskyldig här.

  Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan äga en privatbostadsfastighet. Ägs fastigheten av en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, är fastigheten alltid en näringsfastighet, även om det är en villa eller ett fritidshus. Där är reglerna annorlunda.

  Tala med din redovisningskonsult så blir det rätt redovisat.

  Ansökan om boutredningsman – ny vägledning

  Skatteverket har uppdaterat sin vägledning.

  Se avsnittet för legataries återbetalningsansvar.

  EU

  Så ska personuppgifter behandlas

  Datainspektionen som har tagit fram en checklista som ska förbereda företag, myndigheter och andra på EU:s nya regler om dataskydd. En ny checklista ska i god tid förbereda företag och organisationer för den nya EU-förordningen om dataskydd - som om två år ersätter den svenska personuppgiftslagen.

  De nya reglerna kan få stora konsekvenser för alla som behandlar personuppgifter.

  LÄSVÄRT

  Finanspolitiska rådets rapport 2016

  Finanspolitiska rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Den 16 maj kom rådets rapport för 2016. Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Rådets slutsatser ger därmed en bild av läget i landet.

  Rapporten är omfattande, men det finns en kortare sammanfattning som räcker långt för den som vill hålla sig orienterad. Se länken nedan.

  I rapporten avråder man bland annat från att satsa på höghastighetståg, man vill introducera andra modeller för att mäta arbetslösheten samt skapa andra anställningsformer, förändra avdragsrätten för räntor samt ändra fastighetsavgiften. Sammandraget är på knappa sex sidor och intressant läsning.

  Här är länken till Finanspolitiska rådets hemsida.

  Här är en direktlänk till sammandraget av rapporten.

  Produceras av:
  Right Education logotyp