Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Nya regler om s.k. riktålder för pension och lägsta ålder för uttag av pension

Riksdagen har nu fattat beslut om bland annat ett nytt åldersbegrepp benämnt riktåldern för pension i socialförsäkringsbalken. Lagändringarna rör – förutom det nya begreppet riktålder för pension – åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension (lägstaåldern) och åldersgränsen (med SGI-skydd) för arbetsskadelivränta.

Pensionsgruppens arbete

Den s.k. pensionsgruppen, som består av regeringspartierna och allianspartierna, beslutade i december 2017 om vissa åtgärder i syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. Som en följd av överenskommelsen i Pensionsgruppen har riksdagen tidigare i år fattat beslut om nya regler för den s.k. LAS-åldern.

Den genomsnittliga medellivslängden efter fyllda 65 år har ökat kraftigt i jämförelse med de antaganden som gjordes 1994, när vårt nuvarande pensionssystem och dess principer beslutades. Den genomsnittliga återstående livslängden efter 65 år var då (1994) 19,8 år för kvinnor och 16,6 år för män. Det antogs vid den tidpunkten att medellivslängden skulle fortsätta att öka till 20,3 år för kvinnor och 17,5 år för män kring år 2020. Redan 2018 hade emellertid prognosen överskridits med 1,3 år för kvinnor och 1,7 år för män.

Det nya begreppet – riktålder för pension

Riksdagsbeslutet innebär att socialförsäkringsbalken tillförs ett helt nytt begrepp – riktålder för pension. Detta uttryck har inte tidigare använts men det kan konstateras att den praktiska riktåldern för pension var 65 år, när pensionsreformen beslutades 1994.

Riktåldern för pension utgår alltså från just 1994. Bastalet i det nya begreppet är 65 år. När riktåldern för pension fastställs, ska 2/3 av differensen mellan medellivslängden (efter 65 år) för befolkningen i Sverige under femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas och motsvarande värde för 1994 läggas till bastalet. Den sålunda framräknade riktåldern för pension ska sedan avrundas till närmaste helår (2 kap. 10 b § socialförsäkringsbalken).

Riktåldern för pension ska beräknas för första gången 2020 och tillämpas för det sjätte året efter beräkningsåret, dvs. 2026 (2 kap. 10 c § socialförsäkringsbalken).

Om medellivslängden efter 65 år har ökat med tre år, 2020 jämfört med 1994, skulle riktåldern för pension således öka med två år. Med detta enkla matematiska antagande skulle riktåldern för pension bli 67 år för 2026. Det är Statistiska centralbyrån som kommer att tillhandahålla underlaget för beräkningen av riktåldern för pension.

Riktåldern för pension skall fortsättningsvis beräknas varje år från och med 2020 samt tillämpas sex år senare (2 kap. 10 a § socialförsäkringsbalken).

Det framgår av riksdagsbeslutet (se prop. 2018/19:133 s. 20) att lagstiftaren utgår från att riktåldern för pension kommer att stiga under överskådlig tid. Vad som kommer att hända för det fall att medellivslängden skulle minska är oklart. Detta får alltså lagstiftaren ta ställning till, om så skulle bli fallet.

Kopplingen mellan riktåldern och den s.k. LAS-åldern

Avsikten är också att LAS-åldern ska knytas till riktåldern för pension från och med 2026. Men den exakta utformningen av denna koppling kommer regeringen att återkomma till framöver. Det kan antas att LAS-åldern blir riktåldern plus två eller möjligen tre år.

Lägstaåldern för uttag av pension

Nuvarande regler för uttag av den inkomstgrundande ålderspensionen innebär att ålderspensionen kan tas ut tidigast från och med den månad då den försäkrade fyller 61 år (56 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). Riksdagens beslut innebär att  lägstaåldern för uttag av inkomstgrundad ålderspension höjs till 62 år från och med 2020.

Pensionsöverenskommelsen innebär att lägstaåldern ska höjas med sammanlagt tre år under perioden 2020–2026. Riksdagen har inte fattat beslut om den fortsatta höjningen av lägstaåldern förutom 2020, men man kan utgå från att lägstaåldern för uttag av den inkomstgrundande ålderspensionen höjs till 63 år 2023 och till 64 år från och med 2026. Från och med 2026 ska även lägstaåldern för uttag av den inkomstgrundade ålderspensionen kopplas till det nya begreppet riktåldern för pension. Regeringen avser att återkomma med förslag om den exakta utformningen av denna koppling. Antagas kan dock att lägstaåldern blir riktåldern minus tre år.

Åldersgränser för arbetsskadelivränta och SGI-skydd

Arbetsskadelivränta ges till den som har en bestående nedsättning av sin arbetsförmåga till följd av en arbetsskada eller arbetssjukdom. Enligt nuvarande regler kan arbetsskadelivränta under vissa förutsättningar (arbetsskadan inträffade tidigast den månad då arbetstagaren fyllde 65 år) lämnas längst till och med månaden innan arbetstagaren fyller 67 år. Riksdagens nu fattade pensionsåldersbeslut innebär att arbetsskadelivränta som längst kan lämnas till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 68 år (41 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).

Med det s.k. SGI-skyddet menas att en försäkrad i vissa fall har rätt att bibehålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), trots att han eller hon avbryter eller begränsar sitt förvärvsarbete. En sådan situation föreligger när den försäkrade får livränta till följd av en arbetsskada. Riksdagsbeslutet innebär på den här punkten att även SGI-skyddet förlängs till och med månaden innan den försäkrade fyller 68 år (26 kap. 22 b § socialförsäkringsbalken).

Ikraftträdande

Reglerna rörande ålderspension träder i kraft den 1 december 2019 och ska tillämpas för förmåner som avser tiden från och med den 1 januari 2020. För den som har uppnått respektive åldersgräns före den 1 januari 2020 gäller nuvarande regler även fortsättningsvis. Således kan den som fyllt 61 år under 2019 ta ut ålderspension även efter det att åldersgränsen höjts till 62 år.

2019-10-29 || Torbjörn Danielsson

Område: Pension || Avdelning: Nyheter


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera