Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


AD 2020 nr 3 Kvalifikationer samt diskriminering

En person (AT), som är döv, har sökt en anställning som receptionist. Anställningen har avsett ett vikariat om åtta månader. I annonsen har arbetsgivaren formulerat krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, innefattande även taltelefoni. AT har inte kallats till intervju med motiveringen att han inte kunde använda taltelefoni. Tvist har uppkommit i frågan om arbetsgivaren härigenom har diskriminerat AT.

 

I fallet diskuteras tre olika diskrimineringsregler – direkt diskriminering, indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet.

För att en direkt diskriminering ska föreligga krävs att någon har blivit missgynnad i jämförelse med någon annan (som har annan ”tillhörighet” – diskrimineringsfaktor) och att dessa personer har befunnit sig i en jämförbarsituation.

Om dessa ovannämnda kriterier är uppfyllda, måste arbetsgivaren kunna bevisa att det inte varit fråga om en diskriminering genom att visa att samband saknas mellan missgynnandet och diskrimineringsfaktorn.

Kan arbetsgivaren (AG) således visa att samtal i taltelefon är en viktig del av receptionistens arbetsuppgifter och att AT inte kan utföra den arbetsuppgiften. Därmed följer att jämförelse med någon annan  inte kunna göras och att det därmed inte har varit fråga om en direkt diskriminering.

Därefter prövar domstolen om AG har gjort sig skyldig till diskriminering genom bristandetillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att AG inte har genomfört skäliga stöd- eller anpassningsåtgärder i syfte att en arbetssökande (eller en arbetstagare), som har en funktionsnedsättning, ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning (se prop. 2013:14:198 s. 59).

Arbetsdomstolen har i sin praxis konstaterat att de skäliga anpassningsåtgärder som det kan vara fråga om i regeln om bristande tillgänglighet är exakt desamma som de anpassningsåtgärder som ingår i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Arbetsdomstolen finner i fallet att arbetsgivaren har kunnat visa att telefonarbetsuppgiften är ”en av de väsentligaste arbetsuppgifterna” och att arbetsgivaren hade behövt anställa ytterligare en person för att utföra dessa arbetsuppgifter, om man skulle ha anställt B.

Som AD i praxis tydligt markerat kan det inte krävas av en arbetsgivare att man ”omorganiserar” verksamheten för att åstadkomma en behövlig anpassning i en rehabiliteringssituation. Eftersom ”anpassningsansvaret” är detsamma i regeln om bristande tillgänglighet, blir alltså AD:s slutsats att arbetsgivaren inte har gjort sig skyldig till diskriminering genom bristande tillgänglighet.

Slutligen bedömer AD om arbetsgivaren har utsatt AT för en indirektdiskriminering.

I regeln om indirekt diskriminering handlar det om att arbetsgivaren har tillämpat till exempel ett visst krav i arbetet och att den tillämpningen särskilt har missgynnat en arbetstagare eller arbetssökande med viss ”tillhörighet” (diskrimineringsfaktor).

AD:s krav för arbetsuppgiften ”taltelefoni” missgynnar särskilt en person som är döv. Därmed innebär regeln om indirekt diskriminering att arbetsgivaren måste kunna visa att tillämpningen av kravet har;

a)  ett berättigat mål,

b)  är lämplig för att uppnå detta mål och

c)  även är nödvändig för måluppfyllelsen.

AD konstaterar;

 att arbetsgivaren har haft ett berättigat mål (att bedriva verksamheten på ett rationellt sätt).

att det varit såväl lämpligt (rationellt) som 

nödvändigt (kan inte åstadkommas på annat sätt) att ställa kravet om att kunna använda taltelefon för verksamhetens bedrivande.

Därmed var det således inte fråga om en indirekt diskriminering


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera