Ekonominyheter från U.B Redovisningsbyrå
nr 9 | 2023
FÖRETAGANDE

Har du koll på bidrag som kan sökas

Det finns en hel del finansiering som kan sökas av företag. Det beror lite på vilken verksamhet man bedriver och ibland var någonstans i landet man bor. Tillväxtverket listar utlysningar som är öppna eller snart kommer att öppnas.

Källa: Tillväxtverket

Prishöjningar driver tillväxten

Detaljhandelns försäljning ökade med 5,3 procent under det andra kvartalet 2023, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Detaljhandeln omsatte 12,6 miljarder kronor mer under det andra kvartalet 2023 än 2022.

Livsmedelshandelns försäljningstillväxt landade på 12,4 procent.

Källa: HUI Handelsfakta

Arbetsmiljöverket inspekterar mindre företag

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i mindre företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera företag med 1–49 anställda som är relativt nystartade. Totalt handlar det om över 1000 inspektioner till och med mars 2024.

Källa: Arbetsmiljöverket

E-handeln minskade i augusti

Augusti månads negativa e-handelsutveckling i Sverige innebär att omsättningen minskat i e-handeln sex av åtta månader hittills i år jämfört med fjolårets jämförelsemånader. Totalt under året från januari till och med augusti har omsättningen i e-handeln i Sverige minskat med 4 procent. När e-handeln från utlandet inkluderas är minskningen 3 procent.

Källa: Svensk Handel

Detaljhandeln fortsätter nedåt

Sällanköpsvaruhandeln minskade i augusti för sjunde månaden i följd, enligt preliminär statistik från SCB. Hela detaljhandeln pekar nedåt sedan i maj.

Jämfört med motsvarande månad 2021 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i augusti med 5,1 procent i kalenderkorrigerade tal. 

Källa: SCB

Regeringen satsar på regelförenklingar för företag

Det innebär bland annat att ett förenklingsråd inrättas tillsammans med det i budgeten tidigare aviserade implementeringsrådet. Vidare ges myndigheter och länsstyrelser uppdrag att se över lagstiftning och tillämpning som leder till kostnader för Sveriges företag.

Svenskt Näringsliv kallar det för den första strukturella reformen på 15 år för att minska regelkrånglet.

Källa: Svenskt Näringsliv

Regeringen vill ta bort ersättningen för höga sjuklönekostnader

Regeringens föreslår att ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader fasas ut. Regeringen menar att "de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete." Detta kan vi läsa på regeringen.se.

Statistiken visar dock att de minsta företagen har den lägsta sjukfrånvaron på arbetsmarknaden, vilket visar på att de har starka drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro och hitta insatser för att underlätta återgången för sjukskrivna medarbetare. Den högsta sjukfrånvaron på arbetsmarknaden återfinns i kommuner och regioner.

Källa: Regeringen och Tidningen Näringslivet som kommenterar

Nu ska kunden kunna välja bort engångsmuggen

Säljer du snabbmat i engångsmatlådor eller dryck i engångsmuggar? Från den 1 januari 2024 måste du erbjuda kunden möjligheten att få maten i en återanvändbar matlåda och drycken i en återanvändbar mugg.

Kravet gäller för den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda till slutkonsument.

Källa: Naturvårdsverket

SKATTER

Vinst som uppkommer efter en skulduppgörelse i en företagsrekonstruktion

Den vinst som uppkommer för en gäldenär vid ett ackord (ackordsvinsten) är skattefri. Skattefriheten förutsätter dock att gäldenären är på obestånd och att eftergiften är definitiv.

Skatteverket anser att även den vinst som uppkommer efter en skulduppgörelse i en, inom ramen för en företagsrekonstruktion, fastställd rekonstruktionsplan är skattefri för gäldenären. Det krävs då inte att gäldenären är på obestånd för att skattefrihet ska föreligga.

Detta framgår av ett ställningstagande från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Tomtägare får betala mera skatt

I samband med höstens fastighetstaxering, som väntas öka taxeringsvärdena med cirka 40 procent kan vi se en grupp klara förlorare. Tomtägare och småhusbyggare bland annat.

När taxeringsvärden stiger ökar skatten lika mycket för tomtägare och hus under uppförande. Den takregeln som finns bromsar inte fastighetsskatten utan bara fastighetsavgiften som tas ut på färdigbyggda småhus.

Detta påpekar en artikel i Dagens industri.

Källa: Di (ofta betalvägg)

Uppdaterat om byggmästarsmitta

Byggmästarsmitta innebär att en person kan anses bedriva byggverksamhet eller fastighetshandel trots att personen själv inte bedriver sådan verksamhet. Det innebär också att en fastighet som förvärvas av en person som bedriver sådan verksamhet kan bli en lager­till­gång, trots att den inte är förvärvad för att omsättas.

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning i ämnet på grund av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i juni i år.

Källa: Skatteverket

Budgetpropositionen för 2024

Vi har vant oss vid att statsbudgeten offentliggörs bit för bit. Så sker även detta år. Det innebär att ett flertal förslag, som aviserats, kommer att lämnas i egna propositioner under hösten och första halvåret 2024. I en separat artikel har vi samlat några av de förslag som kommer att påverka företagens och hushållens ekonomi.

Källa: Right Education

PRIVATEKONOMI

Villapriserna oförändrade, bostadsrätterna minskade

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik för augusti månad.

Minskningen för bostadsrätter var 1 procent. Räknat på hela året är nu bostadsrätter 0 procent och villor minus 8 procent. det är dock regionala skillnader.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Rekordmånga vill ha skuldsanering

Det framgår av ett pressmeddelande från Kronofogden. Största antalet sker i gruppen unga.
Fram till den sista juni hade cirka 17 500 personer ansökt om skuldsanering. Det är den högsta siffran hittills. Allra störst ökning står gruppen 18–30 år för, här har antalet ansökningar ökat med 36 procent.

Att man ansöker om skuldsanering innebär inte automatiskt att man får det. Drygt 6 av 10 får avslag på sin ansökan.

Källa: Kronofogden

Tuffare tider för bostadsrättsföreningar med lån

Drygt 1,1 miljoner bostadsrätter berörs när bindningstiderna nu löper ut och där den aktuella snitträntan i offerter för ettårigt bundna föreningslån i september är 4,72 procent, konstaterar Svenska Dagbladet där Hampus Dahlstedt, grundare och styrelseordförande i analys- och betygssättningstjänsten Allabrf, varnar för att inga föreningar slipper undan en avgiftschock.

Källa: DagensPS

Funderar du på solceller? Tänk på detta

Reglerna kring fakturering, betalning, delbetalning och aconto kan stöka till det. I värsta fall går du miste om den speciella skattereduktionen för grön teknik. Läs noga regelverket och stäm av med installatören så att det blir klart i tid.

Tänk också på att det ska finnas skatt att reducera kopplat till ägarna av fastigheten.

Källa: Skatteverket

DOMAR / LAGAR

Regeringen förslår regler för digitala bolags- och föreningsstämmor

Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Vidare föreslås att det utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och gäller således alla stämmor som hålls från och med detta datum.

Källa: Regeringen

Ett stort antal domar i kammarrätten i mål om pension i Portugal

Vi finner bland annat ett antal domar i kammarrätten i Sundsvall där utfallet är att utbetalningar av pension från Sverige den 1 januari 2022 eller senare ska beskattas i Sverige.

Källa: Kammarrätten i Sundsvall

REDOVISNING

BAS lämnar svar på BFN remiss om K2 och K3

I sitt svar på remissen uttrycker BAS en önskan om ytterligande förtydligande vad som gäller ur ett statistikhänseende avseende olika områden i årsredovisningens tillgångssida.

Källa: BAS

Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

Svaret finner du om du följer länken nedan.

Källa: Bokföringsnämnden

ARBETSMARKNAD

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning.

Till skillnad från befintliga subventionerade anställningar subventionerar staten ett etableringsjobb genom att betala en ersättning direkt till individen. Ersättning för arbete i etableringsjobb kan betalas ut maximalt i 24 månader.

Regeringen har även beslutat att förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar ska upphävas den 1 januari 2024. I stället för yrkesintroduktionsanställningar finns andra former av subventionerade anställningar, som nystartsjobb.

Källa: Regeringen

Arbetslöshet och arbetssökande – aktuell statistik

Statistik för augusti 2023: (jämförelsetal motsvarande månad föregående år)

  • Antalet inskrivna arbetslösa 330 889 (335 487)
  • Nya inskrivna arbetssökande 37 664 (34 100)
  • Nya lediga jobb 121 564 (151 038)

För detaljerad statistik och gruppindelning, följ länken nedan.

Källa: Arbetsförmedlingen

Vissa tecken på avmattning på arbetsmarknaden

  • I augusti 2023 var 5 297 000 sysselsatta, icke säsongrensat.
  • Tidsbegränsat anställda minskade med 112 000 till 705 000 personer, jämfört med augusti 2022.
  • Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,1 miljoner timmar per vecka.
  • Antalet arbetslösa ökade med 72 000 och uppgick till 444 000.
  • Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, en ökning med 1,1 procentenheter.

Källa: SCB

EU

Fler asylsökande i EU – färre i Sverige

Det totala antalet asylsökande i EU-länderna var i juni närmare 90 000, en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma månad 2022. Det visar siffror från Eurostat på fredagen. I Sverige var antalet asylsökande i juni 1 155 vilket är en minskning med 27 procent jämfört med juni i fjol.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Ny rapport om företagens villkor och verklighet

Med drygt 6 600 svarande är det en av Sveriges största företagsundersökningar. I undersökningen får små och medelstora företag ge sin syn och perspektiv på hur det är att driva företag. Resultaten är en unik källa till kunskap om företagens villkor och verklighet.

Källa: Tillväxtverket

Produceras av:
Right Education logotyp