Ekonominyheter från Melitea AB
nr 11 | 2019
LAGAR / DOMAR

Barnkonventionen lag från 1 januari 2020

Nu har regeringen publicerat en vägledning som ska utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Källa: Regeringen

Insiderbrottet ska utvidgas – anpassas till EU-rätten

Insiderbrottet ska utvidgas till att omfatta fler typer av ageranden samt en ny typ av finansiella instrument.

Det föreslår regeringen i en ny proposition som lämnats till riksdagen.
De föreslagna ändringarna syftar till att bättre anpassa den svenska lagstiftningen till det EU-rättsliga regelverk som finns på området.

Ändringarna som föreslås ska göras i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Källa: Dagens juridik

REDOVISNING

Bokföringsnämndens yttrande till Skatterättsnämnden om upplupet anskaffningsvärde

Skatterättsnämnden har i en hemställan efterfrågat Bokföringsnämndens syn i frågan om upplupet anskaffningsvärde utgör ett sådant anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde som avses i 4 kap. 9 § andra-fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

BFN:s bedömning är att upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL men att det inte utgör ett nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § tredje och fjärde styckena ÅRL.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Hetaste skattefrågorna inför 2020 – enligt tidningen Balans

Informationsplikt för skatterådgivare, slopandet av värnskatten och 3:12-reglerna är några av de hetaste skattefrågorna. Även Brexit och beskattning av den digitala ekonomin blir intressant att följa ur ett skatteperspektiv. Den moraliska kompassen nämns också som en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det framkommer när Balans intervjuar skatteexperter om läget inför 2020.

Källa: Tidningen Balans

Bilförmånsberäkning – Skatteverkets e-tjänst uppdaterad

Här kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets nybilsprislistor.

Källa: Skatteverket

Bostadsförmån och tjänstebostad

Fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Värdet av förmån av fri bostad, som inte är semesterbostad, är olika för arbetsgivaren och den anställda.

För arbetsgivaren gäller en särskild schablonvärdering, medan den anställda ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration.

I vissa situationer kan du som arbetsgivare få det schablonmässigt beräknade värdet av bostadsförmån justerat. Detta förutsätter att den skattskyldige skickar in en ansökan till Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Basbeloppen för 2020

Prisbasbeloppet är 47 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 300 kronor. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

Höjningen av prisbasbeloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp. (Till exempel 8 prisbasbelopp för sjukpenningen och 10 prisbasbelopp för föräldrapenningen).

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kronor.

Källa: Regeringen - prisbasbeloppet
Källa: Regeringen - inkomstbasbeloppet

Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar på remiss

Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag om att fördubbla taket för uppskov vid bostadsförsäljningar till 3 miljoner kronor. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Regeringen

Jobb på distans utomlands kan ge skatteeffekter

Det finns en risk att den som lämnar Sverige för att jobba på distans får en obehaglig överraskning från Skatteverket.

För att ge vägledning så att det blir rätt från början har Skatteverket tagit fram en guide för vad som gäller för skatter och sociala avgifter om man är en del av den så kallade gigekonomin. Det innebär att man tar enstaka uppdrag från olika uppdragsgivare.

Källa: Skatteverket

Mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet och hur det ska tolkas. Ställningstagande innebär en ändring av Skatteverkets bedömning av standardiserade s.k. moduler.

Källa: Skatteverket

Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:18) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2018 och 2019.

Källa: Skatteverket

Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:25) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 t.o.m. beskattningsåret 2019.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Detta gäller för julgåvor till anställda

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är.

Värdet på en julgåva får inte överstiga 450 kronor. Om värdet överstiger denna beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Reglerna för övriga gåvor till anställda finns på länken nedan.

Källa: Skatteverket

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i oktober

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i oktober 2019 jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent. Detta enligt statistik från SCB.

Källa: SCB

Bekämpning av penningtvätt ska bli lättare

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att göra Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt mer ändamålsenlig och tydlig.

Under förra året 2018 fick Finanspolisen in ca 19 300 rapporter om misstänkt penningtvätt. För att systemet ska fylla sin funktion måste de som rapporterar misstänkta transaktioner kunna utveckla sin förmåga att övervaka affärsförbindelser och enstaka transaktioner med sina kunder. Det förutsätter i sin tur att Finanspolisen ger ändamålsenlig återkoppling.

Källa: Regeringen

Bankregleringen och företagens kreditmöjligheter – rapport

I denna rapport har Svenskt Näringsliv studerat boksluten för samtliga aktiva svenska aktiebolag. Resultaten visar att medan banklånen per anställd ökat med över 4 miljoner kronor i fastighetsbolagen har de minskat eller legat stilla i övriga branscher. Dessutom har ränteutvecklingen varit betydligt mer förmånlig för fastighetsbolagen än för övriga företag.

Källa: Svenskt Näringsliv

ARBETSMARKNAD

Nya regler om s.k. riktålder för pension och lägsta ålder för uttag av pension

Riksdagen har nu fattat beslut om bland annat ett nytt åldersbegrepp benämnt riktåldern för pension i socialförsäkringsbalken. Lagändringarna rör – förutom det nya begreppet riktålder för pension – åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension (lägstaåldern) och åldersgränsen (med SGI-skydd) för arbetsskadelivränta.

Läs hela artikeln via länken nedan.

Källa: Right Education

Tvistefråga kring undantagen från LAS tillämpningsområde genom LAS 1 §.

Efter en skilsmässa sade en företagare upp sin exhustru. Bodelningen mellan makarna var inte avslutad vid tidpunkten för uppsägning. Som skäl för uppsägningen angavs arbetsbrist till följd av en omstrukturering. Företaget hävdar att kvinnans anställning, genom att hon är att anse som arbetsgivarens familj, är undantagen från LAS tillämpningsområde.

Läs hela artikeln via länken nedan.

Källa: Right Education

PRIVATEKONOMI

Ny SCB-statistik: Boräntor faller till rekordlåg nivå

Boräntorna har aldrig tidigare varit så låga som nu, enligt SCB. Enligt Johanna Kull, sparekonom på Avanza, kan den rörliga räntan falla ännu mer – även om Riksbanken höjer räntan vid årsskiftet.
Enligt SCB föll den genomsnittliga räntan på nya och omförhandlade lån (både rörliga och bundna) till 1,44 procent i oktober från 1,51 procent föregående månad. Det är den lägsta siffra som någonsin uppmätts i Sverige.

Funderar man på att binda räntan så bär man tänka på den så kallade ränteskillnadsersättningen som man kan tvingas betala om man bryter lånet i förtid. Hur mycket det kan bli kan man räkna ut på sajten konsumenternas.se.

Källa: SCB

Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas

Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt som andra bilar. Regeringen anser att detta bör beaktas i skattelagstiftningen. Skatteverket får därför i uppdrag att utreda förmånligare och mer flexibla villkor för återbetalning av skatt för husbilar i samband med att de ställs av.

Källa: Regeringen

EU

Undersökning: Klimatet viktigast för EU-invånare

Två av fem anser att klimatet bör vara den tillträdande EU-kommissionens viktigaste prioritering enligt drygt 12 000 tillfrågade EU-invånare i en opinionsundersökning genomförd av tyska Bertelsmannsstiftelsen.

Källa: Europaportalen

EU kan starta myndighet mot penningtvätt

EU:s finansministrar ska överväga att skapa en EU-myndighet mot penningtvätt: den ska ta ett bredare grepp och inte bara övervaka finanssektorn utan också fastigheter och andra sektorer.

Källa: Direkt/Di

Läsvärt ...

För dig som är revisor - Tillsynsnämnden för revisorer

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 8 november 2019 och avgjorde då tio tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i nio ärenden och erinran i ett ärende. En av varningarna förenades med sanktionsavgift.

Källa: Revisorsinspektionen

Produceras av:
Right Education logotyp