Ekonominyheter från Right Education
nr 2 | 2018
LAGAR / DOMAR

Skatteverket borde ha upptäckt misstaget – slipper skattetillägg

Skatteverket skulle "utan någon pusselläggning" ha upptäckt bolagets misstag och det framstår därför som "närmast uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta nedskrivningen utan ytterligare utredning". Det konstaterar kammarrätten och river därför upp Skatteverkets beslut och Förvaltningsdomstolens dom om skattetillägg.

Källa: dagensjuridik.se

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna - lagrådsremiss

I lagrådsremissen föreslås ändringar i de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Förslagen innebär att beställaransvaret skärps. Det föreslås att den beställare som sluter avtal med trafikutövaren ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Källa: Regeringen

Svårare att använda företag i brottslig verksamhet

Företag kan bli kapade eller oavsiktligt användas för att göra affärer med kriminellt uppsåt. Nu ska det försvåras genom att Bolagsverket ökar kontrollerna redan vid registrering av olika företagsuppgifter. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott.

Regeringen vill att kontroller sker redan vid uppstart och registrering av företag. Bolagsverket ska i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter.

Källa: Regeringen

Ny lag om företagshemligheter

Ett starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att svenska företag ska kunna hävda sig på en global marknad. Förslaget innebär en ny lag om företagshemligheter, som bland annat skärper straffen för företagsspioneri.

Lagförslaget bygger på ett nytt EU-direktiv och innebär bland annat att

  • Fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas.
  • Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall.
  • Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks.
  • Straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 9 juni 2018.

Källa: Regeringen

Inte mobbning när chefen behandlar alla lika illa

Det är slutsatsen från en dom i kammarrätten. Chefen har nämligen behandlat alla på arbetsplatsen lika illa och någon kränkande särbehandling har därmed inte skett. Alla har fått del av samma usla uppträdande.

I Dagensjuridik.se finns en kommentar till domen.

Källa: dagensjuridik.se

SKATTER

Förmånsbeskattning av trängselavgifter

Skatteverket redogör i ett nytt ställningstagande för hur beskattning av förmån av trängselskatt ska redovisas och beskattas. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018. Betalar den anställde beloppet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån.

Ställningstagandet innehåller några klargörande exempel.

Källa: Skatteverket

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Förmån av privat hälso- och sjukvård, vilket bland annat omfattar sjukvårds-försäkringar, är i dag skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Regeringen anser att det saknas skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner skatterättsligt annorlunda än andra förmåner som ska tas upp till beskattning och föreslår därför att skattefriheten slopas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Skatteverket

Skatteverkets syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan vara beroende av om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

Skatteverket redogör för sin tolkning av reglerna i ljuset av senaste praxis i ett aktuellt ställningstagande.

Källa: Skatteverket

Moms vid förevisning av naturområde

Nytt ställningstagande från Skatteverket. Från och med den 1 januari 2018 omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden av skattesatsen 6 procent.

Skatteverket anser att tillämpningsområdet för skattesatsen 6 procent på förevisning av naturområden ska tolkas restriktivt, eftersom den är ett undantag från huvudregeln att skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.

Berör detta din verksamhet så kan det vara bra att fördjupa sig i ställningstagandet.

Källa: Skatteverket

Skattetillägg vid egenrättelse – förslag

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss där det föreslås att skattetillägg ska kunna tas ut vid frivillig rättelse i vissa fall.

Efter att Skatteverket har informerat om en generell kontroll ska skattetillägg kunna påföras om rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och om rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om kontrollen. Det återstår att se hur propositionen formuleras när den lägg på riksdagens bord. Rättelse som sker utan föregående avisering om kontroll omfattas inte av ändringen.

Källa: regeringen.se

Skatteverket granskar skönhetsvård och fordonsservice närmare

Skatteverket ska göra det svårare att använda sig av svart arbetskraft. I år tänker myndigheten särskilt rikta in sig på tre branscher – fordonsservice, skönhetsvård och livsmedelsgrossister.

Källa: Sveriges Radio

Permanentbostad och väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden SRN har i två förhandsbesked uttalat sig om huruvida en ägd fastighet alternativt en hyrd lägenhet utgör väsentlig anknytning till Sverige.

I fallet med den ägda fastigheten, som inte använts som permanentbostad på sex år, ger den inte väsentlig anknytning till Sverige. Det gjorde däremot hyreslägenheten.

Läs mera i de båda förhandsbeskeden nedan.

Källa: Skatterättsnämnden
SRN 1 och SRN 2

FÖRETAGANDE

Missat att anmäla verklig huvudman?

Gör det på Bolagsverkets webbsida via denna länk. Du måste ha en e-legitimation för att genomföra registreringen.

Källa: Bolagsverket

Geoblockering förbjuds inom EU

Nu har rådet för EU-ministrarna antagit en Geoblockeringsförordning. Redan i början av nästa år, kommer EU:s konsumenter få ökad möjlighet att köpa produkter och tjänster från hela EU.
Konsumenter ska inte längre kunna bli utsatta för diskriminerande behandling vid gränsöverskridande shopping och blockeras från webbsidor baserat på vilket land de bor i. Alla konsumenter i EU ska ha rätt att komma åt och kunna köpa produkter eller tjänster på webbplatser och butiker som ligger i ett annat EU-land.

Källa: Regeringen

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning - förslag

Regeringen föreslår att det införs ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet. Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Förslaget är än så länge en lagrådsremiss men den föreslagna lagändringen är planerad att träda ikraft den 1 september 2018.

Källa: Regeringen

EU-regler tvingar matbutiker till miljardinvesteringar

Enligt EU-beslut måste kylskåp med hög växthuseffekt bytas ut fram till 2020, någonting som slår hårt mot svenska matbutiker. Enligt DI räknar man med att omkring 2 000 kyl- och frysanläggningar måste bytas ut, något som uppskattas kosta flera miljoner kronor per butik.

Källa: Omni.se och Dagens Industri

PRIVATEKONOMI

Kläder och skor dyrast i Sverige

Prisnivån för skor och kläder var under 2016 högre i Sverige än EU-snittet, 36 procent. Det är den det högsta i unionen, enligt Eurostat. Den lägsta prisnivån återfanns i Bulgarien med 21 procent under EU-genomsnittet.

Källa: Eurostat (för ytterligare detaljer)

Korta specialistkurser för livslångt lärande

Känner du att det är dags för ett kliv i karriären? Regeringen ger ett uppdrag till Vinnova att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister. Kurserna ska utvecklas i samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet och fokusera på att fylla kompetensbehov som identifieras, bland annat i regeringens samverkansprogram.

Källa: Regeringen

Trött på att vänta på bygglovet?

Regeringen föreslår nu att avgifterna ska reduceras för ansökningar i de fall när tidsfrister för exempelvis bygglov överskrids. Enligt en rapport från Boverket håller var femte kommun inte handläggningstiderna när det gäller exempelvis bygglov. Var sjätte kommun klara inte att hålla tiden för ärenden för anmälningsärenden. Därför föreslår Boverket ett system med reducerad avgift, i plan- och bygglagen.

Källa: landlantbruk.se

EU

Tydlig ökning av svensk export

Sveriges varuexport ökade under 2017 med tio procent jämfört med året innan, enligt SCB. Den största ökningen skedde i exporten till Kina följt av Tyskland. De enskilt största svenska exportvarorna är maskiner och fordon. Varuimporten ökade under samma period med nio procent.

Källa: europaportelen.se och SCB.se

Sverige vill minska EU:s budget

När det gäller att skära i kostnader har kommissionen tittat på de två största posterna: jordbruks- och regionalstöden som Sverige vill minska. I det mest långtgående alternativet för jordbrukspolitiken pratar kommissionen om att minska jordbruksstödet med 30 procent. I rena pengar skulle det leda till budgetbesparingar på 1,2 biljoner kronor.

Av det totala EU-stödet på 10-15 miljarder kronor som Sverige har fått de senaste åren utgör mer än hälften jordbruksstöd.

Källa: europaportalen.se

Läsvärt ....

EU-kommissionen föreslår nya enklare regler rörande momssatser och SME-företag

EU-kommissionen har publicerat ett förslag till nya regler i syfte att förenkla för medlemsländerna att bestämma momssatser. Vidare innehåller förslaget förenklingar för små och medelstora företag, SME-företag. Moms är ett komplicerat område och en förenkling är önskvärd.

Via länken nedan finner du en artikel som kommenterar EU-kommissionens förslag till regeländringar.

Källa: KPMG och europaportalen

Produceras av:
Right Education logotyp