Ekonominyheter från Concentra Revision AB
nr 2 | 2023
FÖRETAGANDE

Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag

Det föreslagna elstödet omfattar företag och organisationer, exempelvis föreningar och registrerade trossamfund, i de två sydligaste elområdena, elområde 3 och 4. Även kommuner och regioner i dessa elområden omfattas. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022.

Förordningen om detta stöd träder i kraft den 6 mars 2023 och administreras av Energimyndigheten.

Källa: Regeringen

Förordning om elstöd till företag – förslag

Stödet utgår baserat på de uttagspunkter som företaget som är elslutkund innehar. För rätt till stöd behöver

  • företaget ha rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022,
  • uttagspunkten finnas i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4),
  • el ha tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–september 2022, och
  • eluttaget inte berättiga till elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Ansökan om stöd föreslås kunna göras tidigast den 30 maj 2023 och ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.

Källa: Regeringen

Ny vägledning för klimatanpassade upphandlingar

SMHI och Upphandlingsmyndigheten har tillsammans tagit fram en vägledning för beslutsfattare och upphandlare. Vägledningen är ett stöd för att bedöma när upphandlingar bör beakta ett förändrat klimat och göra anpassningar i upphandlingen för sådana aspekter.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Riksrevisionen granskar effekter av ROT-avdraget

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av ROT-avdraget. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Syftet med granskningen är att den ska svara på om regeringen har utformat och implementerat rotavdraget så att det på ett effektivt sätt ökar arbetsutbudet och minskar svartarbetet.

Källa: Riksrevisionen

SKATTER

En fråga om moms och laddning av elfordon i en laddningsstation

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen för att få klarlagt om laddning av elfordon i en laddningsstation innebär att användare av elfordon ska anses förvärva el i mervärdesskatterättslig mening och, om så är fallet, från vem leveransen sker.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

Höjd moms på vissa reparationer

Riksdagen har fattat beslut om höjd moms för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Momsen höjs från 6 procent till 12 procent den 1 april 2023.

Källa: Riksdagen

Moduler var stadigvarande bostad - ej momsavdrag

Har ett bolag rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i en verksamhet i vilken bolaget hyr ut modulbyggnader till en kommun för bostadsändamål? Kammarrätten i Göteborg anser att det är fråga om stadigvarande bostad i mervärdesskattelagens mening.

Avdrag kan därför inte medges för ingående mervärdesskatt som är hänförlig till verksamheten med modulbyggnaderna.

Källa: Kammarrättens dom Mål nr 3760-22 och 3761-22

PRIVATEKONOMI

Inflationen var 11,7 procent i januari 2023, en nedgång från december då den var 12,3 procent

Inflationen är ett problem för all ekonomi, inte bara privatekonomin, även om det kanske är just i privatekonomin som den svider mest.

Månadsförändringen från december till januari var -1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,3 procent i januari.

Via källhänvisningen nedan kan du se vilka varor som bidragit mest till inflationstakten.

Källa: SCB

Många söker skuldsanering

Intresset att ansöka om skuldsanering är stort enligt Kronofogden, men långt ifrån alla som ansöker kan få sin ansökan beviljad.

För fem år sedan var andelen beviljade ansökningar cirka 60  procent, förra året hade den siffran sjunkit till 35 procent.

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta bland annat ha gjort tydliga ansträngningar för att förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna.

Källa: Kronofogden

Bråket om publicering av bostadspriserna

Konkurrensverket har beslutat att stoppa publiceringen av Valueguards så kallade HOX-index som publiceras varje månad. Bakom beslutet ligger en konflikt med Svensk Mäklarstatistik som ägs av Sveriges Fastighetsmäklarsamfund.

Källa: Dagens Industri (ofta betalvägg)

DOMAR / LAGAR

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt - HFD

Fråga om när skattskyldigheten upphör för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som utgör lagertillgångar i en byggnadsrörelse och som avyttras successivt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

Ny HFD-dom anger att negativa delpriser får förbjudas

Högsta Förvaltningsdomstolen HFD har i en tidigare dom (HFD 2018 ref. 50) slagit fast att det strider mot likabehandlingsprincipen att ställa obligatoriska krav som innebär att anbud som understiger en viss prisnivå automatiskt ska förkastas. I en annan dom (HFD 2022 ref. 41) konstaterade domstolen att det inte heller är tillåtet att tillämpa en lägsta prisgräns inom ramen för anbudsutvärderingen. Anbud som förefaller ha onormalt lågt pris ska i stället hanteras enligt reglerna om onormalt låga anbud i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Högsta förvaltningsdomstolen har nu förtydligat att det är tillåtet att ställa obligatoriska krav som förbjuder negativa delpriser. Ett sådant krav innebär att samtliga delpriser i ett anbud ska överstiga, eller som lägst vara, noll kronor.

Källa: Upphandlingsmyndigheten och HFD

REDOVISNING

Framtidens kontoplan – hur ser den ut?

I sitt arbete med att forma framtidens kontoplan har nu BAS publicerat en översiktlig sammanställning av inkomna remissvar.

Källa: BAS

Digital inlämning till Bolagsverket snart lag – förslag

Justitiedepartementet föreslår att det ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket digitalt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Källa: Regeringen

ARBETSMARKNAD

Myndighetsflytt från Stockholm gynnsamt enligt Riksrevisionen

Drygt 4 000 ”nya” jobb och flera miljoner kronor lägre lokalkostnader. Det är några effekter av regeringens beslut att placera statliga myndigheter på andra platser än i Stockholm. Trots det växer Stockholms andel av det totala antalet statligt anställda.

Jobben har ökat invånarnas valmöjligheter på arbetsmarknaden, och chansen för akademiker att få ett jobb inom sitt specialistområde utan att behöva bosätta sig i Stockholm. Sammantaget har jobben i viss mån förbättrat möjligheterna att bo och arbeta i fler delar av landet, skriver man bland annat i sin analys.

Källa: Riksrevisionen

Fler utstationerade arbetare till Sverige 2022

Över 70 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2022. Nära hälften jobbar inom byggbranschen. Nu ökar också antalet utstationerade IT-konsulter och arbetare inom jord- och skogsbruk, efter nedgången under pandemin.

De utstationerade kommer för att arbeta i hela landet, men det har varit en särskilt tydlig ökning i Göteborg, Stockholm och landets nordligaste regioner.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmarknaden vecka 8

Under veckan fick 5 726 personer ett arbete och 525 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 621 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 341 371 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.

Under februari månad har hittills 15 344 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Regeringen hoppas samla EU-länderna kring nya regler för plattformsarbete

Senast i juni hoppas regeringen att de kan få en majoritet medlemsländer bakom en gemensam förhandlingsposition om nya villkor för personer som jobbar åt plattformar.

Källa: Europaportalen

En miljon asylansökningar i EU

2022 såg det högsta antalet asylansökningar sedan den så kallade flyktingkrisen 2015/2016. De flesta kom från Syrien, Afghanistan och Turkiet.

Till denna summa räknas inte de runt fyra miljoner ukrainare som sökt skydd i EU-länderna efter det ryska anfallskriget.

Källa: Europaportalen

Regeringen väntade med EU-reform – missar miljarder i elstöd

Sverige, och i sin förlängning de svenska elkonsumenterna, har förlorat mellan tre till tio miljarder kronor i möjlig kompensation för höga elpriser, rapporterar Dagens Nyheter. Orsaken är att regeringen väntar till den 1 mars med att införa en EU-lag från i höstas om inkomsttak i bolag som producerar el från sol,- vind-, vatten- och kärnkraft och därmed förlorat möjligheten att beskatta övervinsterna under vintern när priserna är som högst.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Statsbudgeten vänder till underskott i år efter förra årets oväntat stora överskott. Det beror delvis på minskade skatteinkomster, men även på tillfälliga faktorer som elprisstöd. Riksgälden räknar med att budgetunderskottet kvarstår 2024 och ökar då obligationsupplåningen.

Riksgälden räknar med att inflationen redan mot slutet av året 2023 närmar sig 1 procent, bland annat mot bakgrund av fallande världsmarknadspriser på jordbruksprodukter och varor.

Läs Riksgäldens prognos för de kommande åren.

Källa: Riksgälden – se hela rapporten som är på 50 sidor.

Är momsreglerna ett hinder för grön omställning?

Regeringen vill underlätta för näringslivet att öka sina gröna investeringar, men i momssystemet lyser den gröna logiken med sin frånvaro. Experten Anna Sandberg Nilsson pekar ut tre särskilt skadliga regler. ”Fullt fungerande varor kasseras, slängs eller bränns”, säger hon till Tidningen Näringslivet.

Källa: Tidningen Näringslivet

Produceras av:
Right Education logotyp