Ekonominyheter från Right Education
nr 4 | 2016
LAGAR / DOMAR

Rätt till skäligt rådrum inför en konkursförhandling

Vad som är ”skäligt rådrum” belyses av ett rättsfall i Svea hovrätt. Rättsfallet gäller en konkursförhandling som hölls dagen efter att konkursgäldenären blivit delgiven. Rätten fann att gäldenären blivit korrekt delgiven då denne tidigare vid två tillfällen blivit kallad till rättegång som inte kunde genomföras.

Man slår därmed fast att det inte enbart är den formella delgivningen som ska beaktas när man avgör vad som är skäligt rådrum.

Domen kommenteras av Skatteverket här.. ..... Och hela domen finns här.

REDOVISNING

Redovisar du pågående arbeten

Posten pågående arbeten är vanlig i bygg-, anläggnings-, hantverks- och konsultföretag. Bokföringen av dessa poster får effekt på både årsbokslut och beskattning. Skatteverket har nu publicerat två allmänna råd som ska tillämpas från och med 2016 ”Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris” och ”Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher”. I skrivelsen förtydligar man hur man bedömer avgränsningen mellan fastprisarbeten och arbeten på löpande räkning.

De två allmänna råden finns här.
Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris

Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher

Vad händer om beslut om utdelning klandras

Skatteverket ger i ett ställningstagande riktlinjer hur ett beslut om utdelning från ett aktiebolag ska behandlas om det klandras och upphävs på civilrättslig grund. Beslutet kommer att få effekter både på beskattning av delägaren och på redovisningen i bolaget.

Ställningstagandet ersätter ett äldre ställningstagande från 2014. För rådgivare kan informationen vara viktig.

Läs hela ställningstagandet här.

SKATTER

Ändrad tillämpning av momsregler

Tillämpningen av reglerna kring uthyrning av personal inom social omsorg har delvis ändrats och förtydligats. Det framgår av en skrivelse från Skatteverket. Reglerna har blivit mindre restriktiva.

Läs hela meddelandet här.

Utredningen av 3:12-reglerna

Utredningen kring de speciella skattereglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag skulle ha lämnats den 1 september. Nu meddelar regeringen att utredningen fått förlängd tid och att resultatet kommer att presenteras den 1 november 2016.

3:12-reglerna har stor betydelse för både löneuttag och utdelning i aktiebolag med ett fåtal ägare, vilket i stort sett innebär de flesta aktiebolag i Sverige. Reglerna har också stor betydelse vid försäljning av bolaget och kräver i de flesta fall en hel del planering.

Tillhör du gruppen som äger och arbetar i ett fåmansbolag så är det väl investerad tid att hålla sig uppdaterad. Tala med din redovisningskonsult eller revisor så får du hjälp att navigera i regeldjungeln.

Tilläggsdirektivet finns här.

Växa-stöd för den första anställda – förslag

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Tanken med förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, är att fler ska våga ta steget att anställa.

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021.

Promemorian i sin helhet finns här.

Begränsad uppräkning av övre skiktgräns för inkomståret 2017

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster skulle med ordinarie uppräkning betalas av knappt 1,3 miljoner personer 2017. Dessa personer, som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 442 700 kronor, kommer att få en skattehöjning på 860 kronor per år till följd av förslaget jämfört med ordinarie uppräkning.

Antalet personer som betalar statlig inkomstskatt beräknas öka med knappt 40 000 personer. För dessa personer, som har beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 438 400 och 442 700 kronor, kommer marginalskatten att öka med 20 procentenheter.

Skatteavdrag från lön till skolungdom

Till sommaren hör feriearbetande skolungdomar. Vad ska man tänka på? Det finns möjlighet för arbetsgivaren att i vissa fall avstå från att göra skatteavdrag. För att detta ska vara möjligt ska mottagaren uppfylla följande villkor:

 • mottagaren är studerande
 • mottagaren är bosatt i Sverige hela året
 • personens sammanlagda inkomst under året ska vara mindre än ett visst belopp, vilket för beskattningsåret 2016 uppgår till 18 739 kronor.
 • Den studerande ska fylla i en blankett och intygar därmed att man uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag.
 • Blanketten heter SKV 434 och finns här.

  FÖRETAGANDE

  Vilket ansvar har man för sjukskrivna medarbetare - förslag

  Regeringen föreslår nya regler kring sjukskrivningar, kallad hälsoväxling. Vad innebär detta förslag som kom i början av april? I korthet följande – regeringen vill att arbetsgivaren betalar 25 procent av den anställdes sjukpenning efter 90 dagers sjukskrivning. Som en kompensation för detta vill man sänka arbetsgivaravgiften med 0,16 procentenheter. För små arbetsgivare vill man införa ett högkostnadsskydd.

  Lägg märke till att den bortre gränsen i sjukförsäkringen har tagits bort, vilket innebär att kostnader för långa sjukskrivningar kan bli betydande för arbetsgivaren.

  Detta är fortfarande ett förslaget som är på remiss till den 7 juni. Om förslaget vinner bifall så kan det börja gälla från 1 juli 2017.

  Nu granskas mejeribranschen

  Konkurrensverket kommer att utreda den svenska mjölk- och mejeribranschen. Det som startat det hela är två anmälningar mot Arla Foods. Verket hoppas vara färdigt med sin granskning i höst.

  Berör det dig så finns mera att läsa i denna artikel på lantbruk.com.

  Personalliggare i flera branscher – förslag

  Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med personaliggare ska kunna utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

  Företag som använder sig av svart arbetskraft skaffar sig konkurrensfördelar framför seriösa företag. Svartarbete har negativa följder för sysselsättning och produktivitet samt bidrar till social dumpning. Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2017.

  Skatteverkets pressmeddelande här.

  Traineejobb även för äldre

  Regeringen beslutade nyligen om förordningsändringar som innebär att traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgas till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att förbättra möjligheterna för dessa grupper att få utbildning som, i kombination med en anställning, kan leda till ett varaktigt arbete. Samtidigt underlättas arbetsgivarnas rekrytering av personer med rätt kompetens.

  Träder i kraft den 1 juni 2016. Vill du veta mer så finns en kort artikel på statskoll.se här.

  Starkt första kvartal för nyföretagande

  Under första kvartalet av 2016 ökade registreringen av nya företag med 6,3 procent. Det är aktiebolagen som ökar, samtidigt som andra företagsformer minskar. I mars månad ökade antalet nya aktiebolag med 4,1 procent jämfört med mars i fjol.

  Aktuella siffror och statistik finns här på bolagsverket.se.

  Vem klarar sig bäst som egenföretagare?

  Enligt en studie publicerad i Ekonomisk debatt är det bra att ”kunna lite om mycket”. I artikeln presenteras forskning baserad på mönstringsdata under åren 1969 till 1983 och omfattar över 450 000 personer. En sammanfattning av studien lyder i korthet: Företagare ska vara generalister.

  Hela studien finns att läsa här.

  PRIVATEKONOMI

  Ska du köpa sommarhus – tänk på detta

  För många har drömmen om ett sommarhus blivit en mardröm. Mycket kan gå fel och när det går fel så kan det bli dyrt. På Land.se får vi 8 viktiga expertråd som kan minska risken för obehagliga överraskningar.

  Trevlig sommar!

  ROT-avdrag ska beviljas trots betalning via mellanhand

  Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. I detta fall var det fyra delägare till en fastighet som yrkat ROT-avdrag. Vid en efterkontroll visade det sig att en av delägarna hade betalat fakturorna som var ställda till två av de andra delägarna. Därefter hade de två återbetalat genom att föra över ett belopp motsvarande deras fakturor.

  Det finns en intressant och detaljerad artikel på dagensjuridik.se som är läsvärd. Här är länken.

  Klart för amorteringskrav på nya bolån från 1 juni

  Nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som lämnas med en bostad som säkerhet.

  Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska därför amorteras med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst en procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

  Reglerna gäller endast nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

  Vill du veta mera vad som räknas som nya bolån, hur omvärdering av en bostad kan ske och vilka undantag som kan åberopas så rekommenderar vi denna artikel på statskoll.se.

  Skatteverkets ställningstagande om förvaltningsutgift

  Ställningstagandet behandlar förvaltningsutgift. Avdragsrätten för förvaltningsutgift har slopats från inkomstår 2016. Transaktionsavgifter är däremot fortfarande avdragsgilla i inkomstslaget kapital vid kapitalvinstberäkningen. Verket ger i ställningstagandet exempel på de olika utgifterna.

  En transaktionsutgift är inte en förvaltningsutgift. En utgift som kan kopplas till förvärv, förbättring eller avyttring av en viss tillgång är således inte en förvaltningsutgift. En utgift som har ett direkt samband med en viss inkomst är inte heller en förvaltningsutgift.

  Läs mera hos Skatteverket.se här.

  EU

  Lättare för fordringsägare inom EU att driva in skulder över gränserna

  Det blir resultatet om den proposition som regeringen lämnat till riksdagen blir lag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser till komplettering av EU:s förordning om kvarstad på bankmedel.
  Föreslås trädda ikraft den 18 januari 2017.

  En kortare kommentar och länk till hela propositionen finns här på regeringen.se.

  Nu klubbas EU:s nya dataskyddslag – hårdare krav på företagen

  Så lyder rubriken i ComputerSweden. Det handlar om EU:s nya dataskyddsdirektiv. För Sveriges del, och för övriga 28 EU-länders del, innebär detta att man har två år på sig. Därefter ska bestämmelserna börja gälla i alla medlemsstater.

  För personer med ansvar för personuppgifter i företag, myndigheter och organisationer finns alla anledning att hålla sig informerad om utvecklingen.

  Artikeln i ComputerSweden finns här.

  LÄSVÄRT

  Svenskt genombrott för billiga solceller

  Snart kan det vara möjligt att tillverka plastsolceller med tryckteknik på rulle. Forskning vid bland annat Linköpings universitet innebär att produkten nu kommit ett steg närmare kommersialisering. Inte nog med att solcellerna därmed blir mycket billigare, de kommer dessutom att bli stabilare mot värme.

  Läs mera i Ny Teknik här.

  Produceras av:
  Right Education logotyp