Ekonominyheter från SEAM Redovisning AB
nr 5 | 2023
FÖRETAGANDE

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet.

Villkoren för att kunna ansöka om elstöd hittar du vi länken nedan.

Källa: Skatteverket

Lönsamheten tillbaka på 90-talets krisnivåer

Det konstaterar Swedbank i sin Småföretagsbarometern 2023.

Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan.

Framtidsutsikterna är också mörka. Det finns risk för en större nedgång än vad företagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas samtidigt som bostadsbyggandet faller. Barometern behandlar områdena sysselsättning, orderingång, omsättning, lönsamhetsutveckling och tillväxt.

Detta är del 1 av Småföretagsbarometern. Del två som inkluderar länsvisa rapporter publiceras den 7 juni 2023.

Källa: Swedbank

Ska du anställa sommarjobbare?

Tänk då på att du kanske inte behöver dra någon skatt alls på deras löner. Det hela beror på hur mycket de förväntas tjäna på ett kalenderår.

Den som tjänar mindre än 22 208 kronor på ett sommarjobb och inte har andra inkomster under året ska inte betala inkomstskatt. Men för att skatt inte ska dras från lönen behövs ett intyg som lämnas till arbetsgivaren. Intyget kan hämtas kostnadsfritt på skatteverket.se. Den som sommarjobbar och tjänar lite mer kan även ha nytta av att jämka.

Vilka arbetsgivaravgifter som gäller ungdomar och hur man formulerar ett intyg elelr ansöker om jämkning finns via länken nedan.

Källa: Skatteverket

SKATTER

Viktig dom i HFD om frivillig skattskyldighet för gemensamma lokaler

För att uthyrning av en lokal ska omfattas av reglerna för frivillig skattskyldighet krävs bland annat att lokalen hyrs ut för stadigvarande användning till någon som bedriver momspliktig verksamhet eller till någon som har rätt till återbetalning av moms.

Enligt Skatteverket saknas förutsättningar för frivillig skattskyldighet när upplåtelse av ett visst utrymme sker till flera hyresgäster samtidigt. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, avgjort ett fall som går emot denna uppfattning.

Domstolen slår bland annat fast att ” Kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket ML innebär inte att frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning inte kan beviljas enbart av det skälet att lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.”

Läs hela domen. Länk nedan.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

Nytt ställningstagande om kundförluster med anledning av covid

Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande Kundförluster samt upphävt ställningstagandet Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin.

Regeländringen påverkar hur mervärdesskatten i kundförluster kommer att hanteras.

Källa: Skatteverket

Skatteverket har förtydligat sin rättsliga vägledning ”När är en vara eller tjänst omsatt?”

Detta har skett på två punkter. Ett förtydligande kring laddning av fordon. Kan vara aktuellt för bland annat bostadsrättsföreningar som tillhandahåller laddning att ta del av.

Ytterligare ett förtydligande avser utbetalningar från Arbetsförmedlingen. Läs med om skillnaderna mellan bidrag och omsättning.

Källa: Skatteverket

Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt

Det finns olika betalningar som kan ses som skadestånd, garantiersättning, viten m.m. I ett ställningstagande från Skatteverket behandlas dessa betalningar av skadeståndskaraktär och hur de ska hanteras beträffande momsen.

Ställningstagandet innehåller en genomgång av gällande rätt och anledningen till att ställningstagandet tagits fram är ny praxis från EU-domstolen.

Ställningstagandet innehåller ett antal exempel.

Källa: Skatteverket

Ny momslag gäller från 1 juli 2023

Moms är ett mycket komplicerat område av skatterätten. Från och med den 1 juli 2023 gäller nu den nya momslagen som ska göra moms mera lättillgängligt. Den nya momslagen har en modernare och mera pedagogisk struktur. Den har också fått en språklig modernisering. Den nya momslagen innebär dock ingen väsentlig ändring i momsreglerna.

Genom de nya lagen kan det dock uppstå problem om ett avtal, en faktura eller dylikt refererar till en paragraf i momslagen. För att fungera efter den 1 juli 2023 kan där behövas en korrigering.

I propositionens bilaga 5 (länk nedan) finns en jämförelsetabell mellan den gamla och nya lagen.

Källa: Regeringen

Vilka plattformsoperatörer är rapporteringsskyldiga?

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande beträffande så kallade plattformsoperatörer. Den som bedriver sin verksamhet som enskild firma är inte är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Födda 1957 och deras skatt

Åldersgränserna i pensionssystemet har höjts från och med 1 januari 2023. Lägsta ålder för att få garantipension och inkomstpensionstillägg har ändrats från 65 år till 66 år. Att pensionsåldern höjs påverkar även beskattningen. För att få högre grundavdrag under inkomståret 2023 måste du ha fyllt 66 år vid årets ingång.

De födda 1957 eller 1958 måste vänta till januari det år de ska fylla 67 för att få det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension. Tidigare fick de som skulle fylla 66 det förhöjda grundavdraget från januari.

Skatteverket förklarar hur skattereglerna påverkar.

Källa: Skatteverket

Informationsutbyte om pensioner från utlandet

Skatteverket har gjort en kontroll av så kallade direktpensioner från utlandet. Drygt sju av tio av de som kontrollerades hade inte tagit upp pensionen till beskattning. Flera av dem påfördes även skattetillägg, vilket normalt är 40 procent på den skatt som undanhållits. Kontrollen gällde pensioner från anställningar utomlands.

Har man missat att deklarera inkomster från utlandet så kan man göra en självrättelse.

Källa: Skatteverket

DOMAR / LAGAR

Beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag

Ett utländskt investmentbolag beslutade i februari 2012 om utdelning i pengar till ägaren. Samma dag utfärdade bolaget ett skuldebrev till ägaren på samma belopp som utdelningen. Bolagets skuld till ägaren minskade år 2017 genom två amorteringar.

Skatteverket vill beskatta under 2017 med belopp som motsvarar minskning av skulden. HFD är av annan åsikt. Intressant dom från HFD.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

REDOVISNING

Så ska elstöd till företag redovisas enligt BFN

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen.

I K3 årsredovisning ska stödet inte periodiseras.

I K2 årsredovisning eller årsbokslut behöver inte stödet periodiseras.

Är intäkterna exceptionella i fråga om storlek och eller förekomst så ska upplysning lämnas i not.

Källa: Bokföringsnämnden BFN

När ska avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav ske

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En fråga som aktualiserats i målet är när i tiden avsättning för ett (potentiellt) skadeståndskrav ska göras i en årsredovisning.

Frågeställningen och yttrandet finns i sin helhet på BFN:s webbplats.

Källa: Bokföringsnämnden

Stora företag ska rapportera betalningstider

Svenska företag med fler än 249 anställda varje år ska rapportera till Bolagsverket, vilka betalningstider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Syftet med rapporteringen är att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.
Exakt vilka företag som påverkas och vilka uppgifter som ska lämnas framgår av artikel hos Bolagsverket.

Källa: Bolagsverket

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Sverige på lägsta nivån sedan 2009

Inte sedan i mars 2009 har arbetslösheten varit så låg som den är just nu. Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Den minskande trenden har pågått under en lång period och i slutet av april var antalet inskrivna arbetslösa ungefär 327 000 personer, vilket är det lägsta antalet på 14 år. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,3 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

”Går inte att överskatta vad EU har gett oss”

Uttalandet kommer från Jacob Wallenberg, som oroas av den negativa debatten kring EU.

I en artikel i Tidningen Näringslivet kommenterar Jacob Wallenberg, nyligen omvald till ordförande för Svenskt Näringsliv, betydelsen av Sverige som medlem i EU.

– Det skulle vara förödande om Sverige kom på tanken att lämna EU, förödande för svenska företag, jobb och välfärd, men också för de gränsöverskridande utmaningar som vi har. EU skapar förutsättningar att jobba med klimatkrisen, den gränsöverskridande brottsligheten, försvarsfrågan och migrationen, bara för att ta några exempel, säger Jacob Wallenberg enligt artikeln.

Källa: Tidningen Näringslivet

EU-kommissionen: Ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafik

EU-kommissionen klubbade nyligen sitt förslag om ändrade kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik, det som formellt kallas tillfällig busstrafik.

EU-kommissionen motiverar sitt förslag med att förare i turist- och beställningstrafik har en annan rytm i arbetet än förare i linjetrafik eller lastbilsförare, beroende på stora säsongsvariationer, längden på resorna och karaktär på köruppdragen.

Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag.

Källa: Bussmagasinet

Läsvärt ...

Är bidragssystemet ett för stort konkurrenshinder?

Diskussionen och debatten fortsätter.

– Vi letar hela tiden efter nya medarbetare men ständigt får jag höra att ”det lönar sig inte”. Vad ska jag göra? Orden kommer från en arbetsgivare och är citat från en artikel i Tidningen Näringslivet.

Källa: Tidningen Näringslivet

Hushåll och detaljhandel uppåt, men alltjämt dystert

Barometerindikatorn steg i maj med 2,1 enheter till 89,4. Samtliga sektorer bidrar till uppgången där detaljhandeln ökade mest medan tjänstesektorns ökning var marginell.

I näringslivet som helhet rapporterar företagen att antalet anställda har ökat något.

Källa: Konjunkturinstitutet

Produceras av:
Right Education logotyp