Ekonominyheter från Right Education
nr 6 | 2018
LAGAR / DOMAR

Ny lag för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar - gäller styrelse och stadgar

Det blir förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i verksamheten och verkställande direktörer som inte utför VD-uppdragets uppgifter. Det är ett par av de lagändringar om ekonomiska föreningar som nu har klubbats i riksdagen.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli.

Källa: Dagens juridik som har en artikel i ämnet.

Ny lag om företagshemligheter

Den nya lagen om företagshemligheter (2018:558) trädde ikraft den 9 juni 2018. Genom den nya lagen upphävs lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för angrepp på en företagshemlighet som har utförts före ikraftträdandet, dvs. före den 9 juni 2018.

Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning till konsumenter - nya lagen

Det ska inte längre vara möjligt att ingå avtal muntligt med en telefonförsäljare om det är försäljaren som kontaktar konsumenten.

I och med ändringarna kommer säljaren att behöva skicka en bekräftelse i skriftlig form, till exempel via post eller e-post. Konsumenten måste sedan skriftligen acceptera avtalet innan det är giltigt. Det här gäller för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen.

Källa: Riksdagen

Gym får inte ha flera års bindningstid

Ett års bindningstid för gymkortet är ok, men inte två eller tre år. Det anser domstolen efter att Konsumentombudsmannen, KO, bett den pröva saken.

KO stämde gymkedjan Optimal Träning eftersom de hade bindningstider på upp till tre år för sina kunder. Nu har Patent- och marknadsdomstolen slagit fast att det är förbjudet att ha längre bindningstider än 12 månader och det är inte heller tillåtet att kräva uppsägning skriftligen.

Källa: Konsumentverket

REDOVISNING

Brevsvar till Finansinspektionen om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde – Bokföringsnämnden

Sammanfattningsvis har BFN lämnat följande svar. Uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall det redovisande företaget gör en ny bedömning som leder till en uppjustering av framtida kassaflöden jämfört med de kassaflöden som låg till grund för beräkningen av effektivräntan vid anskaffningstidpunkten.

Läs hela brevsvaret här.

Fusionsregelverken

BFN har gjort en upphandling av konsulttjänster gällande en rapport om omarbetning av fusionsregelverken BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag och BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. Arbetet med att ta fram rapporten kommer att utföras av KPMG. Rapporten – som ska lämnas till BFN under fjärde kvartalet 2018 – kommer bl.a. att belysa praxis och innehålla ställningstaganden om på vilka områden som reglering bör finnas och vilken redovisning en tillämpning av reglerna ska leda till.

Med utgångspunkt i rapporten kommer BFN att ta fram ett förslag till vägledning som därefter ska skickas på remiss.

SKATTER

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från 1 juli 2018

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas av detta datum.

Mera hittar du här på Skatteverket.se.

Uthyrning av läkare momspliktig - omfattas inte av sjukvårdsundantaget enligt en dom i HFD

Företag som hyr ut läkare och annan vårdpersonal ska inte undantas från momsplikt. Orsaken är att det handlar om bemanningstjänster och inte om sjukvård. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot ett bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen, Mål nr 7270-17

Momsregler för vouchrar

En voucher är en handling som det finns en skyldighet att godta som ersättning för en vara eller en tjänst.

Därför införs nu mer enhetliga regler inom EU om när och hur moms ska tas ut. Om momsen ska betalas när vouchern köps eller när den faktiskt används beror på voucherns funktion. Bedömningarna av voucherns funktion ska nu alltså bli likadana i hela EU.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Källa: Riksdagen

Ny företagsbeskattning – beslut fattades den 14 juni

Nya skatteregler för företag innebär bland annat att bolagsskatten sänks och att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas för vissa företag. När reglerna är fullt införda, och för företag vars räkenskapsår startar från och med den 1 januari 2021, så kommer bolagsskatten att vara 20,6 procent.

De nya skattereglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Källa: Riksdagen

Ny dom i HFD på utomståenderegeln

I ett fåmansföretag är andelarna kvalificerade om ägaren eller någon närstående är verksam i betydande omfattning. Utdelning beskattas med 20 procent inom ett gränsbelopp. Utdelning därutöver beskattas som inkomst av tjänst med full marginaleffekt.

Finns det ett utomstående passivt ägande i bolaget på minst 30 procent, och denne har rätt till utdelning i förhållande till sitt innehav, är inga andelar kvalificerade. Det innebär i så fall att all utdelning från fåmansföretaget beskattas till 25 procent.

I ett förhandsbesked menar Skatterättsnämnden att om utomståenderegeln ska kunna tillämpas måste den utomstående ägaren äga andelar vid tidpunkten för utdelningen.
HFD fastställer nu förhandsbeskedet.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 732-18

FÖRETAGANDE

Dyrare tjänstebil – bonus-malus införs från 1 juli

För att få fler företag att välja bränslesnåla bilmodeller höjs fordonsskatten för bilar med höga koldioxidutsläpp. Höjningen gäller under bilens tre första år. Den som väljer en bil som släpper ut lite koldioxid får istället en bonus på upp till 60 000 kronor vid inköpstillfället. För högsta bonusen krävs nollutsläpp.

För bilar som nyregistreras från 1 juli 2018 ska bilens fordonsskatt läggas till förmånsberäkningen, vilket ökar kostnaderna för dem med tjänstebil.

Sommarjobbare

Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 19 247 kronor under hela 2018 behöver inte betala skatt. Men för att arbetsgivaren inte ska dra skatt på lönen ska ett särskilt intyg från Skatteverket fyllas i. Så ser årets regler för sommarjobbare ut.

Källa: Skatteverket

Riksrevisionen granskar jämställda villkor för företagande

Trots insatser för att främja kvinnors företagande indikerar forskning att kvinnor har sämre möjligheter än män att finansiera sitt företagande. Riksrevisionens granskning ska undersöka om den del av det statliga företagsfrämjande systemet som består av lån och riskkapital från Almi fungerar som riksdagen avsett.

– Almi har stor betydelse för statens insatser att främja företagandet, och det är viktigt att pengarna fördelas som riksdagen bestämt. Min förhoppning är att granskningen ska bidra med viktig kunskap på det området, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen ska nu gå till botten med hur statliga Almi Företagspartners prioriterar när de lånar ut pengar och riskkapital till män respektive kvinnor som vill driva företag.

Källa: Riksrevisionen

Nya regler om personalliggare - från 1 juli

Riksdagsbeslutet innebär att systemet med personalliggare utvidgas till att också gälla

  • fordonsserviceverksamhet,
  • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt
  • kropps- och skönhetsvård.

Dessutom anger de nya reglerna att arbetsgivare, som bedriver blandad verksamhet (både verksamhet som omfattas av krav på personalliggare och annan verksamhet i samma lokaler), måste dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter i personalliggaren beträffande de personer som är verksamma i den del av verksamheten som inte omfattas av kraven på personalliggare.

De nya personalliggarkraven gäller från och med en 1 juli 2018.

Källa: Skatteverket: Nya regler för personalliggare.

Utvecklingen inom E-handeln - rapport

Några slutsatser från rapporten:

  • Helåret 2017 visade på en tillväxt om 16 procent, vilket innebär att e-handeln omsätter 67 miljarder kronor. 
  • E-handeln visade en stark tillväxt under första kvartalet 2018. Starkast tillväxt visade livsmedelshandeln följt av sporthandeln och möbelbranschen. Läs rapporten för mera detaljer.

Källa: Postnord. Läs hela rapporten här.

PRIVATEKONOMI

Klaga på semesterresan i tid

Om du vill klaga på flygbolaget måste det ske inom två månader.
I de flesta fall har konsumenten tre år på sig att klaga på en felaktig vara eller tjänst. Inom flyg har inga motsvarande regler funnits.

Högsta domstolens beslut i ett mål att reklamationer måste göras inom två månader blir nu prejudicerande, vägledande, för hela flygområdet. Därmed slog Patent- och marknadsdomstolen fast att Novair inte gjort något fel när företaget använt tre månaders reklamationstid.

Källa: Konsumentverket

Låna till körkort

Från och med den 1 september kan man ta CSN-lån för körkortsutbildning. Målgruppen är vissa arbetslösa i åldern 18 – 47 år.

Källa: Statskoll.se

EU

Fler handelshinder mot EU

Trenden med fler handelshinder i världen fortsätter att stärkas enligt EU-kommissionen.

Sammanlagt fanns i slutet av 2017 närmare 400 olika typer av handelshinder riktade mot EU. Kommissionen beräknar att de nya hindren medför en extra kostnad för företag på motsvarande 238 miljarder kronor per år i förlorade exportinkomster.

Läs mera här

GDPR-klagomål väller in i hela EU

Svenska Datainspektionen är inte ensamt om att översköljas av klagomål efter att GDPR införts. Överallt i EU märks en kraftig ökning.

Företag och organisationer har själva anmält runt 200 incidenter – något de blivit skyldiga att göra inom 72 timmar efter att de fått reda på det med den nya lagen. Det handlar om att personuppgifter kommit på villovägar av olika skäl – det kan handla om allt från egen oaktsamhet till att man blivit hackad.

Samtidigt har 268 klagomål kommit in från allmänheten och parallellt med det mängder av frågor.

Källa: Computer Sweden

Produceras av:
Right Education logotyp