Ekonominyheter från Right Education
nr 3 | 2016
LAGAR / DOMAR

Nya regler i lagen om ekonomiska föreningar

Lagen förenklas och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. De nya reglerna, med tillhörande förordning, börjar gälla den 1 juli 2016. De nya reglerna i lagen innebär i korthet att det ska bli enklare att ändra stadgarna och det blir möjligt att ta emot investerande medlemmar som endast bidrar med kapital. Reglerna kring hantering av medlemsförteckningar har förtydligats och dessutom blir kapitalskyddet starkare genom regler om värdeöverföringar som liknar dem i aktiebolagslagen.

En längre kommentar och fler detaljer återfinns på bolagsverket.se.

Kraven på revisorer och revisionsbolag ökar – ny lagstiftning på gång

Lagförslaget ska anpassa svensk lag till EU-rätten. Det kommer att innebära nya befogenheter för Finansinspektionen och krav på mer detaljrika revisionsberättelser. Framförallt börsbolagens revisorer kommer att påverkas av de nya reglerna.

Ett sammandrag av de viktigaste punkterna finns på dagensjuridik.se.

Äntligen kriminaliseras Id-kapningar - förslag

Att kapa någons identitet ska vara brottsligt. Därför föreslår regeringen i en proposition att olovlig identitetsanvändning införs som ett nytt brott i brottsbalken.

I dagens öppna samhälle finns det stora möjligheter att skaffa sig information om andra personer och Id-kapningar har ökat markant de senaste åren. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Mer att läsa på regeringens webbplats.

Läkarintyg får åberopas retroaktivt för sjukskrivning

Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD. Fallet rör relationen mellan en sjukskriven och Försäkringskassan och hur ett läkarintyg ska tolkas.

För den som handlägger personalfrågor kan domen vara intressant läsning.

En kort artikel finns på dagensjuridik.se.

Nya tjänster i RUT-avdraget - lagrådsremiss

Regeringen föreslår att RUT-avdraget ska utvidgas så att skattereduktion ges för fler tjänster. Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen och innebär att trädgårdstjänster, flyttjänster och för it-tjänster i hemmet ska kunna omfattas av RUT-avdraget.

Regeringens pressmeddelande.

I höst får vi två särskilda domstolar

Det är mål som handlar om marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt som från och med i höst samlas i två särskilda domstolar.
Läs mera om de två nya expertdomstolarna på dagensjuridik.se.

REDOVISNING

Så hanterar man gammalt bokföringsmaterial

Så här i deklarations och bokslutstider är det vanligt att man frågar sig var man ska göra av de gamla årens alla kvitton och fakturor. Att scanna fakturor och kvitton har också blivit vanligare, men vad säger egentligen lagen om hur materialet ska bevaras?

Bokföringsnämnden reder ut begreppen här.
SKATTER

Dags att deklarera inkomst från eget bolag

Den som har kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska räkna fram ett gränsbelopp på blankett K10. Där redovisar man utdelning och kapitalvinst. Utdelning är tämligen förmånligt beskattad upp till ett gränsbelopp, något som man bör beräkna årligen även om man inte tar utdelning.

Den soloföretagare som under 2015 haft löner från bolaget på 360 000 kronor kan under vissa omständigheter tillämpa de förmånliga utdelningsreglerna.

Diskutera med din redovisningskonsult eller revisor som kan reda ut begreppen kring utdelning.

Beskattningstidpunkt för avverkningsrätt

Skatterättsnämnden SRN har lämnat ett förhandsbesked om beskattningstidpunkt för en person som gör förenklat årsbokslut och har ersättning för avverkad skog i form av upplåtelse av avverkningsrätt.

I korthet säger SRN att om betalning, avverkning och inmätning sker 2016 ska beskattning ske 2016. Själva avtalstidpunkten medför inte beskattning utan beskattningen ska ske avverkningsåret eller inmätningsåret.

Mera på Skatterättsnämndens webbplats.

Beskattning av incitamentsprogram

Utredningen föreslår bland annat att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnade personaloptioner, s.k. kvalificerade personaloptioner. Det innebär att den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner inte förmånsbeskattas. När andelarna säljs beskattas kapitalvinsten enligt vanliga regler. Socialavgifter ska inte betalas.

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har den 15 mars 2016 överlämnat sitt betänkande " Beskattning av incitamentsprogram " och det finns att läsa i sin helhet här.

Nya regler för representation på förslag

Regeringen vill ändra rätten för avdrag för representationskostnader. Om förslagen blir verklighet så kommer bara mycket enkel förtäring att vara avdragsgill. Motsvarande vad en arbetsgivare idag kan ge sin personal som personalförmån. Det kan med andra ord inte bli fråga om mer än en enklare fikastund som blir avdragsgill.

Förslaget är ute på remiss och den som vill yttra sig ska göra det senas den 15 april 2016.

Hela promemorian finns att läsa på regeringens webbplats här.

Kontinuitetsprincipen och kvalificeringen av aktier – HFD fastställer förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och klargör därmed rättsförhållandet vid gåva av kvalificerade andelar. Kvalificerade andelar kan bli okvalificerade hos mottagaren efter en gåva.

Läs förhandsbeskedet här.

FÖRETAGANDE

Växa-stöd – sänkt arbetsgivaravgift för enskild näringsidkare

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

Mer om förutsättningarna att få tillämpa de föreslagna lättnaderna finns här.

Kanske något för dig eller någon du känner

Startup-Sweden är ett Boot Camp som riktar sig till Sveriges mest lovande digitala startups. Tio företag får exklusiv affärsutvecklingskompetens, skräddarsydd affärscoachning och tillgång till Tillväxtverkets nätverk under fem intensiva dagar i centrala Stockholm.

Företagen får också träffa privata och offentliga investerare på Sveriges största demodag för digitala företag den 14 december. Allt enligt texten på Tillväxtverkets webbsida.

Intresserad? Då gäller det att skynda sig för ansökan ska ske senast 10 april!

Vill du veta mera och ansöka - läs här.

Miniföretag kan slippa momsen och halv moms på cykelreparation - förslag

Företag och föreningar som omsätter mindre än 30 000 kronor per år ska slippa momskrånglet, föreslår regeringen. Och halverad moms på cykelreparation och lagning av kläder och skor ska få fler att vårda och återanvända saker. Nyheten kommenteras i Göteborgs Posten och hela artikeln kan du läsa via länken nedan.

Enligt regeringen finns det 280 000 föreningar och företag som berörs av gränsen för momsregistrering som regeringen föreslår.

Artikel om moms i GP hittar du här.

Byggbranschen allt hetare

I Sverige precis som i många andra länder finns det ett stort behov av att öka nybyggnationen av bostäder. Nybyggnationen har generellt minskat de senaste två decennierna trots ökad befolkning, enligt en rapport från Tillväxtanalys.

I en artikel på statskoll.se ges en intressant överblick över situationen i många länder. Det är många faktorer som påverkar det stora suget efter bostäder. För den innovative bör det alltså finnas goda möjligheter att skapa lönsamma företag inom bygg.

Statskoll.se

PRIVATEKONOMI

Amorteringsfrihet för nyproduktion kan skapa problem

Bankföreningen är skeptisk till Finansinspektionens förslag om amorteringskravet innehåller ett undantag för nyproducerade bostäder. Det kommer att förstärka inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden och slå hårt mot köparna av nyproducerade lägenheter, säger Bankföreningen enligt en artikel i Dagens Industri.

I korthet innebär detta att en nyproducerad lägenhet som belånas till 5 mkr inte behöver amorteras. Om den sedan säljs vidare så kommer nästa köpare att tvingas amortera på lånet, vilket mest troligt kommer att pressa priset nedåt. Alternativt minskar det rörligheten på marknaden, vilket också kan vara negativt.

Läs hela artikeln på di.se.

Fakta om amorteringskravets utformning

I Dagens Industri finns en sammanställning av senaste fakta om amorteringskravet. Finansinspektionen arbetar dock med den slutliga utformningen.

En undersökning visar att många svenskar berörs av de nya reglerna. De senaste åren har i snitt var fjärde bolånetagare höjt bostadslånet för att renovera eller bygga om sin bostad.

Läs mera på di.se

Har du privat P-försäkring så bör du upphöra med det

Enligt beräkningar från Skatteverket återgivna i Dagens Nyheter så har mer än 400 000 personer P-försäkringar vilket, om de inte upphör, kommer att leda till en onödig dubbelbeskattning.

Orsaken är att 2015 var sista året som avgifter till P-försäkring var avdragsgilla som allmänt avdrag. Premier inbetalade under 2016 är däremot inte avdragsgilla.

Det finns alltså flera alternativa sparformer som är mycket bättre. Tala med din redovisningskonsult eller revisor som kan tipsa om detta. P-försäkring som tecknas av företaget för sina anställda omfattas däremot inte av detta.

Läs artikeln i DN här.

EU

EU-kommissionen har antagit förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet

Vad innebär då ändringen för Sveriges del? ”Med stor sannolikhet betyder det att vi kan värna den svenska modellen och att lika lön för lika arbete gäller”, säger Ylva Johansson enligt en artikel i Lag och Avtal.

Nu förbereder regeringen en proposition.

Artikeln finns att läsa här.

LÄSVÄRT

Så påverkas nationalräkenskaperna av antalet asylsökande

Antalet personer som sökt asyl i Sverige har ökat kraftigt under 2015, vilket påverkar BNP-utvecklingen. För att förstå hur nationalräkenskaperna (NR) påverkas är det viktigt att ha inblick i de definitioner och klassificeringar som ligger till grund för redovisningen.

I NR är det hushållet som ingår som minsta enhet, inte individer. Hur hushållen definieras för nyanlända i Sverige får därför lika stor innebörd för NR som när individer räknas till befolkningen. Ett hushåll kan bestå av en individ eller en grupp av individer som bor tillsammans.

Det innebär att om en person utan uppehållstillstånd bor i egen lägenhet räknas det som ett utländskt hushåll. Om personen bor tillsammans med andra i ett svenskt hushåll räknas hela hushållet som svenskt. Om hushållet är ett gruppboende, såsom exempelvis ett asylboende, betraktas det som tillhörande det land som det huvudsakliga antalet medlemmar tillhör.

Tycker du att det lät invecklat? Vill du veta hur allt hänger ihop?

Läs då denna artikel på scb.se.

Produceras av:
Right Education logotyp