Ekonominyheter från Concentra Revision AB
nr 10 | 2019
LAGAR / DOMAR

Dom i mål om företrädaransvar

Högsta förvaltningsdomstolens fann att även en företrädare för en juridisk person som inte personligen har lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen Mål: 5695-18

Ordförande i bostadsrättsförening tog miljonmutor

Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper domen mot den tidigare ordföranden i en bostadsrättsförening i Malmö och dömer honom till 16 månaders fängelse för grovt tagande av muta, för att ha fått förmåner i miljonklassen.

VD:n och verksamhetschefen på två olika bolag döms i samma mål även de till fängelse för grovt givande av muta.

Källa: Dagens juridik

De flesta föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december 2019

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) att gälla. I den framgår att alla ekonomiska föreningar ska registrera en ordförande hos Bolagsverket.

De här föreningsformerna ska följa lagen om ekonomiska föreningar och ska anmäla en styrelseordförande:

  • ekonomisk förening
  • bostadsrättsförening
  • bostadsförening
  • kooperativ hyresrättsförening
  • sambruksförening.

Anmälan via verksamt.se kostar 700 kronor och anmälan via blankett kostar 1 000 kronor.

Källa: Bolagsverket

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag – proposition

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Primäravdragen ska inte bokföras

Primäravdrag på hyreshus har införts i inkomstskattelagen. Byggnader som skattemässigt är hyreshus får göra avdrag med två procent per år av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad under sex år. Vid eventuell överlåtelse finns särskilda skatteregler.

Läs mera på faktasidan.

Källa: Right Education

Byte från K3 till K2, komponentuppdelning och avskrivningar

Bokföringsnämnden BFN har fått fråga om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2.

BFN:s sammanfattande svar på respektive delfråga är följande:

 1. En bostadsrättsförening som tillämpat K3 som första K-regelverk får byta till K2 utan att det krävs några särskilda skäl.

 2. En materiell anläggningstillgång som enligt K3 delats upp i komponenter redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värden vid övergången till K2.

 3. Efter övergången till K2 tillämpas K2:s regler om avskrivningar i kapitel 10. De komponenter som utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 ska skrivas av var för sig. Det som tidigare redovisats som komponenter enligt K3 men inte utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 i K2 redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värde och skrivs av som en avskrivningsenhet.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Ny blankett för att deklarera ränteavdrag

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler som begränsar ränteavdrag för företag. Skatteverket har nu publicerat den nya blanketten N9 som i många fall blir obligatorisk att lämna in tillsammans med inkomstdeklarationen.

Så fungerar reglerna
De nya generella begränsningsreglerna kan medföra att ett bolag inte medges avdrag för sina räntekostnader till den del som de överstiger storleken på ränteintäkterna, bolagets räntenetto är negativt.

Beräkningen utgår från bolagets EBITDA, skattemässiga resultat innan avskrivningar, utrangeringar, överföringar till periodiseringsfond, överskott från handelsbolag och i vissa fall skattemässiga underskott. Negativt räntenetto kan därefter dras av med antingen högst 5 mkr inom en intressegemenskap eller med ett belopp motsvarande 30 % av skattemässigt EBITDA per bolag.
Här finns också möjlighet att göra koncernutjämningar.

Skatteverkets blankett med tillhörande informationsbladet ger en praktisk vägledning.

Källa: Skatteverket

Hur står sig Sverige i marginalskatteligan?

I dag har Sverige världens högsta marginalskatt på höga inkomster: 76 procent när inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms läggs ihop. I denna rapport presenteras en unik jämförelse som visar att Sverige bara faller till tredjeplats av 41 länder när värnskatten avskaffas 2020.

När värnskatten avskaffas 2020 kommer den effektiva marginalskatten att sjunka till 73 procent, vilket ger Sverige en tredjeplats.

Källa: Timbro

Sänkt skatt på drivmedel

I propositionen föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel. Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med konsumentprisindex, inte höjs 2020.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Ombilda från enskild firma till AB

Om du planerar att ombilda från enskild firma till aktiebolag så har vi samlat några konkreta tips här.

Källa: Right Education

Anmäl vinstutdelning i e-tjänst

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma ska du anmäla till Bolagsverket. Det gör du enklast i e-tjänsten på verksamt.se. Du behöver inte bifoga protokollet från den extra bolagsstämman.

Källa: Bolagsverket

Egenföretagare måste ta ansvar för sin pension

Egenföretagare behöver ta ett större eget ansvar för pensionen jämfört med anställda.

Hur det kan ske och vilka regler som gäller för egenföretagares pensionering har vi samlat på en faktasida.

Källa: Right Education

Utveckla vandrings- och cykelturism

Nu kan regioner, kommuner och turismorganisationer söka finansiering för projekt inom vandrings- och cykelturism. Pilotprojekten ska utgå från turismens leveranskedja resa-bo-äta-göra.
Syftet är att få fler attraktiva och hållbara destinationer där företag kan verka.

Källa: Tillväxtverket

EU-stöd: Nu finns nya utlysningar från EU att söka

Nu finns en mängd EU-investeringar att söka.

  • Arbetar ni med bredbandsinfrastruktur i Gävleborg, Dalarna eller Värmland?
  • Kan ni hjälpa företagens övergång till en koldioxidsnål ekonomi och verkar i västra eller i sydöstra Sverige?
  • Eller främjar ni investeringar inom forskning och innovation i Stockholm?

Hela listan hittar du hos Tillväxtverket.

Källa: Tillväxtverket

Utveckla företag på landsbygderna genom ökad kunskap

Företag på landsbygderna har många utmaningar som långa avstånd till kunder, leverantörer, och färre samarbetspartner i sitt närområde. En satsning på ökad kunskap om digitalisering och affärsutveckling för dessa företag bidrar till regional utveckling och ökar konkurrenskraften i Sveriges landsbygder.

Källa: Tillväxtverket

ARBETSMARKNAD

Dubbelt så många sägs upp

Konkurserna och varslen ökar. I september var det nästan dubbelt så många arbetare som blev av med jobbet, jämfört med samma månad i fjol. Men arbetsmarknaden är långt ifrån död. "Det är fortfarande fler av de uppsagda som får nya jobb", säger Lennart Hedström, vd på TRR Trygghetsrådet till TT.

De uppsagda tjänstemännen som sökte stöd hos TRR ökade med 30 procent under tredje kvartalet. I vissa regioner var ökningen ännu större, i fordonsindustritäta Västra Götaland plus 85 procent.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

Sverige – bäst i världen på arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandringen till Sverige består idag till största delen av högutbildade människor. Tacka den enkla svenska modellen för det, menar OECD. Därför finns all anledning att bevara det nuvarande systemet och skydda det mot klåfingriga försök till förändringar.

Timbro har studerat den prognos som Arbetsförmedlingen gör varje år av det kommande arbetskraftsbehovet inom olika yrken. Den har sedan samkörts med Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd. Siffrorna visar då att 90 procent av de beviljade arbetstillstånden gäller sådana yrkeskategorier där Arbetsförmedlingen menar att det råder brist på kvalificerade medarbetare i Sverige.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

PRIVATEKONOMI

Förslag om större komplementbostadshus till riksdagen

Nu går regeringen vidare med förslaget om att utöka den tillåtna byggnadsarean från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, det vill säga bostadshus som får byggas utan krav på bygglov i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Källa: Regeringen

Värdering av bostadsförmån

Skatteverket har inför inkomstbeskattningen 2020 tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad.

Källa: Skatteverket

EU

Polen utfärdade flest uppehållstillstånd i EU

Under 2018 fick 635 000 personer uppehållstillstånd i Polen, det största antalet i något av EU-länderna. Att Polen beviljade flest tillstånd gäller även sett till befolkningsmängden om man räknar bort små medlemsländer som Malta och Cypern.

De flesta polska uppehållstillstånden gick till ukrainare.

Sverige utfärdade 125 000 uppehållstillstånd under fjolåret och kom därmed på sjunde plats.

Källa: europaportalen.se

Läsvärt ...

Sommarturismen 2019

Den svenska sommaren fortsätter att locka nya besökare. Under perioden juni till augusti 2019 uppgick antalet gästnätter i Sverige till närmare 30 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Gästnätterna från Tyskland ökade med 12 procent och uppgick till sammanlagt 2,3 miljoner. Det placerar dem därmed som Sveriges största utlandsmarknad, före Norge som haft förstaplatsen de senaste 10 åren. Gästnätterna från Norge minskade med 1 procent, och uppgick till 2,2 miljoner.

Källa: Tillväxtverket

Produceras av:
Right Education logotyp