Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2016
LAGAR / DOMAR

Ändringar i årsredovisningslagen

Ett stort antal ändringar i årsredovisningslagen träder ikraft den 1 januari 2016. Det innebär att den redovisning som görs i företag som startar sina räkenskapsår efter 31 december 2015 kommer att använda de nya reglerna i bokslutet för detta år och i förekommande fall även under löpande år då vissa regler får effekt på redovisningen under året.

Den officiella SFS 2015:813 med alla ändringar finns här (34 sidor PDF)
Hela lagtexten, med både gammal och ny lydelse, finns här.

Ny tullag

Regeringen föreslår i en proposition att riksdagen ska anta en ny tullag. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 maj 2016.
Läs mera här på regeringens hemsida - Prop.-20151679/

Nya regler ger konsumenter större rättigheter

Från och med årsskiftet träder ny lagstiftning ikraft om alternativ tvistlösning i fall då en konsument är missnöjd med en vara eller tjänst. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, får också nya riktlinjer. Nämnden kommer därmed att pröva fler fall än tidigare.

En artikel som i korthet kommenterar ändringarna finns här på Dagens juridik.

En längre artikel med länkar till lagtexten och förarbeten finns på ARNs hemsida. Länk här.

Skatteflyktslagen tillämpas

Ett bolag hade sålt en fastighet till ett annat bolag i samma koncern som ägdes av ett utländskt bolag och kom därmed undan skatt. Förvaltningsrätten och senare kammarrätten anser att skatteflyktslagen är tillämplig. Man beslutar att höja bolagets inkomst med 1,7 miljarder kronor.
För den som ger råd i dylika ärenden eller är styrelseledamot i bolag som handlar med fastigheter kan domen vara intressant läsning.

En kort artikel om rättsfallet finns på Dagens juridik.

Här finns en länk till domen för den som vill fördjupa sig i ämnet.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3978-14 (tillämpning av skatteflyktslagen)

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7259-15 (befrielse från kostnadsränta mm)

Nya lagar 2016

Här är regeringens totala sammanställning av nya lagar och förordningar som träder ikraft vid årsskiftet 2015/2016. Ett snabbt sätt att få en orientering på området.

Hela förteckning som PDF finns här.

Propositionsförteckning 2016

Detta är på gång att beslutas i Sveriges riksdag under våren 2016.

Förteckningen finns här.

Farligt att skryta för mycket

Glasögonkedjan Specsavers påstående att företaget är marknadsledande och att var fjärde glasögonbåge som säljs kommer från Specsavers är vilseledande och otillbörliga. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom och förbjuder därmed Specsavers att använda sig av dessa påståenden i sin marknadsföring.

Specsavers kunde inte bevisa inför domstolen att det fanns grund för de påståenden man gör i reklamen.

Domen kommenteras i en artikel i Dagens juridik. Länk här.

Hela domen (32 sidor PDF) finns här för den som vill sätta sig in i detaljerna.

FÖRETAGANDE

Revisors jäv

Ett förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) från Revisorsnämnden.

Den omständigheten att en person, som är verksam vid samma revisionsbyrå som A-son och bror till en av revisionsbyråns delägare, åtar sig redovisningsuppdrag i aktiebolag där A-son är vald revisor utgör ett hot mot A-sons opartiskhet och självständighet vid revisionen av dessa aktiebolag, anser Revisorsnämnden.

Hela förhandsbeskedet finns att läsa här.

Hög tid att beräkna preliminärskatten

I början av januari fick landets företagare beslut om debiterad preliminärskatt för 2016. Det är företag som har kalenderår som räkenskapsår.

Om du anser att den preliminära debiteringen är för hög eller för låg så är det hög tid att lämna in en ny preliminär deklaration. Du kan beräkna och ändra din preliminära skatt när som helst och hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för lite eller för mycket skatt.

Mer information här hos Skatteverket och din redovisningskonsult hjälper naturligtvis med beräkningen så att det blir riktigt.

Kontrolluppgifter för anställdas löner

Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2015 ha kommit in till Skatteverket. Enklast görs detta via Skatteverkets e-tjänster.

Kontrolluppgiften ska lämnas av arbetsgivaren och det är viktigt att den lämnas i tid så att uppgifterna hinner förtryckas på inkomstdeklarationerna.

Här kan du via e-tjänster lämna dina kontrolluppgifter.

Forskning och utveckling för 3,4 miljarder – hos småföretagen

Företag med 9 eller färre anställda bedriver forsning och utveckling för 3,4 miljarder, visar en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån SCB. Drygt 60 procent av den egna forsknings- och utvecklingsarbetet bekostades dessutom av dem själva. Cirka 13 procent finansierades av riskkapitalbolag och affärsänglar. Undersökningen syftar till att ta reda på i hur stor omfattning som småföretag bedriver denna typ av verksamhet och inom vilka områden.

Läs mera på SCB.se.

Fler startar företag i Sverige

Under 2015 ökade nyföretagandet i landet med 3,6 procent. Totalt registrerades 64 625 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 2253 fler i jämförelse med 2014. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen.

Mera om nyföretagande finns att läsa här hos Bolagsverket.

Behöver du banklån i väntan på EU-stödet

Här är bankernas egna råd till den företagare (oftast inom lantbruk) som kan komma i denna situation. Allt enligt en artikel i Land.

Kortfattat gäller följande i kontakterna med banken - var ute i god tid, förklara så att handläggaren förstår hur det fungerar, hör av dig och ligg på hos den som ska betala ut pengar till dig och som du väntar på.

Här är en länk till artikeln i Land

Nya föreskrifter mot ohälsa

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla i mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Läs mera på Arbetsmiljöverkets hemsida där hela föreskriften finnas att ladda ned.

SKATTER

Bedriva samma eller liknande verksamhet – karensbolag

Ett intressant förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN, tar upp den alltid lika aktuella frågan om när en verksamhet upphör och bolaget kan läggas vilande under en karensperiod.

Karensen innebär att någon som aktivt bedrivit en verksamhet nu inte bedriver denna verksamhet under fem beskattningsår. Efter karensen kan utdelning tas med enbart 25 % skatt istället för 20-57 %. Alltså vanligen en betydande skatteskillnad.

När ett bolag är i karens får den som äger aktierna inte bedriva det som kan rubriceras som samma eller likartad verksamhet. I kunskapsföretag är risken stor att flytten av kunskapen smittar och att karensperioden därmed bryts eller aldrig ens startar.

Förhandsbeskedet handlar om advokatverksamhet men bör kunna tillämpas analogt även på liknande verksamhet.

Skatterättsnämndens förhandsbesked finns här.

Tryckerimomsen – ställningstagande

Skatteverket meddelade den 15 januari ett nytt ställningstagande om den fortsatta handläggningen av tryckerimomsärenden, efter Högsta domstolens beslut i december. Enligt beslutet har tryckerikunder återkravsrätt mot tryckerierna. Det innebär att kunder som betalat felaktig moms kan vända sig till tryckeriet som debiterat momsen och kräva tillbaka den.

Efter en dom i EU-domstolen 2010 är Skatteverkets inställning att moms på vissa tryckeritjänster ska vara 6 procent och inte 25 procent. Detta ledde till att många tryckerier begärde återbetalning från Skatteverket av mellanskillnaden. Nu kan alltså slutkunden i sin tur begära att få del av den mellanskillnaden.

Det är viktigt att de som berörs sätter sig in i frågan och agerar därefter. Tala med din redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa till och reda ut vad som gäller.

I Dagens juridik finns en kortare artikel som ger en viss orientering i frågan.

Se Skatteverkets pressmeddelande här

Och här finns en länk till ställningstagandet.
PRIVATEKONOMI

Omfördela ROT/RUT-avdrag

Många har fått ROT och RUT-avdrag. Det är emellertid ett preliminärt avdrag när det beviljas och vill man senare omfördela en del av avdraget till annan person så är det möjligt. Orsaken kan vara att man betalat för lite skatt för att kunna utnyttja avdraget fullt ut.

Det bästa är att omfördela det preliminära avdraget är genom att kontakta Skatteverket i Västervik och ansöka om en omfördelning.  Det måste i så fall ske senast den 28 februari då detta måste hinna registreras på de deklarationer som berörs.

Nästa alternativ är att både den som vill överlåta och den som vill överta en skattereduktion begär det som övrig upplysning i sin deklaration. Någon ändring i skattereduktion för ROT-/RUTarbete som förtrycks i deklarationen görs då inte. Skatteverket tar då ställning till detta i sin handläggning av deklarationen. Men, detta resulterar i att den ene får kvarskatt och den andre får återbetalning! Man måste själv se till så att man kan kvitta mellan parterna. Så här krävs alltså att man planerar och agerar tillsammans.

Här är Skatteverkets information om RUT och ROT

Fast utbetalningsdag för VAB

Från och med juni inför Försäkringskassan en fast utbetalningsdag för VAB. Den nya rutinen innebär att de föräldrar som innan den 15:e i månaden lämnar in en komplett ansökan om VAB, kommer att få en utbetalning den 25:e. Den 15:e är alltså en brytdag, vilket innebär att den som ansöker om VAB t ex den 16:e, kommer att få pengarna utbetalda först månaden därpå. Det framgår av ett meddelande från Försäkringskassan.

Idag finns ingen fast dag för utbetalning av VAB-pengarna.

Mera information om hur VAB hanteras finns här.

Nya RUT-tjänster på förslag

Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 augusti 2016.

Här finns en länk till promemorian om komplettering av RUT-avdraget.

Uthyrning av möblerade rum kan bli momspliktigt

Det gäller i de fall man hyr ut del av sin bostad mer än 16 veckor och omsätter mer än 50 000 kronor under ett år. Uthyrning är momspliktig om den avser tillhandahållande av tillfällig logi och sker i en hotellrörelse eller liknande verksamhet. Allt enligt Skatteverkets ställningstagande.

Via denna länk kommer du till en sammanställning av de regler som gäller och även till ställningstagandet.

Produceras av:
Right Education logotyp