Ekonominyheter från Right Education
nr 2 | 2016
LAGAR / DOMAR

Falska bud på bostadsrätt är bedrägeri – dom i HD

En kvinna lämnade bud under falskt namn när hennes föräldrar sålde sin bostadsrätt. Högsta domstolen går på tingsrättens linje och dömer kvinnan för bedrägeri. Hon ska även betala skadestånd till köparen på 200 000 kronor. Skadeståndet beräknades utifrån det pris som köparen hade fått om man bortser från den falska budgivningen.

Läs en längre kommentar till fallet på dagensjuridik.se.

Arbetsgivardeklaration per anställd och månad - nytt lagförslag

Enligt dagens regler lämnar arbetsgivaren varje månad en arbetsgivardeklaration om löner, skatt och arbetsgivaravgifter. I januari året därpå lämnar arbetsgivaren sedan kontrolluppgifter där det framgår hur mycket varje anställd har tjänat och hur stort skatteavdrag som har gjorts.

Systemet gör det möjligt att fuska på olika sätt. Med det nya lagförslaget kommer oseriösa aktörer att upptäckas snabbare, menar Skatteverket.

Skatteverkets pressmeddelande finner du är.

Enhetligt patentsystem – lagförslag

Dagens europeiska patentsystem är splittrat. Den som har ett europeiskt patent måste följa olika procedurer i varje land för att patentet ska få verkan där. Om en tvist uppstår om ett patent kan fallet prövas samtidigt i olika länder med risk för olika utgång. Det är dyrt, krångligt och rättsosäkert jämfört med andra patentmarknader, såsom USA och Japan.
Lagförslagen innehåller:
• Ett skyddsnät för de som fått ett europeiskt patent och begär att det ska ha verkan i nästan hela EU.
• Ett skydd för affärshemligheter som patentdomstolen får tillgång till.

Mera här.

Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten – dom i HFD

Domen gäller avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av fordringar mellan företag i intressegemenskap som berott på en ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor. Högsta förvaltningsdomstolen HFD finner, i en dom från 2016-02-16, att avdragsförbudet i det här fallet strider mot EU-rätten.

En längre kommentar till domen finns på kpmg.com här.

REDOVISNING

Ändringar i Bokföringsnämndens normering

I det nya K2-regelverket för årsredovisning ska bl.a. de ändringar som har beslutats i årsredovisningslagen (prop. 2015/16:3) arbetas in. BFN kommer att ta ställning till ett antal enskilda tillämpningsfrågor som de kommer att arbetas in i regelverket. Det nya K2 för årsredovisning kommer att ha samma struktur som K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Ett förslag på det nya K2 för årsredovisning kommer att skickas på remiss under våren 2016. BFN:s avsikt är att beslut om regelverket ska kunna tas under hösten 2016.

Bokföringsnämndens hemsida.

Ändringar i årsredovisningslagen ÅRL – väsentlighet

Som en följd av implementeringen av EU:s direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag har det införts en generell väsentlighetsprincip i ÅRL. I artikel 6.1 j i direktivet anges att de krav som anges i direktivet behöver inte uppfyllas om följderna av att uppfylla dem är oväsentliga.

I 2 kap. 3a § ÅRL anges att ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

Läs mera här.

Ändringar i årsredovisningslagen ÅRL – gemensamt styrt företag

Definitionen motsvarar det som i såväl direktivet som i IFRS 11 benämns joint venture. För att särskilja gemensamt styrda företag från intresseföretag, anges det i definitionen av intresseföretag i 1 kap. 5 § ÅRL att om ett företag är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger, föreligger inget intresseföretagsförhållande.

Bokföringsnämndens BFN normgivning har inte uppdaterats med de ändringar som införts i ÅRL vid implementeringen av EU:s direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. Se ovan om ändringar i normeringen.

SKATTER

Räntan på skattekontot slopas helt

Pengar på skattekontot har, i rådande ränteläge, blivit en mycket lönsam och säker placering. Därför har många företag och privatpersoner med överlikviditet valt att sätta in sina pengar på skattekontot istället för på banken. Till och med många banker har valt att placera överlikviditeten på skattekontot. Den möjligheten kommer nu att stoppas. Det var aldrig statens mening att skattekontot skulle fungera på det sättet. Räntan på skattekontot motsvarar 0,8 procent.

De belopp som sparats på skattekontot uppgår till miljarder, så räntekostnaden för staten är inte oväsentlig.

En artikel om detta och ett en intervju i ämnet finns på dagensindustris hemsida här.

Handel med Bitcoin är momsfritt

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta, en digital valuta. Den skapades 2009 av Satoshi Nakamoto, som troligen är en pseudonym, en person som ingen riktigt vet vem det är. Huvudsyfte med Bitcoin är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. Bitcoin är alltså en helt digital valuta och fungerar som ett parallellt betalningssystem i konkurrens med andra betalningssystem och valutor.

Handel med digitala varor och tjänster är momspliktigt verksamhet men finansiella tjänster är däremot befriade från moms. Högsta förvaltningsdomstolen HFD har nu slagit fast att handel med Bitcoin inte är momspliktig verksamhet.  HFD fastställer därmed ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Vill du veta mer om Bitcoin så kan du läsa här.

Domen i HFD kommenteras på dagensjuridik och den artikeln finns här.

En discjockey får sin show klassad som konstnärligt verk

Detta får stor betydelse, eftersom föreställningen därmed blir undantagen från momsplikt. Showen består bland annat i att rökmaskiner och ljuseffekter används, att filmsekvenser projiceras på en duk på scenen och att man delar ut föremål som uppblåsbara bananer och champagneflaskor till publiken. Publiken rör sig visserligen till musiken, men har sin uppmärksamhet riktad mot scenen.

Högsta förvaltningsdomstolen instämmer med Skatterättsnämndens beslut - att samtliga delar av framträdandet framstår som en integrerad och sammanhängande helhet som är ägnad att lyfta fram musiken och levandegöra den på ett sådant sätt att det är fråga om utövande konstnärers framförande av konstnärliga verk. Framförandena ska därför undantas från moms.

Läs en längre kommentar på dagensjuridik.se

Hur ska delningsekonomin beskattas – ny utredning

Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden är några exempel på så kallad delningsekonomi. En form av byteshandeln eller utnyttjande av privata tillgångar som privatpersoner ägnar sig åt.

Regeringen ska nu kartlägga vilka som ägnar sig åt detta - och om nuvarande regler och lagar räcker som regelring. I utredningsdirektiven anges uttryckligen att man inte vill ha någon ny myndighet eller förslag till ändringar i arbetsrätten. Utredningen ska vara klar i mars nästa år.

Ett pressmeddelande och länkar till regeringens direktiv finns här på regeringen.se.

FÖRETAGANDE

Dags att deklarera

I årets skattekontroller ska Skatteverket särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk.

Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat ROT och RUT i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt hur de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen följs.

Här finns Skatteverkets pressmeddelande och även en inspelning från ett seminarium kring insatser mot fel och fusk.

Gräsrotsfinansiering av företaget – tänk på detta

En allt populärare form för finansiering är så kallad gräsrotsfinansiering – crowdfunding. Skatteverket har i ett nytt ställningstagande förklarar hur och när det kan bli aktuellt med momsplikt i samband med den ersättning som ges.

När den som finansierar ett projekt får en vara eller tjänst från det företag som sökt finansiering, kan det vara momspliktig omsättning för mottagaren av bidraget.

Skatteverkets ställningstagande finns här.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Detaljer och diskussion kring detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Priserna på åkermark ökar – mest i norra Sverige

Mark är en bristvara – den har slutat tillverkas. Att investera i mark kan därför vara ett sätt att placera sina pengar i en säker tillgång.

I en artikel i Land Lantbruk & Skogsbruk kommenteras den senaste prisutvecklingen.

PRIVATEKONOMI

Inkomster från en privatfastighet kan vara momspliktiga

Vid inkomstbeskattningen görs skillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Någon motsvarande skillnad finns inte i momslagen ML. Det är inte hur fastigheten benämns som är avgörande för om den ingår i en ekonomisk verksamhet, utan hur den används.

Enbart innehav av en fastighet är inte en ekonomisk verksamhet. För det krävs också att fastigheten används för att regelbundet vinna intäkter av den. Uthyrning av fastighet och annan upplåtelse av rätt till fastighet som inte bara görs tillfälligt ska normalt anses vara en ekonomisk verksamhet och är därmed momspliktigt.

Hela ställningstagandet från 2016-02-02 finns här.

Fler ansöker om skuldsanering

Vid årsskiftet var nästan 428 000 skuldsatta svenskar ärenden för Kronofogden. Sammanlagt uppgår hushållens skulder hos Kronofogden till 72 miljarder kronor. I takt med att hushållens skuldsättning ökar ansöker också fler om skuldsanering.

När skuldsaneringen beviljats får den skuldsatte leva på existensminimum i fem år. Omprövning sker om den ekonomiska situationen förändras. Vid femårsperiodens slut avskrivs i regel alla återstående skulder som omfattats av skuldsaneringen.

Läs mera om skuldsanering hos Kronofogden.

Inte värre för unga i dag på arbetsmarknaden

Trots larm om hög ungdomsarbetslöshet har det inte blivit svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på senare år – utom för utlandsfödda, funktionsnedsatta och de som saknar gymnasieutbildning.
Analysen visar att inträdet på arbetsmarknaden sett rätt likartat ut för olika grupper födda mellan 1974 och 1990. Data för senare perioder visar även att antalet unga som varken arbetar eller studerar har varit ganska konstant de senaste tio åren.

Forskning och framsteg reder ut begreppen i en kort artikel här.

EU

Nya konsumenträttsliga regler föreslås av EU-kommissionen

EU-kommissionen har föreslagit nya konsumenträttsliga regler för e-handel av varor och digitalt innehåll. Svensk Handel är inte nöjd med förslaget. Den huvudsakliga invändningen mot förslaget är att det inte är balans mellan konsumentskyddet och företagens intressen. Alla förändringar som föreslås är av konsumenthöjande karaktär utan att det har visats att det finns ett behov av att konsumentskyddsnivån höjs.

Till exempel finns det ingen skyldighet för konsumenten att reklamera ett fel inom skälig tid till säljaren och säljaren ska ha bevisbördan för ursprungliga fel under hela den tvååriga reklamationstiden.

En längre kommentar finns här.

Tullen får större möjlighet att stoppa piratkopior

Märkeskläder, klockor, mediciner, möbler och mobiltelefoner piratkopieras som aldrig förr.
Från och med i sommar kommer tullen att kunna beslagta och förstöra hela lasten. Transporter av piratkopior genom EU kommer därmed att bli betydligt mindre lukrativt.

Ändringarna i EU:s varumärkesförordning träder i kraft under våren och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Läs mera här.

Produceras av:
Right Education logotyp