Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


EU har antagit ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (2019/1158).

Det nya direktivet innebär att föräldraledighetsdirektivet (2010/18/EU) upphör att gälla. Vid genomförandet av föräldraledighetsdirektivet gjordes bedömningen att svensk rätt uppfyller kraven i huvudsak genom bestämmelserna i föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Det nya EU-direktivet

Det nya direktivet handlar om pappaledighet, allmän föräldraledighet, ledighet för vård av anhörig, ledighet av trängande familjeskäl samt rätt för arbetstagare att begära ”flexibla arbetsformer”.

 

Pappaledighet

Pappa eller annan ”medförälder” ska ha rätt att vara ledig i minst tio dagar i samband med barns födelse. Under ledigheten erhålls ersättning som motsvarar ersättning vid sjukdom. Direktivet tillåter att medlemsländerna bestämmer närmare om uttaget av de tio dagarna och om ledigheten ska kunna tas ut i ”flexibla former”.

 

Allmän föräldraledighet

Varje förälder ska ha rätt till fyra månaders föräldraledighet. Av dessa fyra månader ska två månader vara reserverade för respektive förälder. Ersättningen vid föräldraledighet ska kunna bestämmas på nationell nivå eller genom kollektivavtal.

 

Ledighet för anhörigvård

Arbetstagare ska ha rätt till ledighet för anhörigvård. Direktivet uttrycker att ledigheten ska kunna förekomma vid ”allvarliga medicinska skäl”. Medlemsländerna har rätt att bestämma tillämpningsområde, omfattning och villkor för anhörigvårdsledigheten.

 

Ledighet av trängande familjeskäl

Direktivet anger att arbetstagare ska ha rätt att vara ledig i en akut situation (force majeure) i familjen. Rätten till ledighet av trängande familjeskäl kan bestämmas till ett visst antal dagar per år eller fall eller bådadera.

 

Flexibla arbetsformer

Arbetstagare med barn och anhörigvårdare ska ha rätt att begära flexibla arbetsformer. Exempel på flexibla arbetsformer kan vara möjlighet att arbeta på distans, flexibla arbetstider eller deltidsarbete.

 

Skydd mot uppsägning och andra rättigheter

Den som nyttjar sina rättigheter enligt direktivet får inte sägas upp och hen har rätt att återfå samma arbete eller likvärdigt arbete efter ledighet eller efter en förfrågan om flexibla arbetsförhållanden.

Direktivet reglerar dessutom att arbetstagarens rättigheter också omfattar eventuella ”förbättringar i arbetsförhållandena”, som hen skulle ha fått del av om ledigheten inte hade förekommit. Direktivet förbjuder alla former av missgynnanden (diskriminering) på grund av att arbetstagaren ansökt om eller utnyttjat sina rättigheter enligt direktivet.

Genomförande av direktivet

Direktivet ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 2 augusti 2022. Vissa delar i direktivet, om bl.a. betalning och ersättning vid föräldraledighet, behöver inte vara genomförda förrän den 2 augusti 2024.

 

Utredning om svenskt genomförande av direktivet

Regeringen har tillsatt en utredning (Dir. 2019:97) som ska analysera och bedöma om svensk rätt är förenlig med direktivet. Om utredningen konstaterar att svensk rätt behöver ändras på någon eller några punkter, ska utredningen komma med förslag om nödvändiga lagändringar. Det framhålls i utredningens direktiv att förslag till lagändringar endast ska lämnas på de punkter där det bedöms att ändringarna är nödvändiga för att Sverige ska uppfylla EU-direktivets krav.

Utredningen ska lämna sina förslag senast den 15 december 2020.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera