Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Förslag om en ny visselblåsarlag

Regeringen tillsatte i juni i fjol en utredning med anledning av EU:s s.k. visselblåsardirektiv (2019/1936/EU). Utredningens uppdrag var att undersöka om förändringar av svensk lagstiftning är nödvändig för implementeringen av direktivet.

Visselblåsardirektivet innehåller regler om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av EU-rätten. Utredningen gavs tidigare i år förlängd tid för sitt uppdrag och redovisade uppdraget den 30 juni 2020. Utredningens förslag (Ökad trygghet för visselblåsare – SOU 2020:38) innebär följande;

En helt ny visselblåsarlag ska införas och ersätta den nuvarande lagen. Den nya visselblåsarlagen blir en helt ny lagtext, även om grundprinciperna i den kommande lagen är desamma som i nuvarande lag.

All privat och offentlig verksamhet ska omfattas av den nya lagen Således ska inte enbart de områden (överträdelse av EU-rätten) som omfattas av visselblåsardirektivet. Det betyder att införliva de EU-relaterade reglerna i en svensk lag som omfattar alla former av visselblåsande med anknytning till arbetslivet.

Även den nya lagen föreslås bygga på principerna för visselblåsande som följer grundlagen, meddelarskyddslagen och rättspraxis från Arbetsdomstolen. Lagen ska inte formulera några nya visselblåsarrättigheter. Lagen handlar om skydd mot repressalier för den som på ett korrekt sätt nyttjar sina visselblåsarrättigheter.

Skyddet gäller endast information om missförhållanden, om det finns ett allmänintresse av att de missförhållanden som rapporteras kommer fram. För att visselblåsaren ska ha skydd enligt lagen den rapporterande personen hade ”rimligt skäl att tro att informationen som rapporteras är sann”. Skyddet gäller alltså inte om en person medvetet rapporterar falsk information.

Visselblåsaren ska kunna använda sig av interna eller externa rapporteringskanaler. Alla arbetsgivare, som vid ingången av kalenderåret hade 50 eller fler anställda, ska vara skyldiga att ha interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Arbetsgivare som har 50 till 249 anställda samt kommuner och regioner ska kunna dela på hela eller delar av dessa rapporteringsfunktioner. Vissa myndigheter (till exempel Konkurrensverket och Finansinspektionen) ska inrätta externa rapporteringskanaler och förfaranden.

Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att arbetsgivare inrättar interna rapporteringskanaler och förfaranden.

Om visselblåsaren följer ovannämnda regler för visselblåsande, ska han eller hon i princip inte kunna göras ansvarig för brott mot tystnadsplikt. Ansvarsfriheten ska dock inte gälla vid utlämnande av hemlig handling eller åsidosättande av s.k. kvalificerad tystnadsplikt. Visselblåsarens skydd mot repressalier ska – liksom idag – innebära en rätt till skadestånd.

Genomförande och ikraftträdande

Utredningsförslaget har skickats på remiss. Utredningens föreslag är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 december 2021.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera