Ekonominyheter från Right Education
nr 6 | 2019
LAGAR / DOMAR

Nya lagar och regler från och med den 1 juli 2019

Från och med den 1 juli börjar en rad nya lagar och regler att gälla. Här är ett urval av de som du kan behöva känna till.

Källa: Företagarna

Personalliggare i byggverksamhet – dom

Vad är byggverksamhet? Frågan har aktualiserats genom ett företag som bedriver geo- och miljötekniska undersökningar. Företaget utför sina tjänster bland annat i samband med byggnationer på byggarbetsplatser. Innebär detta att företaget ska omfattas av kravet på personalliggare när de anställda är på en byggarbetsplats?

Detta är vad Kammarrätten i Göteborg avgjort i en aktuell dom. Företaget ansågs utföra ett arbete som är ett stöd till byggnadsverksamhet och att krav på att föra en personalliggare enligt reglerna i skatteförfarandelagen därmed föreligger.

Källa: Kammarrättens dom Mål nr 1502-19

Direktavdrag för standardhöjande åtgärder på fastighet – dom

Domen är mycket intressant och kommer rimligen att få betydelse för hur Skatteverket fortsättningsvis bedömer reparationer och underhåll. Domen finns via länken nedan.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i domen medgett direktavdrag för kostnader för att byta ut äldre tvåglasfönster till treglasfönster. Trots att åtgärden innebär en standardhöjning av byggnaden anses arbetet vara reparation och underhåll och därmed föreligger rätt till direktavdrag.

Reparation och underhåll är arbete som återställer en byggnad i det skick den var som nybyggd och ska vara nödvändiga för att återställa eller behålla byggnaden i ursprungligt skick. Normalt avser det byggnadsdelar som förslits och behöver bytas under en byggnads livslängd.

HFD uttalar att det är naturligt att när en fastighetsägare utför arbeten på en byggnad så sker detta i regel med sådan teknik och med sådant material som är vanligt förekommande på marknaden och därmed lättillgängligt. Det aktuella valet av fönster ansågs betingat av den allmänna tekniska utvecklingen och därför medgavs bolaget omedelbart avdrag i sin helhet för kostnaderna såsom en utgift för reparation och underhåll.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen dom Mål nr 2482-2485-18.

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag – lagrådsremiss

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Förslaget innebär även att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas genom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna leda till företagsbot.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen

Skickade faktura när förhållandet sprack – nekas ersättning

En 56-årig man i Skåne skickade en räkning på nära 300 000 kronor för arbete utfört åt sin tidigare särbo. Eftersom de hade en kärleksrelation anser Malmö tingsrätt att han inte kan ha varit där i egenskap av näringsidkare. Och något avtal kunde inte styrkas. Därför slipper kvinnan betala för arbetet.

Källa: Dagens juridik

SKATTER

Skattefritt friskvårdsbidrag

Motions- eller friskvårdsaktivitet av enklare slag och mindre värde är en skattefri förmån om den ges av arbetsgivaren. Enligt Skatteverket kan förmånen erbjudas antingen som en naturaförmån eller som ett friskvårdsbidrag. Naturaförmåner är skattefria om de inte överstiger marknadsvärdet på orten.

För friskvårdsbidrag, alltså att arbetsgivaren betalar för friskvård genom ett bidrag, satte Skatteverket ett tak på 5 000 kronor. Upp till detta tak är förmånen skattefri.

Därefter har Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked uttalat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor, betalat för motion av enklare slag, också kan vara av mindre värde och därmed skattefritt.
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen HFD.

HFD trycker på att huvudregeln är att förmåner från en arbetsgivare ska tillämpas restriktivt. Det innebär enligt HFD att ett friskvårdsbidrag som uppgår till 6 500 kronor inte kan anses vara av mindre värde.

Lägg dock märke till att en friskvårdsaktivitet som betalas direkt av arbetsgivaren, alltså inte genom att ge ett bidrag, inte påverkas. Där är beloppet avdragsgillt så länge det faller inom det som är marknadsmässigt på orten.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen Mål nr 6561-18.

Arvode till skådespelares agent är avdragsgillt

Avdrag medges för arvode till en skådespelares agent i inkomstslaget tjänst. Det förutsätter att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan kostnaden och inkomsten och att det inte finns något annat hinder mot avdrag i inkomstskattelagen anser Kammarrätten i Stockholm KR.

Enligt Inkomstskattelagen IL så medges avdrag i inkomstslaget tjänst för att förvärva och bibehålla inkomster om inte annat anges. (12 kap 1 § IL)

KR gör i det aktuella målet bedömningen att avdragsrätten ska fastställas i två steg. Först prövar man om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan agentkostnaden och den inkomst man haft från sin verksamhet. Om det finns ett samband så prövar man därefter om det finns någon annan regel i IL som medför att avdrag ändå inte kan medges.

KR kommer i målet fram till att det finns ett samband mellan agentkostnaden och inkomsten som uppfyller kravet i 12 kap 1 § IL, utgifter för att förvärva inkomster är avdragsgilla i inkomstslaget tjänst.

KR fann heller inget i IL som hindrar att kostnaden dras av. KR medger därför avdrag för kostnaden för agenten.

Källa: Kammarrättens dom Mål nr 645-19.

Konsekvenserna av vårdmomsen ska analyseras

Skatteverkets tolkning av konsultuppläggen för utövare inom vården skapar problem när tjänsterna plötsligt blir momspliktiga. Riksdagen har nu beslutat att konsekvenserna av den införda vårdmomsen ska analyseras, och det ska ske skyndsamt.

Regeringen uppmanas även att vid behov skyndsamt lägga fram ett förslag som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter.

De befarade konsekvenserna av vårdmomsen är bland annat risken att den slår olika hårt mot vård bedriven i privat respektive offentlig regi. Vårdmomsen kan också försvåra kompetensförsörjningen inom vården.

Källa: Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU25

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag - lagrådsremiss

I lagrådsremissen lämnas förslag på vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU.

Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov. Det blir skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och gränsöverskridande kedjetransaktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.
Procentsatsen har bedömts representera den genomsnittliga andel av försäkringsföretagens utbetalningar inom sjukvårdsförsäkringarna som avser insatser som är skattepliktiga.

Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade fördelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

Detta är en kort sammanfattning av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Hela ställningstagandet finner du ia länken nedan.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Skärpta krav på däck på tunga fordon

Från och med den 1 juni gäller att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul.

Transportstyrelsen har därför ändrat reglerna om vinterdäck på tunga fordon och släpvagnar. Dessa börjar användas 2019 och gäller under perioden 1 december - 31 mars när det är vinterväglag.
Genom ändringar i trafikförordningen skärps kraven på vinterdäck på tunga fordon till att omfatta samtliga hjul på tunga fordon och då även på släpvagnar till dessa. Tidigare har kravet bara gällt vinterdäck på drivaxeln.

Källa: Transportstyrelsen

Många kan sommarjobba skattefritt

Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 19 670 kronor under hela 2019 behöver inte betala skatt. Men för att arbetsgivaren inte ska dra skatt på lönen ska ett särskilt intyg från Skatteverket fyllas i.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Tjäna pengar på uthyrning av din bostad – lägenhet eller villa – skattefritt

Den som tjänar mindre än 40 000 kronor på tillfällig uthyrning av sin lägenhet behöver inte betala någon skatt på inkomsten.

För lägenhet som är en privatbostad finns vid uthyrning ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Inkomster under 40 000 kronor behöver alltså inte tas upp. Summan gäller efter avdrag för den del av den egna hyran som motsvarar uthyrd del av bostaden. Kontrollera med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen så att det är okej att hyra ut.

Vid uthyrning av småhus eller ägarlägenhet får du göra två avdrag. Varje småhus eller ägarlägenhet ger rätt till

  • ett schablonavdrag på 40 000 kronor och
  • ett avdrag som är 20 procent av bruttointäkterna.

Avdragen får inte överstiga hyresintäkterna. Du får inte dra av dina verkliga kostnader även om dessa har varit högre. Detta innebär exempelvis att du inte får göra avdrag för utgifter som du har haft för reparationer, även om utgifterna har orsakats av uthyrningen.

Källa: Skatteverket.se

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Beslut om höjt tak för RUT-avdrag

Riksdagen har beslutat att höja taket för RUT-avdrag från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019, men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019. Tidigare har detta bara gällt för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Källa: Riksdagen

Arbetsförmedlingen och Google ger ut kom igång-guide till livslångt lärande

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande”.

Guiden innehåller fakta, konkreta verktyg och tips för ett kontinuerligt lärande.

Källa: Arbetsförmedlingen

120 000 nya jobb under 2019 och 2020 – men arbetslösheten ökar

Brist på arbetskraft hindrar nya jobb. Särskilt svårt läge är det i små kommuner eftersom tillgången på utbildad arbetskraft är begränsad. Svårast att hitta utbildad personal är det inom välfärdssektorn (till exempel vård, skola och omsorg), i synnerhet i mindre kommuner. När det gäller privata arbetsgivare har it-branschen svårast att anställa.

Hela rapporten som bygger på 10 500 intervjuer finns via länken nedan. Här finns även data uppdelat per län.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Public service måste ta sitt EU-ansvar – Debatt

Svenska staten bör likt den danska kräva att public service som SVT och SR tar ett särskilt nyhetsansvar för aktuella EU-frågor. Det skriver Carl-Vincent Reimers, Näringslivets medieinstitut.
Näringslivets medieinstitut har i en rapport även kunnat visa hur privat svenska media skildrar EU-frågor sämre än exempelvis franska media, vilket visar att problemet inte enbart gäller public service, även om det borde vila ett särskilt ansvar där.

Källa: Europaportalen.se

EU-ranking: Sverige innovativast

Sverige hamnar i topp när EU-kommissionen rankar de innovativaste länderna i unionen för 2019 följt av Finland och Danmark.  För första gången är EU:s resultat bättre än USA:s medan Sydkorea ligger i fortsatt världstopp.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt ...

Turismen fortsätter öka – Turismens årsbokslut 2018

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Turismen visar över tid en stark utveckling vad gäller export och sysselsättning. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent till 6,4 procent och är en snabbt växande näring i Sverige. En förklaring är att gränshandeln mot Norge har expanderat kraftigt under senare år.

Källa: Tillväxtverket

Produceras av:
Right Education logotyp