Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Tvistefråga kring undantagen från LAS tillämpningsområde genom LAS 1 §.

Efter en skilsmässa sade en företagare upp sin exhustru. Bodelningen mellan makarna var inte avslutad vid tidpunkten för uppsägning. Som skäl för uppsägningen angavs arbetsbrist till följd av en omstrukturering. Företaget hävdar att kvinnans anställning, genom att hon är att anse som arbetsgivarens familj, är undantagen från LAS tillämpningsområde.

Kvinnan arbetade såväl med administration som med försäljning och butiksarbete. Hon ansågs av företaget vid omplaceringsutredningen inte bedömts kunnat omplaceras till en befattning som någon med sämre turordningsrätt har eftersom hon saknat tillräckliga kvalifikationer för att klara arbetet som montör eller säljande montör. Hon har i omplaceringsutredningen inte heller ansetts kunna lära sig arbetet som montör eller säljande montör inom skälig tid.

Målet avgjordes i Tingsrätten vilken konstaterarar att det inte finns någon tydlig praxis för vad som gäller när ett äktenskap har upplösts. Av förarbetsuttalandena och Arbetsdomstolens praxis framgår dock tydligt att familjeundantaget ska ges ett vidsträckt tillämpningsområde. Tingsrätten skriver i sitt avgörande att LAS har karaktären av skyddslagstiftning vilket medför att undantag från LAS bör endast ske med stor försiktighet. Enligt förarbetena krävs starka skäl för att en anställning ska undantas från lagens tillämpningsområde. Tingsrätten fortsätter; ”i ett fall där domstolspraxis inte är entydig bör tolkningen av undantagsregeln därför göras till arbetstagarens fördel”.

Tingsrätten pekar vidare på att företaget agerat som om LAS varit tillämplig på kvinnans anställning, genomförd omplaceringsutredning, upprättande av turordningslista och i övrigt säga upp kvinnan med hänvisning till arbetsbrist. Även den omständigheten att företaget först mer än nio månader efter äktenskapets upphörande sagt upp hennes anställning talar för att undantaget inte ska göras gällande i detta fall. Därför ska hon anses omfattas av LAS.

Tingsrätten godtar företagets förklaring att kvinnan sades upp på grund av arbetsbrist vilken föranletts av en ekonomiskt motiverad omstrukturering. Uppsägningen har därför varit sakligt grundad.

Kravet på omplacering

När det gäller kravet på omplacering till montör konstaterar tingsrätten att det av vittnesberättelser framgår med all önskvärd tydlighet att den aktuella montörens arbete inte varit av något kvalificerat slag, även om denne i turordningslistan angetts som montör. Det är vidare ostridigt att kvinnan inte erbjudits denna anställning, vilken hon enligt tingsrätten varit tillräckligt kvalificerad för.

Företaget har därför brutit mot turordningsreglerna genom att inte erbjuda kvinnans montörstjänsten utan i stället säga upp henne. Kvinnan tilldöms 40 000 kronor i allmänt skadestånd och 648 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Domen har överklagats till Arbetsdomstolen, som beviljat prövningstillstånd. Vi återkommer med målet när AD avgjort ärendet.

2019-10-03 || Torbjörn Danielsson

Område: Undantag från LAS || Avdelning: Nyheter


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera