Ekonominyheter från Right Education
nr 5 | 2018
LAGAR / DOMAR

Planerade konkurrerande rörelse – dömd till miljonskadestånd

Arbetstagarna har haft en gemensam plan för att starta den konkurrerande verksamheten. De har därför agerat illojalt mot sin arbetsgivare och ska betala skadestånd på 2,1 miljoner kronor enligt en dom i Arbetsdomstolen.

Källa: Arbetsdomstolen AD 2018 nr 25

Hovrätten fäller Nordkalks platschef efter dödsolyckan

Fallet handlar om den svåra olycka som inträffade år 2011 i Luleå då en man avled och flera skadades. En fråga som domstolarna - Luleå tingsrätt och nu Hovrätten för Övre Norrland - har fått ta ställning till har varit om det aktuella arbetet avsåg entreprenad eller om arbetstagarna var att anse som inhyrd arbetskraft. Domstolen kom fram till att det var inhyrd arbetskraft.

Hovrätten dömde nu platschefen vid Nordkalk för arbetsmiljöbrott bestående av grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

En längre kommentar finner du på dagensjuridik.se.

Skattetillägg även för den som gjort självrättelse

Nu har lagen klubbats och riksdagen har sagt ja till den nya lagen som ska gälla från den 1 augusti 2018. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.
Enligt de nya reglerna ska skattetillägg kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll
  • rättelsen har en koppling till den generella kontrollen
  • rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Källa: Regeringen.se

Sammanslagning av bostadsrätt var inte avyttring

Att slå samman en bostadsrätt med garageplats innebär inte en förändring av den ursprungliga nyttjanderätten utan endast en komplettering av denna. Det står nu klart efter att ett förhandsbesked fastställts i Högsta förvaltningsdomstolen HFD.

En avyttring av bostadsrätt utlöser kapitalvinstbeskattning, men domstolen slår fast att den beskrivna förändringen inte utlöser kapitalvinstbeskattning. HFD fastställer därmed ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 5896-17)

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär också åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Bland annat ska Skatteverket kunna avregistrera falska identiteter i folkbokföringen och göra kontrollbesök på personers adresser. Dessutom återinförs folkbokföringsbrott, vilket till exempel innebär att personer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter till folkbokföringen kan straffas för detta.

Källa: Riksdagen.se

SKATTER

Krav på elektronisk betalning vid RUT- och ROT-avdrag ska minska skattefusket

Begreppet ”elektronisk betalning” avser alla betalningar som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.
En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Regeringen.se

Ändrade skatteregler för tillfälligt arbete i Sverige – förslag

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler.

I lagrådsremissen föreslås att arbetstagaren i den sistnämnda situationen ska beskattas i Sverige när han eller hon utför arbete för en verksamhet här. Innebörden av förslaget är att den s.k. 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft.

Syftet med förslagen är bland annat att åstadkomma en sundare konkurrens och att minska skattefusk och skatteundandragande.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Regeringen.se

FÖRETAGANDE

Konsekvenser av att privat sjukvård blir skattepliktig

Förmån av fri sjukvård är en ganska vanlig förmån som arbetsgivare kunnat ge den anställde skattefritt. Men nu gäller nya regler från 1 juli 2018.

Riksdagen har fattat beslut om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige.

En arbetsgivare som betalar premier för privat hälso- och sjukvård kommer från och med 1 juli 2018 att få fullt avdrag för betalda premier. Det rör sig om en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska räkna med i underlaget för arbetsgivaravgifter.

För den anställde innebär det att premien nu är en skattepliktig förmån som ska beskattas som lön, alternativt ett nettolöneavdrag. Det finns därmed inga skattemässiga fördelar med löneväxling mot denna förmån.

Lägg märke till att reglerna om avdrag respektive skattefrihet för företagshälsovård, rehabilitering eller förebyggande insatser inte påverkas.

Källa: Regeringen.se

Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder

En ny rapport från Svenskt Näringsliv menar att konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export. Kostnaden uppskattas till 4,5 miljarder för 2017.

Vill du läsa rapporten så hittar du den här.

Fortsatt ökad varuhandel första kvartalet

Under perioden januari-mars 2018 ökade den svenska varuexporten med 7 procent och varuimporten med 8 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan.

En utförlig beskrivning av hur varuhandeln fördelar sig mellan olika områden finner du på SCB.se.

Källa: SCB.se

Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända införs den 1 maj

Nu införs ett nytt, enklare och mer kraftfullt anställningsstöd – introduktionsjobb. Det ersätter fem olika former av anställningsstöd, som nu fasas ut. Att anställningsstöden blir färre och enklare att hantera för aktörerna på svensk arbetsmarknad är en viktig del i regeringens ambition att alla som kan jobba ska jobba.

Introduktionsjobb kommer att ha ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär att taket blir samma som för extratjänster och nystartsjobb. Stödet har vidare en subventionsnivå på 80 procent och utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd. Vidare görs administrationen av anställningsstöd och nystartsjobb enhetlig, vilket också innebär förenklingar.

Källa: Regeringen.se

PRIVATEKONOMI

Allt fler kommuner lägger ner sin konsumentvägledning

Detta oroar Konsumentverket då det är beslut som är till nackdel för medborgarna.

Konsumentverket har genomfört en konsumentundersökning, där ett riksrepresentativt urval av konsumenter har svarat på frågor kring de konsumentskador som de har haft erfarenhet av under det senaste året.

Resultaten visar att den totala konsumentskadan uppskattas till knappt 50 miljarder kronor under 2017. Denna siffra motsvarar ungefär en procent av BNP. Fördelat på varje vuxen person i Sverige (18–75 år) motsvarar det cirka 7 000 kronor per person.

De största konsumentskadorna uppstår vid köp av hantverkstjänster, bilar, fastighetsmäklartjänster, mobiltelefoni och internetuppkoppling.

Hela rapporten finns på Konsumentverkets webbplats för den som vill fördjupa sig.

Räntetak införs för snabblån

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen. Det innebär bland annat att det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader. Konsumenter som överväger att ta sådana lån ska även uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Källa: Riksdagen.se

Större andel arbetslösa får jobb

Tre av fyra inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av subventionerade anställningar får fler jobb. Tydligast är uppgången för nyanlända. Samtidigt har effekten av arbetsmarknadsutbildningarna nu vänt uppåt.

Källa: statskoll.se som har en artikel i ämnet

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i april

I april 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,8 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med i mars.
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 871 miljarder kronor i april. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 233 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i april till 3 173 miljarder.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,54 procent i april, en minskning med 0,02 procentenhet jämfört med mars. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,03 procentenhet och uppgick till 1,50 procent.

Källa: SCB.se

EU

Ny EU-politik antagen: Lika lön för utländsk arbetskraft

Nu är det klart att arbetare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat medlemsland ska få rätt till samma lön som andra inhemska arbetare som utför samma jobb på samma arbetsplats till skillnad från idag då de kan erbjudas minimilön som ofta är lägre.

Källa: Europaportalen.se

Europeiska bolag i kläm efter USA-sanktioner

EU-kommissionen vill skydda europeiska bolag som gör affärer med Iran mot USA:s sanktioner. Men åtgärderna kan ytterst leda till att företagen drabbas av europeiska böter.

Situationen kan bli sådan att europeiska bolag som gör affärer med Iran kan drabbas antingen av amerikanska eller europeiska sanktioner beroende på hur de agerar.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt ....

Ersättning vid ID-kapning

Under 2017 polisanmäldes 27 600 brott om olovlig identitetsanvändning – ID-kapning i dagligt tal.  Att kapa någons identitet är olagligt om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den drabbade. Brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och lagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Om du har blivit utsatt för ett sådant brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning.

Källa: Brottsoffermyndigheten.se

Produceras av:
Right Education logotyp