Ekonominyheter från Axxima Ekonomi AB
nr 5 | 2021
CORONA

Ännu en ändringsbudget - proposition

Nu föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förslaget innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Genom nedsättningen ökar möjligheterna för 19–23-åringar att stanna kvar på eller komma in på arbetsmarknaden trots pandemins effekter samtidigt som en stimulans ges till företagen.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Källa: Regeringen Finansdepartementet

Möjlighet till lokalhyresstöd även för tredje kvartalet

Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat att det statliga lokalhyresstödet förlängs till att även gälla för det andra kvartalet 2021.

Hyresstödet måste godkännas av EU-kommissionen enligt statsstödsregelverket innan det kan genomföras. Regeringen avser att utreda möjligheterna för lokalhyresstöd även under tredje kvartalet.

Källa: Regeringen Näringsdepartementet

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Möjligt att minska aktiekapitalet för att täcka förlust

När kan du minska aktiekapitalet för att täcka förlust? Minskning av aktiekapitalet för att täcka en förlust kan både avse förlust som

  • framgår av en fastställd balansräkning
  • har uppkommit under det löpande räkenskapsåret.

I båda fallen får det inte finnas fritt eget kapital som motsvarar förlusten.

Möjligheten till vinstutdelning begränsas emellertid om ett företag beslutar att minska aktiekapitalet för att täcka en förlust. Vill du veta mera hur det fungerar? Följ i så fall länken nedan till Bolagsverket. Är det tillämpligt för dig? Tala med din redovisningskonsult eller revisor.

Källa: Bolagsverket

Nytt stöd om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga och var och en har rätt att ta del av dessa.

I Upphandlingsmyndighetens nya stöd går man igenom vad offentlighetsprincipen innebär samt förklarar hur sekretessreglerna fungerar vid offentlig upphandling.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Kriminalitet ökat problem för företagare

Intresset av att kamerabevaka ökar i takt med att många företagare utsätts för hot, våld och inbrott. Integrationsmyndigheten har nu publicerat en ny rapport som ger vägledning vid tillstånd om kamerabevakning. Det en rapport som redovisar myndighetens samlade erfarenheter av att utfärda tillstånd till kamerabevakning.

Sedan augusti 2018 fram till och med 2020 har myndigheten tagit emot cirka 1 400 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning.

Källa: Integrationsmyndigheten

SKATTER

Justerad beräkning av bilförmån

Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen ändras, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Syftet är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången den 1 juli 2021 eller senare.

Källa: Regeringen

Förbättrade regler för personaloptioner hos unga tillväxtföretag

Mindre, nystartade företag kan ha svårt att erbjuda marknadsmässiga löner för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Personaloptioner kan då vara ett alternativ till högre lön.

Regeringen vill anpassa reglerna för personaloptioner så att fler unga företag ska kunna erbjuda personaloptioner för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Bland annat föreslås ett höjt tak för hur många anställda företaget får ha för att omfattas av reglerna. Dessutom anpassas reglerna för att förenkla administrationen.

Källa: Regeringen

Nya skatteregler för förmånscykel

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås skattelättnader för den som har en förmånscykel.

I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning.

  • Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.
  • Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på ca 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.

Ett av dessa alternativ ska kunna bli verklighet från och med 1 januari 2022. Remissbehandling sker fram till 28 juni 2021.

Källa: Regeringen

Rapporteringspliktiga arrangemang - DAC 6 i Sverige

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken (förklaras i den länkade texten). Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater.

Rådgivare delas in i två olika kategorier. Den första kategorin rådgivare är personer som utformar, marknadsför, organiserar, eller tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller har hand om genomförandet.

Den andra kategorin rådgivare är personer som vet eller skäligen kan förväntas veta att de har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer bidra till att göra ovanstående.

En bra sammanfattning av regelverket och förtydligande exempel finns i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Källa: Skatteverket

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster – proposition

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.

Skattereduktionen fasas in och fasas ut vid olika inkomstlägen och är som högst 2 250 kronor per år.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Avgift för låneförmedling blev avdragsgill – dom i HFD

En avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform har inte ansetts vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. Det blev resultatet när HFD prövade ett förhandsbesked om inkomstskatt.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

Löneväxling mot pension – men ha koll på gränserna

Ökad livslängd pressar pensionerna. För den som vill öka på inkomsten som pensionär kan löneväxling vara ett bra alternativ.

Löneväxling är ett förmånligt sätt att bygga på pensionskapitalet. Man avstår kontant bruttolön mot pensionsavsättningar. Men det passar inte alla. Du måste ha koll på inkomstgränserna för att inte förlora på upplägget. Det man gör är helt enkelt att jämna ut skillnaden mellan lön och pension. Dessutom sker en inlåsningseffekt kopplad tll pensionskapitalet.

Funderar du om det kan vara aktuellt i ditt fall? Tala med din redovisningskonsult eller revisor och gör en personlig kalkyl.

DOMAR / LAGAR

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd i frågan om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Vi har i tidigare Ekonominyheter kommenterat att kammarrätten ändrat Tillväxtverkets bedömning om jämförelsemånad vid korttidsstöd. Länk till detta här.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD ska nu pröva ett överklagande i ett mål av detta slag, vilket kräver prövningstillstånd. Det innebär att HFD anser att en prövning är av vikt för rättstillämpningen (prejudikatfråga).

Källa: Tillväxtverket pressmeddelande

Hyra av byggnad som ännu inte uppförts kan vara undantagen från upphandlingsplikt – dom i EU-domstolen

EU-domstolen har i en ny dom (C-537/19) behandlat frågan om ett kontrakt om hyra av en byggnad som ännu inte har uppförts var att klassificera som utförande av en byggentreprenad eller som ett hyresavtal. AV domen framgår att upphandlingsplikt inte förelåg.

I en kommentar resonerar myndigheten kring var gränserna i detta fall går mellan byggentreprenad och hyresavtal.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (som kommenterar domen samt länkar till den)

Dispositionsrätt till yacht i Medelhavet – förmånsbeskattning för hela året

Den yacht som ett bolag köpt in för den indirekta ägarens privata bruk ska förmånsbeskattas för hela året. Eftersom ägaren inte har kvalificerade andelar i bolaget sker dock beskattningen som utdelning i inkomstslaget kapital. Detta enligt en dom i kammarrätten i Stockholm Mål nr 298-300-21.

Funderar du på att låta företaget anskaffa en fritidsbostad eller båt? Skatteverkets rättsliga vägledning visar hur värdet av förmånen beräknas och beskattas. Även om anskaffningen bara skett som ett investeringsobjekt har inte dispositionsmöjligheten för privat nyttjande begränsats, vilket innebär förmånsbeskattning på årsbasis.

Källa: Skatteverket

REDOVISNING

Så redovisas omsättningsstödet

När reglerna om omställningsstöd ska tillämpas är begreppet nettoomsättning helt avgörande. Det är i huvudsak samma definition som i BFL och ÅRL. Skillnaden är att endast intäkter hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige ingår, samtidigt som intäkter från finansiella instrument och valutahandel inte ingår i begreppet.

Läs mera om hur intäkter från finansiella instrument ska redovisas i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Källa: Skatteverket

Hyresstöd ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning

Ett hyresstöd som en hyresvärd har tagit emot enligt förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månad som stödet avser.

Eftersom det endast är hyresrabatter för perioden januari–mars 2021 som kan ge rätt till hyresstöd påverkas inte beräkningen av nettoomsättningen för övriga månader.
Se exempel i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Källa: Skatteverket

Ändringar i vägledningen Redovisning av fusion 

Bokföringsnämnden BFN beslutade den 7 maj 2021 om ändringar i vägledningen Redovisning av fusion. Ändringarna är av redaktionellt slag och avser endast exempelsamlingen.

Källa: Bokföringsnämnden

ARBETSMARKNAD

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Åtgärden ska förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin.

Den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021-31 december 2022. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Källa: Riksdagen

Sommar- och extrajobb. Vad gäller?

Du som är arbetsgivare och tänker anställa sommarjobbare kan se till att de får rätt skatteavdrag från början. Använd e-tjänsten Jämkning för skolungdom och studerande.

Den unge kan få ut hela lönen utan skatteavdrag om man tjänar mindre än 20 135 kr under 2021.

Källa: Skatteverket

Löner, kostnader och arbetslöshet

Arbetskraftskostnaderna i Sverige under 2020 uppgick till de fjärde högsta inom EU. Samtidigt har Sverige EU:s fjärde högsta arbetslöshet enligt statistik för mars månad. Jämförbara länder såsom Finland har lägre arbetskraftskostnader samtidigt som de har en lägre arbetslöshet.

Källa: Ekonomifakta

EU

EU-kommissionen satsar på hemarbete

EU-kommissionen skär ned sin kontorsyta. Nästan hälften av kommissionens byggnader i Bryssel stängs.

På tio år ska kommissionen gå ned från kontor i 50 byggnader i Bryssel till endast 25.

Källa: Politico (engelsk text)

Läsvärt ...

Vill du lära mer om immateriella tillgångar – PRV-skolan online

Här lär du dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan tar 2-3 timmar i självstudier.

Källa: Patent- och registreringsverket

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Denna rapport är resultatet av regeringens uppdrag till de statliga myndigheterna Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet (VR) att gemensamt föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Myndigheterna föreslår en nationell digital kraftsamling i form av ett strategiskt program som väsentligt stärker Sveriges digitala förmåga, konkurrenskraft och innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Via länken till Vinnova hittar du flera rapporter kring innovation och utveckling.

Källa: Vinnova

Produceras av:
Right Education logotyp