Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Samlad Corona-information

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Källa: Regeringen

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad.

En reducering från dagens 31,42 procent till 10,21 procent.

Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.
Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Källa: Regeringen

För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Mera om den praktiska hanteringen vid rapporteringen finner du på länken nedan.

Källa: Skatteverket

Statlig lånegaranti minskar risken för kreditgivaren

Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån till följd av covid-19. För att få del av lånen kontakta banken. Banken gör sedvanlig kreditprövning och kan därefter bevilja lån. Lånet löper med vanlig ränta men uppskov ges med räntebetalningarna under de första 12 månaderna. Lånegarantin riktar sig till små och medelstora företag. Man föreslår en begränsning om 75 mkr per låntagare.

Källa: Regeringen

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen föreslår ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni och gäller främst utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Källa: Regeringen

Avsättning till periodiseringsfond ändras tillfälligt

Den tillfälliga ändringen innebär att egenföretagare och fysisk delägare i handelsbolag får temporärt sänkt skatt och ökade möjligheter att kvitta vinster mot eventuella kommande förluster.

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Det medför också att många kan få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Periodiseringsfonden ska återföras senast det sjätte året vilket innebär en räntefri kredit och möjlighet att avräkna mot eventuella kommande förluster.

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst till periodiseringsfond.

Tänk på att om man gör en avsättning till periodiseringsfond så redovisar man en motsvarande lägre inkomst för 2019. Avsättning till eller en återföring av periodiseringsfonder påverkar inte den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, som styr bland annat sjukpenning och föräldrapenning. Pensionsgrundande inkomsten, PGI, påverkas däremot så även arbetslöshetsersättningen.

En annan effekt av att deklarera ett lägre resultat kan bli att man missar möjligheten till skattereduktioner då man har för liten skatt att reducera. Gäller de populära köpen av rut- och rottjänster under 2019.

Källa: Regeringen

Få tillbaka preliminärskatten för 2019 redan nu

Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Ny preliminärdeklaration kan lämnas in upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen däremot som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit.

Den näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Källa: Regeringen

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Anstånd med att betala in momsen

Alla företag, oavsett företagsform, ska kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna föreslås börja gälla 30 mars respektive 8 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.
För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Källa: Skatteverket

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter.  Reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Ändra din preliminära skatt

Egenföretagare lämnar för egen del inte någon arbetsgivardeklaration varje månad så som sker för anställda och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet för källskatt och arbetsgivaravgifter. Däremot när det gäller redovisning av moms som beskrivits ovan.

Egenföretagaren kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om man tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten stärkas därmed.

Skatteverkets hemsida har information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration.

Källa: Skatteverket

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

Källa: Skatteverket

Nya regler vid sjukdom - Staten tar hela sjuklönekostnaden

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Den som är egenföretagare ersätts genom att man får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt

Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

För egenföretagare innebär detta att du ska kunna söka ersättning för din egen karens.

Källa: Försäkringskassan

Hur gör man med kommande årsstämmor i aktiebolag

Är det möjligt att hålla stämma online och kan man få anstånd med att hålla årsstämma?
Det är tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. I så fall krävs att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Dessutom krävs att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet.

Det är däremot inte möjligt att få anstånd med årsstämman. Bolagsverket är skyldiga att följa den lagstiftning som gäller för aktiebolag, t.ex. aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, när man handlägger ärenden. Det finns inte några bestämmelser om anstånd i lagstiftningen vilket följaktligen innebär att man inte kan besluta om anstånd.

Planera därför i god tid för att kunna genomföra årsstämman inom tidsfristen.

Källa: Bolagsverket

Dessutom har regeringen lämnat en remiss till Lagrådet med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Det handlar om en tillfällig lag som gör det lättare att delta utan att närvara personligen.

Förslagen innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.

Källa: Regeringen

Transportstyrelsen - undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Beslutet ger vissa lättnader i reglerna i syfte att skapa större flexibilitet för buss och gods. Den dagliga körtid en förare tillåts arbeta förlängs från 9 timmar till 13,5 timme. Under en kalendervecka ska finnas en sammanhängande vila på minst 24 timmar.

Beslutet gäller alla buss- och godstransporter inom Sverige och förare ska ha en kopia av beslutet med sig i fordonet för att kunna visa det vid en vägkontroll.

Källa: TransportstyrelsenFöretagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera